نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار فلسفه‌ی دانشگاه تبریز

چکیده

سائول کریپکی، در کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین، تفسیری خاص و نسبتاً رادیکال از بحث پیروی از قاعدۀ ویتگنشتاینرا ارائه می‌دهد که بر اساس آن تمامی زبان و مفهوم سازی‌های آن ناممکن و در­واقع غیرقابل فهم می‌شود. یکی از نتایج این تفسیر، دیدگاهی معروف به «دیدگاه جامعه‌محور» است که معتقد به ضرورتا اجتماعی بودن زبان بوده است و در نوک پیکان حمله به ایدۀ زبان خصوصی و مدل خصوصیِ پیروی از قاعده قرار دارد. بر اساس این دیدگاه، پیروی از قاعده و لذا زبان پدیده‌ای اجتماعی است و در نتیجه کروزوی از بدو تولد تک‌افتاده‌ای که بتواند سخن گفته و از قواعد پیروی کند، نمی‌تواند وجود داشته باشد. این دیدگاه، با توجه به وجود متونی در آثار ویتگنشتاین که به نظر می‌رسد مؤیّد امکان پیروی خصوصی از قواعد هستند، موجب نزاعی تاریخی میان مفسران ویتگنشتاین شده است. در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا با استناد به نوشته‌های خود ویتگنشتاین، اصطلاحات به کار رفته میان مدافعان و مخالفان این دیدگاه را روشن کنیم ساخته و از این طریق به دید روشن‌تری نسبت به دیدگاه‌های ویتگنشتاین متأخر دست یابیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Community View and Possibility of Private Rule-following

نویسندگان [English]

  • hamidreza mohammadi 1
  • mohammadreza abdolahnezad 2

1 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار فلسفه‌ی دانشگاه تبریز

چکیده [English]

Saul. A. Kripke in his Wittgenstein on Rules and Private Language reads Wittgenstein’s private language argument as an inference from the idea of rule following. He presents a sceptical paradox about rule- following, which purports to show all language, all concept formation, to be impossible, indeed unintelligible. In this paper we will examine one of the most important outcomes of Kripkenstein’s sceptical solution, namely “The Community view” according to which, the concept of a private language is inconsistent, because using language entails following rules, and following rules entails being a member of community. This view believes that solitary or private rule-following is impossible and language is essentially social; hence it’s impossible for someone isolated from birth to follow a rule or use language. At the end we will attempt to settle this longstanding and significant dispute, by shedding some lights on the terms used by these antagonists such as Wittgenstein’s conceptions of language, essence and Crusoe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Later Wittgenstein
  • Rule-following
  • Private Language
  • Saul Kripke
  • The Community View
Ayer, A.J.. (1954). ”Can There Be a Private Language?”, Proceedings of the Aristotelian Society(Supplementary Vol)., 27.
Canfield, John V. (1996). “The Community View”, The Philosophical Review, Vol. 105, No. 4: pp 469-488.
Champlin, T.S. (1992). “Solitary Rule-Following”, Philosophy, 67, pp. 285-306.
Davies, Stephen. (1988). “Kripke, Crusoe and Wittgenstein”, Australian Journal of Philosophy, Vol 66, No 1, pp 52-66.
Hacker, P.M.S. and Baker, G.P. (1990). “Malcolm on Language and Rules”, Philosophy,Vol 65, pp. 167-179.
Hacker, P.M.S. and Baker, G.P. (1984). Scepticism, Rules and Language, Oxford: Basil Blackwell.
Hacker, P.M.S. and Baker, G.P. (2009). Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, 2nd edition, Vol. 2, Oxford: Blackwell.
Haukioja, Jussi.. (2004). “Is Solitary Rule-following Possible?”, Philosophica, vol. 32, Issue 1-4, pp 131-154.
Kripke, Saul. (1982). Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, United States, Harvard University Press.
Malcolm, Norman. (1989) “Wittgenstein on Language and Rules”, Philosophy, 64, pp 5-28.
Malcolm, Norman. (1986). Nothing is Hidden. Oxford: Basil Blackwell.
Malcolm, Norman. (1954). “Wittgenstein's Philosophical Investigations; a review”, The Philosophical Review, Vol. 63, No. 4: pp530-559.
Miller, Alexander. (2007). Philosophy of Language. United Kingdom: Routledge.
Rhees, Rush. (1954). “Symposium: Can There Be a Private Language?”, Aristotelian Society Supplementary, Vol 28: pp63-76.
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann.(1958). (BB) The Blue and Brown Books, oxford: Blackwall.
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann.(1969). (C) On Certainty, ed.. G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright, tr. D. Paul and G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell.
 Wittgenstein, Ludwig Josef Johann.(1976). (CE) “Cause and Effect: Intuitive awareness”, Winch, Peter, trans, Philosophica, Vol 6:pp 409-425.
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann. (1958). (PI) Philosophical Investigations, ed. G. E. M. Anscombe and R. Rhees, tr. G. E. M. Anscombe, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann.(1978). (RFM) Remarks on the Foundations of Mathematics, ed. G. H. von Wright, R. Rhees and G. E. M. Anscombe, rev. edn, , Oxford: Blackwell.