نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

بنا بر تزِ هنجارینگیِ باور، رابطه‌ای هنجارین میان باور و محتوای آن وجود دارد. رابطۀ هنجارینِ مذکور را معمولاً توسط هنجاری که در ادبیات فلسفی «هنجار باور» می‌نامند صورتبندی می‌کنند؛ به این صورت که «شخص باید به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد» (Shah, 2003, 2009). تمرکز ما در این مقاله، ناظر به موضوعی خاص راجع به تزِ هنجارینگی باور به نامِ «استدلال هنجار غیر هدایتگر» بوده که توسط گلور ویکفورس (2009, 2010, 2013, 2015) صورتبندی شده است. گلور و ویکفورس با ارائۀ این استدلال ادعا کرده‌اند که هنجار باور فاقدِ نقش هدایت کنندگی برای فعل تولیدِ باور است، بر این اساس آنان نادرستیِ تز هنجارینگیِ باور را نتیجه گرفته‌اند. هدف کلیدی ما در مقالۀ پیش رو، نقد مدعای آن‌ها است. بدین منظور، پس از ارائۀ شرحی از تزِ هنجارینگی باور، دامنۀ افعالی را که بر اساسِ این تز توسط هنجار باور مقیّد می‌شود مشخص می‌نماییم. پس از نقد مدعای گلور و ویکفورس مقاله را با ارائۀ یک توضیح تحلیلی در مورد نحوۀ پیروی از هنجار باور مبتنی بر تز هنجارینگیِ باور به پایان خواهیم برد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation on following the norm of belief

نویسنده [English]

  • Sayed Ali kalantari

چکیده [English]

On the basis of the normativity of belief thesis, there is a normative relation between belief and its content. The normative relation is typically formulated by a norm which is called "the norm of belief" in the literature such that "one ought to believe that p if and only if p is true" (Shah 2003, 2009). My focus in this paper, concerns an argument regarding the normativity of belief thesis which is called "the no norm argument" developed by Gluer and Wikforss (2009, 2010, 2013, 2015). On the basis of the argument, Gluer and Wikforss claim that the norm of belief does not have the role of guidance for the act of belief formation. On this ground they conclude the implausibility of the normativity of belief thesis. The key aim of the present paper is to criticize Gluer and Wikforss's claim. To this aim, after considering the normativity of belief thesis, I will specify the scope of actions which is constrained by the norm of belief. After criticizing Gluer and Wikforss's claim, I will end the paper by an analysis of following the norm of belief on the basis of the normativity of belief thesis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief
  • normativity
  • norm
  • Guidance
  • truth
کلانتری، سید علی. (1393). «بازنگری شعار ویلیامز که باور ناظر به هدف صدق است». متافیزیک. شماره 17: 63-76.
Boghossian, P. (2003). The Normativity of content. philosophical Issues, 13: 31-45.
Boghossian, P. (2008). Content and Justification. Oxford: Oxford University Press
Bykvist K.and Hattiangadi. A. (2007). »Does thought implyoght«, Analysis 67(4): 227-285.
Engel, P. (2004). »Truth and the aim of belief.«. In Laws and Models in Science, ed. D. Gillies, London: King’s College 77–97.
Fassio, D. (2011). »Belief, correctness and normativity«. Logique et Analyse, 54: 471-486.
Gluer, K. and Wikforss, A. (2009). »Against Content Normativity«. Mind, 118: 31–70.
Gluer, K. and Wikforss, A. (2010). »The Truth Norm and Guidance: A Reply to Steglich-Petersen«. Mind, 119: 757-761.
Gluer, k. and Wikforss, A. (2013). Against Belief Normativity. In Timothy Chan (ed.), The Aim of Belief. Oxford University Press.
 Gluer, K. and Wikforss, A. (2015). »Still No Guidance: Reply to Steglich-Petersen«. Theoria, 81 (3): 272-279.
Kalantari, S. A. and Luntley, M. (2013). On the Logic of Aiming at Truth. Analysis, 73: 419-422.  
-Littlejohn, C. (2012). Justification and the Truth-Connection. Cambridge: Cambridge University Press.
McHugh, C and D. Whiting (forthcoming). The Normativity of Belief. Analysis
Millar, A. (1994). Understanding People. Oxford: Oxford University Press.
Nolfi, K. (Forthcoming). How to be a normativist about the nature of belief. Pacific Philosophical Quarterly
Shah, N. (2003).»How Truth Governs Belief«. The Philosophical Review, 112: 447–482.
Shah, N. (2009). The Normativity of Belief and Self-Fulfilling Normative Beliefs. In David Hunter (ed.), Belief and Agency, supplement to the Canadian Journal of Philosophy.
Shah, N. and Velleman, D. (2005).»Doxastic Deliberation«. The Philosophical Review, 114: 497–534.
Steglich-Petersen, A. (2006). »No Norm Needed: On the Aim of Belief«. Philosophical Quarterly, 56: 499–516.
Steglich-Petersen, A. (2010). »The Truth Norm and Guidance: A reply to Gluer and Wikforss«. Mind, 119 (475):749-755.
Vahid, H. (2006). »Aiming at Truth: Doxastic Vs. Epistemic Goals«. Philosophical Studies, 131: 303-335.
Velleman, D. (2000). The Possibility of Practical Reason. Oxford: Oxford University Press.
Whiting, D. (2010).»Should I believe the truth?«. Dialectica 64: 213–24.
Wedgwood, R. (2007). The Nature of Normativity. Oxford: Oxford University Press.
Wedgwood, R. (2013). The Right Think to Believe? In Timothy Chan (ed.), The Aim of Belief. Oxford University Press.