نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مفید قم

چکیده

هدف این نوشتار بررسی برهان اصلی دنیل دنت در توضیح و توجیه سازگاری پدیده‌های نفسانی و به طور مشخص، ارادة آزاد انسان با دیدگاه طبیعت‌گرایی هستی‌شناسانه (فیزیکالیسم) است. مقاله با صورت‌بندی این برهان شروع می‌شود. سپس طبیعت‌گرایی و نظریة تحول به عنوان پیش‌زمینة اندیشه دنت شرح داده می‌شوند. دنت، با تفسیری خاص از جبر علی بر مبنای طراحی موجودات (در قالب نظریة تحول) در تلاش است مقدمات برهان خود را توضیح دهد و توجیه کند. تفسیر خاص وی مبتنی بر ایجاد تمایز بین دو مفهوم جبر (ضرورت) علّی و اجتناب‌ناپذیری است. در بخش آخر مقاله، با بررسی و نقد دیدگاه دنت، نشان داده می‌شود که برهان او برای نشان دادن سازگاری بین ارادة آزاد و جبر علّی، رضایت‌بخش و کارآمد نیست و وی نتوانسته‌ مشکل عمیق و کهن سازگاری ارادة آزاد با جبر علّی را حل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism

نویسندگان [English]

  • Arash khaksari renani
  • Mir Saeed Mousavi Karimi

چکیده [English]

The purpose of this article is to criticize Daniel Dennett's main argument which has been formulated to explain and justify the compatibility of Human's mental phenomena, particularly his free will, with causal determinism on the basis of ontological naturalism (Physicalism). The article begins with the formulation of this argument. Then, the theories of naturalism and evolution as the backgrounds of Dennett's thesis are explained. Dennett tries to justify the premises of his argument by a novel interpretation of casual determinism based on a difference between casual determinism and inevitability. Finally, it is shown that Dennett's solution for making a compatibility between free will and causal determinism is insufficient and unsatisfactory, and, thus, he has not solved the deep and historical problem of compatibilism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dennett
  • Physicalism
  • Free Will
  • Causal Determinism
  • Compatibilism
  • Theory of evolution
Dennett, D. C. (2003).Freedom Evolves. New York: Penguin UK.
Harris, S. (2012).Free will. New York: Simon and Schuster.
Hospers, John. (1997). An Introdaction to Philosophical Analysis. New York and London: Psychology Press.
Jacob, Jan.(2009).Naturalism,in:http://www.Iep.Utm.edu/Naturalism/.
Morris, William Edward and Brown, Charlotte R. (2014) David Hume, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL <http: // plato. stanford. edu/ archives/ spr 2016/ entries/ hume/ >.
Papineau, David. (2007). Naturalism, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, available at: http://Plato.Stanford.edu/entries/ Naturalism/.
Strawson, Galen .(2011). Free Will, in: E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, avail. at: http://www.rep.routledge.com
Timpe, Kevin .(2006). Free Will, in: http://www.Iep.Utm.edu/ Free Will/
Van Inwagen, Peter .(1983(.An Essay on Free Will. Oxford: Clarendon Press.