نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، گروه فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

چکیده

ویتگنشتاین متأخر در آرای دورة متقدم خود که در رسالۀ منطقی-فلسفی ابراز شده‌اند بازنگری کرده است. پل هریچ در بخشی از اثر تازة خویش فرافلسفة ویتگنشتاین (2012) به تشریح و بررسی این انتقادها در پژوهش­های فلسفی پرداخته است.در این مقاله می­کوشم نشان دهم تصویر هریچ از نقدهای ویتگنشتاین متأخر تصویری نادرست، فاقد پشتیبانی متنی و متکی بر فرض­هایی متعارض با هم است. نخست تصویری مجمل از مابعدالطبیعۀ رساله به ترسیم خواهم کرد. از آن پس درک هریچ از مفهوم «شیء» در رساله را توضیح خواهم داد. در بخش سوم روایت هریچ از سه ایراد (T3)، (T4) و (T6) ویتگنشتاین متأخر بر هستی شناسی رساله را توضیح خواهم داد. در نهایت به نقد تصویر هریچ خواهم پرداخت و استدلال خواهم کرد روایت وی از آرای ویتگنشتاین متأخر دربارۀ هستی شناسی رساله به جهت شواهد متنی ضعیف و از لحاظ فلسفی نامنسجم و متناقض است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Horwich’s Account of Later Wittgenstein’s Criticisms of the Metaphysics and Theory of Meaning of the Tractatus

نویسنده [English]

  • Reza Mosmer

Assistant Professor of Philosophy, Institute of Cognitive Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In his later philosophical reflections, Wittgenstein, criticizes his early views in the Tractatus. Since the publication of Philosophical Investigations commentators and philosophers have made various attempts to explain the nature and the scope of these criticisms and revisions. Paul Horwich in his recent work “Wittgenstein’s Metaphilosophy” attempts to give a new and systematic account of these revisions.
In the current study, I aim to examine some themes in Horwich’s reading of later Wittgenstein. I shall first give a rough description of the metaphysics of the Tractatus. Then, I discuss Horwich’s picture of the notion of Tractarian “object”. This will be followed by a discussion of Horwich’s picture of some of Wittgenstein’s criticisms of the Tractatus ontology in the third section. In this section, I will explain through three criticisms (T3), (T4), and (T6). The paper will end up with a series of objections to Horwich’s (T3), (T4), and (T6). I argue that his account of Wittgenstein’s criticisms of the Tractatus, as they are expressed in Philosophical Investigations, is exegetically problematic and philosophically incoherent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tractatus
  • Philosophical Investigations
  • Wittgenstein
  • Simple object
  • name