نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

چارچوب انتولوژیکی معنی مثالی1 در فلسفة هوسرل، بنیادی صرف‌نظر نکردنی به‌منظورتوصیف پدیدارها چون اعیان تجربه، معنی‌داری زبان و نیز عینیت این مقومات است که از طریق تقلیل مسلم گرفته می‌‌شود. در مقابل معنی برای ویتگنشتاین چیزی جز صورت منطقی جمله نیست که در نسبت میان ساخت جمله و تصویر آن و نیز در نسبت آن دو با وضع واقع تحلیل می‌شود. بنابراین تفکر و نیز اندیشه به اعتبار زبان تحصیل می‌‌ شود که شرح مبسوط آن در این مقاله آمده است.
مفهوم هوسرل از معنی از رهگذر پدیدارشناسی کالیفرنیا در تفسیر فرگه‌ای از تئوری هوسرل آرام گرفت. این تفسیر به موجب نوشته‌‌‌‌های پر قدرت فلاسفة تحلیلی به‌طور خاص ویتگنشتاین شکست می‌خورد، آن‌طور که ما به‌طور مشروح به آن خواهیم پرداخت. ما نشان می‌‌دهیم که این نوشته ها بر ارتباط‌‌ناپذیری منولوگ کاملاً صامت درونی تاکید دارند تا مفهوم هوسرل از معنی و عینیت اعمال معنی را ناموثر و بی اعتبار نشان دهند. در این مقاله، اولین بار، تئوری انتظار در مفهوم ویتگنشتاین با مفهوم او از قاعده ـ پیروی و تعالیم پیش‌متعین پیوندزده می‌‌شود. سپس به چگونگی تأسیس گزاره‌‌‌‌های حامل انتظار در نسبت با گزاره‌‌‌‌‌های اخباری بر پایة تعالیم پیش‌متعین می‌‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation on Meaning into Husserl's Phenomenology contrary to Wittgenstein

نویسنده [English]

  • Gholam abbas Jamali

Assistant Professor of Philosophy Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.

چکیده [English]

For Husserl, ontological frame of ideal sense is an indispensable foundation which describes phenomenon as objects of experience, being significance of language as well as objectivity of these constitution. Opposing, for Wittgenstein, meaning is noting expect logical form of sentence that is analyzed through relation between structure of sentence and its picture and the relation between the both with state of affairs. Therefore thought and thinking are provided in terms of language as we illustrate by this paper. Husserl’s concept of ideal sense is settled into “Feregean” interpretation of Husserl’s theory by “California” phenomenology. This interpretation is failed through effective writings of analytic philosophers, especially Wittgenstein, as we illustrate it comprehensively. These written works specify that internal menology is incommunicable, thereby they make invalidity Husserl’s concept of the sense and the objectivity of acts of sense. The current study ties Wittgenstein’s theory of expectation with his concepts of role-following and per- determinate instructions, as a new theory. Also, the study analyzes how bearer propositions of expectation are constituted based on per- determinate instructions in relation to indicative propositions, as another new.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Meaning
  • Noema
  • Picture
  • Use
  • Role-Following