نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجو دکترا . دانشگاه الزهرا

چکیده

در رویکرد پدیدارشناسانه، بدن فارغ از قواعد و استدلالات عقلی، پدیداری تلقی می‌شود که سوژه را  در معرض تجربه قرار می‌دهد. در این رویکرد بحث بر سر نسبت سوژه با بدن و جهان، نه بر بنیاد هستی شناسی سوژه و نه بر اساس شناخت او از جهان، بلکه بر اساس تجربه و مجاورت او با جهان است. این مقاله ضمن پرداختن به پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس، با تمرکز بر بدن و مفهوم بدنمندی، نقاط اشتراک و نیز تفاوت رویکرد در اندیشۀ این فیلسوفان را تحلیل می‌کند. پژوهش پیش رو با تکیه بر نقطه نظرات فیلسوفان ذکر شده در صدد پاسخگویی به سوالات در هم تنیده ای است که همگی بدنمندیِ سوژه گره خورده اند. در این پژوهش درصدد دانستن این هستیم که سوژۀ بدنمند به چه نحوی خود، جهان و دیگری را درک می‌کند. به اختصار می‌توان گفت: بدن، واسطه، وسیله و شیوه ای برای درک جهان نیست، بلکه بدنمندی وضعیت زیستن حیاتی ما در جهان و امکان زیستن اخلاقی ما با دیگری است. این مقاله با رویکرد پدیدار شناسانه، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی  با مقایسۀ نقادانه فیلسوفان، در پی پاسخ به پرسش های پژوهش است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Embodiment" in phenomenology of Husserl, Merleau-Ponty, Levinas

نویسندگان [English]

  • Mehdi khabbazi kenari 1
  • Safa Sebti 2

1 professor of University of Mazandaran

2 PhD student , Alzahra University

چکیده [English]

In Phenomenological approach , regardless of the rules and rationality, the body is seen as a phenomenon that puts the subject exposed to the experience and sensibility. In this approach, the debate over the relationship between the subject , the world and the body is not based on the ontology of the subject and not on the basis of his knowledge of the world , but based on his experience and somatic proximity with the world. This paper seeks to address the phenomenology of Husserl , Merleau-Ponty and Levinas , with a focus on the body and the concept of embodiment , analyzes the contact points as well as differences in approaches and ideas of this philosophers. In the current study, based on the views of the philosophers, we are trying to respond to intertwined questions which are all linked with the body and embodiment of the subject . Also, we want to know how embodiment subject understands the world. The result is that, the body is not the means or the way to understand the world, but embodiment is the situation for vital living in the world and the possibility for our moral living whit the other.
This article by phenomenological approach based on the books and articles by means of descriptive - analytical and critical comparison of the philosophers , seeks for answers to the research questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Embodiment
  • Phenomenology
  • Husserl
  • Merleau- Ponty
  • Levinas