نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس/دانشگاه

چکیده

این مقاله به بررسی مسئلۀ وجودشناسانة ارزش هنر در فلسفة نلسون گودمن می­پردازد، به عبارت دیگر، این مسئله که طبق نظریۀ شناخت­گرایی گودمن، روابط میان ویژگی (های) ارزشمند یک اثر هنری با خود آن اثر از چه نوع است؛ در وهلة اول، از طریق بررسیِ (1) انواع روابط میان ویژگی­های ارزشمند اشیاء با خود آن‌ها، (2) انواع روابط میان ویژگی­های ارزشمند آثار هنری با خود آثار، و (3) موضع گودمن دربارة مسئلة دستوری ارزش هنر، مقدمات حل مسئلة فوق را فراهم می­کند. و در وهلة بعد، معلوم می­سازد که گرچه گودمن در مسئلة دستوریِ ارزش هنر یک شناخت­گرا شمرده
می­شود، و موضع شناخت­گرایی در مسئله­ی وجودشناسانة، یک موضع ضدذات­گرایانه است، اما چنین نیست که ضدذات­گراییِ او دقیقاً واجد همان مؤلفه­هایی باشد که شناخت­گرایی بدانها قائل است. گودمن، در این باور که ارزشِ شناختی اسناد شده به هنر، (1) متکثر است و (2) خاص هنر نیست، با شناخت­گرایی هم­قول است. اما در این که این ارزش (3) میان همه­ی آثار هنری مشترک است و (4) رابطۀ میان آن با خود آثار از نوعِ درونی است با شناخت­گرایی اختلاف دارد. با این حال، این اختلاف که گودمن را به موضع ذات­گرایی نزدیک می­کند سبب عدول وی از موضع ضدذات­گرایی نمی­شود، زیرا هرچند به اشتراک ارزشِ شناختی در میان همۀ آثار هنری قائل است، اما، این ارزشِ مشترک را خاص هنر نمی­داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nelson Goodman on the Problem of Value of Art

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ahmadi Aframjani 1
  • Ahmad Rahmanian 2

1 Associate Professor, Allameh Tabataba’I University, Department of Philosophy.

2 PhD Student of Philosophy of Art, Allameh Tabataba’I University,

چکیده [English]

This paper examines Nelson Goodman’s position on the ontological problem of value of art, in other words, the question of ‘what kind is the relation between valuable feature(s) of artworks to them, in Goodman’s aesthetic cognitivism.  In the first place, by examining several issues about (1) the types of the relations between valuable feature of an object to it, (2) the types of the relations between valuable feature of a work to it, and (3) Goodman’s position on the normative problem of value of art, provides the rudiments to solve the above question.  In the next place, it suggests that although Goodman is a cognitivist, in the normative issue of value of art, and cognitivism is an anti-essentialism position, it is not that his anti-essentialism is entirely consistent with cognitivists’ anti-essentialism.  Goodman and cognitivists are partners in the beliefs that cognitive value attributed to art is (1) plural and (2) is not unique to art.  But, do not share the biliefs that (3) the value is common in all works of art and (4) the relation between the value to artworks is intrinsic.  However, he does not violate anti-essentialism, although 3 and 4 makes him close to essentialism, Because Goodman’s common cognitive value is not unique to works of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value
  • The ontological problem
  • essentialism
  • Anti-essentialism
  • Cognitivism