نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوشته‌های آغازین افلاطون حول محور نوعی معرفت می‌گردند که متعلَقِآنفضیلت‌های اخلاقی ا‌ست. دیدگاهِ معرفت‌شناختیِ این نوشته‌ها نظر را با عمل گره می‌زند؛ چراکه بر اساس آن، معرفت به فضیلتِ اخلاقی، ما را در عمل نیز اخلاقی، و جهل به آن، ما را مبتلا به رذیلت می‌سازد. اراده نیز از معرفت پیروی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی نیکی را بشناسد، خواهان آن خواهد بود؛ ازاین‌رو، هیچ‌کس به خواست خود بدی نمی‌کند. همچنین، سعادت آدمی در گرو معرفت است؛ زیرا برخورداری‌های مادی تنها در صورتی که به‌درستی به کار روند، خیر به بار می‌آورند و معرفت کاربرد درست آن‌ها را به ما می‌نماید. حتی فضیلت‌های اخلاقی، اگر با معرفت همراه نباشند، فضیلت راستین نیستند. پس، معرفت شرط اصلی کسب فضیلت و سعادت است. در نوشته‌های یادشده، روش دیالکتیک سقراطی برای دستیابی به معرفت اخلاقی آزموده، و ثابت می‌شود که با این روش به‌دشواری می‌توان به چنان معرفتی دست یافت. بااین‌حال، گام‌نهادن در این راه، زندگی و وجودِ فیلسوف را از فلسفة او جدایی‌ناپذیر می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socrates’ Moral Epistemology: The Connection between Theory and Practice in Plato’s Early Writings

نویسنده [English]

  • iman shafibeik

چکیده [English]

The early writings of Plato center based on a kind of knowledge which its object is moral virtues. According to the epistemology of these writings, theory is tied up with practice; since in its perspective, being aware of the moral virtue makes one moral and being ignorance of it causes immorality. Human’s will is subordinate to knowledge as well, so that when someone knows the goodness, she/he wants it; therefore, no one does wrong willingly. Furthermore, human’s prosperity depends on knowledge; for worldly enjoyments are good only if they are used in the right way, and it is knowledge that shows the right use of them. Even moral virtues without knowledge are not true ones. Thus, knowledge is the principal condition of attaining virtue and prosperity. In the above-mentioned writings, Socratic method of dialectic is examined, and it is concluded that this method hardly ends up in knowledge. However, the way of dialectic makes philosopher’s life and existence inseparable form her/his philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socrates
  • Plato
  • Knowledge
  • moral virtue
  • Happiness
  • dialectic
گمپرتس، ت. (1375). متفکران یونانی، ترجمة م.ح. لطفی تبریزی، (ج 1 و 2)تهران: خوارزمی.
لطفی تبریزی، م.ح. (مترجم). (1367)، دورة آثار افلاطون (ج 1 تا 3، ترجمۀ ج 1 با همکاری ر. کاویانی)، تهران: خوارزمی.
یگر، و. (1376) پایدیا، ترجمة م.ح. لطفی تبریزی، (ج 1) تهران: خوارزمی.
 Armstrong, A. H. (trans.). (1989). Plotinus I: Enneads, Cambridge: Loeb Classical Library.
Barnes, J. (ed.). (1991).Complete Works of Aristotle (Vol. II), Princeton: Princeton University Press.
Benson, H. H. (2000). Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato's Early Dialogues, Oxford University Press.
Brickhouse, T. C. and Smith, N. D. (1994). Plato's Socrates, Oxford University Press.
Burnet J. (ed.). (1900–1906). Platonis opera (Vols I–IV), Oxford.
Cooper, J. M. (ed.). (1997). Plato: The Complete Works, Indianapolis/Cambridge: Hackett.
Cormack, M. S. (2006). Plato’s Stepping Stones: Degrees of Moral Virtue, Continuum.
Devereux, D. (2006). »The Unity of the Virtues«, in H. H. Benson (ed.), A Companion to Plato, Malden Blackwell: 325–40.
Frede, D. (1986). »The Impossibility of Perfection: Socrates' Criticism of Simonides« Poem in the Protagoras’, The Review of Metaphysics39: 729–53.
Gerson, L. P. (1989). »Plato on Virtue, Knowledge, and the Unity of Goodness«, in J. P. Anton and A. Preus (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy III: Plato New York: State University of New York Press: 85–100.
Graham, D. W. (ed. and trans.). (2010). The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics,(2 vols). Cambridge University Press.
Guthrie, W. K. C. (1971). Socrates, Cambridge University Press.
______ ,(1975). A History of Greek Philosophy (Vol. IV: Plato: The Man and His Dialogous, Earlier Period), Cambridge: Cambridge University Press.
Hadot, P. (2004). What Is Ancient Philosophy?, M. Chase (trans.), The Belknap Press of Harvard University Press.
Hamilton, E. and Cairns,H.(eds.). (1973). The Collected Dialogues of Plato, New York: Pantheon Books.
Klosko, G. (1996). »Socrates on Goods and Happiness«, in W. J. Prior (ed.), Socrates: Critical Assessments of Leading Philosophers(Vol. IV),London /New York: Routledge: 263–76.
Liddell, H. G. and Scott, R. (1996). A Greek-English Lexicon, revised and augmented by H. S. Jones, with the assistance of R. McKenzie and with the co-operation of many scholars, Oxford: Clarendon Press.
Marchant, E. C. and Todd, O. J. (trans.). (1997). Xenophon IV: Memorabilia, Oeconomicus, Symposium, Apologia, London: Loeb Classical Library.
McPherran, M. L. (1996). »Socratic Reason and Socratic Revelation«, in W. J. Prior (ed.), Socrates: Critical Assessments of Leading Philosophers (Vol. II),London/New York: Routledge: 167–94.
Mulhern, J. J. (1968). »ΤΡΟΠΟΣ and ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΑ«, in Plato's Hippias Minor,Torento: Phoenix 22: 283–88.
Penner, T. (2011). »Socratic Ethics and the Socratic Psychology of Action: A Philosophical Framework«, in D. R. Morrison (ed.), The Cambridge Companion to Socrates, Cambridge University Press: 260–92.
Robinson, T. M. (2010). Logos and Cosmos: Studies in Greek Philosophy, Saunt Augustin: Academia Verlag.
Ross, W. D. (ed.) .(1981). Aristotle’s Metaphysics (Vol. I), Oxford: Oxford University Press.
Segvic, H. (2006). »No One Errs Willingly: The Meaning of Socratic Intellectualism«, in S. Ahbel-Rappe and R. Kamtekar (eds.), A Companion to Socrates, Malden/London: Blackwell: 171–85.
Way, A. S. .(trans.). (1928). Euripides IV: Ion, Hippolytus, Medea, Alcestis, London/New York: Loeb Classical Library.
Zembaty, J. S. (1989). ‘Socrates' Perplexity In Plato's Hippias Minor’, in J. P. Anton and A. Preus (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy III: Plato, New York: State University of New York Press: 51‒70.    
Zeyl, D. (1996). »Socratic Virtue and Happiness«, in W. J. Prior (ed.), Socrates: 2 of Leading Philosophers(Vol. IV), London/ New York: Routledge: 153 ‒ 66.