نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهم ترین مسایل مورد توجه بشر «اصل» اینهمانی است. مراد از این
"اصل" چیست؛ چگونه آغاز گرفت؟ آیا اساساً بحث از آغاز چیزی- در اینجا
«اصل» اینهمانی- امکان پذیر است؛ آیا اصول، اموری هستند که به مرور زمان آشکار و یا کشف می شوند؟ متفکران اولیه یونان هر یک با معرفی عنصر اولیه، بطور ضمنی نگرش خود نسبت به مسائلی چون وحدت و کثرت و همانی و نه آنی را نشان دادند. ادراکی که در ابتدا بصورت ثبات و عدم تغیّر عنصر نخستین در طی زمان بود. در واقع این بی­تغیّری عنصر نخستین در طی زمان تعریف آنان از این همانی بود؛ امری که بیشتر بصورت وحدت آرخه ادراک می شد. تلاش آنان در تفسیر عالم بدون تمییز مفهوم منطقی «اصل» ، در نهایت به قوام«اصل اینهمانی» منجر گردید. اصل که علی رغم اهمیت انکار نشدنی آن، بستری گردید تا از خلال آن، وجود تنها به مثابه موجودات تلقی گردد.
تلاش می شود تا با بررسی سرآغازهای یونانی در یابیم آنچه را که تفکر یا فلسفه یونانی می نامند، چیست. این کار با بررسی چند تن از مهمترین فلاسفه پیش سقراطی انجام می شود. اما برای این کار مقدمه ای در باب نگرش و نحوه تفکر یونانی لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The formulation of the principle of identity in the pre-Socratic era

نویسندگان [English]

  • naser momeni 1
  • mohammad javad safian 2

چکیده [English]

One of the most important problems in Humans thought is the Principle of identity.
What is the meaning of this principle? How it comes to be? Can we speak, basically, of coming to be of something-here the principle of identity? Are the principles something discoverable? Or they are unknowable?
The early Greeks thinkers, with the help of the Arche, showed their view on problems like unity, plurality, identity and difference.  A perception that at first was seen as stability of the Arche thought of the time. In fact, this stability of the Arche thought of the time was the meaning of the principle of the identity. Their attempt to interpret of the world without logical notion of the principle discern lead finally to formulate the principle of identity. With this principle which is bestowed with undeniable importance, we understand the Being as beings.
We try to understand that what is the Greeks Philosophy? This must be done with the investigation that includes the most famous thinkers. We begin with an introduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle
  • Identity
  • presocratic
ارسطو، (1366)، متافیزیک، شرف الدین خراسانی، تهران، انتشارات حکمت.
ارسطو، (1377)، سماع طبیعی (فیزیک)، محمد حسن لطفی،تهران، طرح نو.
صانعی، منوچهر (1383)، فلسفه لایبنیتس، تهران، نشر ققنوس.
خراسانی (شرف)، شرف الدین، (1387) نخستین فیلسوفان یونان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
ریتر، یوآخیم، کالفرید گروندر،گتفرید گابریل (1386)، فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد اول، محمدرضا حسینی بهشتی،مهدی میرزازاده و فریده فرنودفر، تهران، انتشارات سمت.
فولکیه،پل، (1377) فلسفه عمومی یا مابعد الطبیعه، یحیی مهدوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
فولکیه، پل، (1378) هستی شناسی(بحث وجود)، یحیی مهدوی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
گاتری، دبلیو کی سی، (1376)، تارخ فلسفه یونان، (الیاییان)، مهدی قوام صفری، تهران، انتشارات فکر روز.
گاتری، دبلیو کی سی،(1375) فلاسفه یونان،از طالس تا ارسطو، حسن فتحی، تهران، نشر فکر روز.
گمپرتس، تئودور، (1375)، متفکران یونانی، محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
لائرتیوس، دیوگنس، (1387) فیلسوفان یونان، بهراد رحمانی، تهران، نشر مرکز.
نیچه، فردریک، (1389)، فلسفه در عصر تراژیک یونان، مجید شریف، تهران ، چاپ دیبا.
یگر، ورنر، (1393) پایدیا، محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
یگر، ورنر، (1392)، الهیات نخستین فیلسوفان یونان، فریده فرنودفر، تهران، چاپ حکمت.

W, K, C. Guthrie. (1962), A History of Greek philosophy, Vol, I. The earlier pre Socratics and the Pythagoreans, Cambridge university press.

W, K, C. Guthrie. (1969), A History of Greek philosophy, Vol.II, Cambridge university press.
Martin Heidegger. (1969), Identity and Difference, Translated and with an Introduction by Joan Stambaugh, Harper and Row publishers NEW YORK, EVANSTON, AND LONDON.
Martin Heidegger. (1995), Aristotle Metaphysics, on the Essence and the Actuality of Force, Translated by Walter Brogan and Peter Warnek, Indian university Press.
Martin Heidegger. (1984), Early Greek Thinking, , David Farrell Krell and A.Capuzzi, Harper San Francisco.           
karsten friis Johansen. (1998), A History of Ancient philosophy from the Beginnings to Augustine, Translated by Henrik rosenmeier, London and new York by Rutledge.
A, A, Long. (2006), the Cambridge companion to early Greek philosophy, Cambridge university press.
F, E Peters. (1967), Greek philosophical terms A Historical Lexicon, New York University Press.
W, C, C, Taylor. (2005), Rutledge History of philosophy, VI, From the beginning to Plato.