نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

ماهیت فهم که دغدغة اصلی"گادامر" بود، لاجرم وی را به‌سوی توجه فهم ویژه علومانسانی کرد. او هرچند در قول بهابتنای علومانسانی بر فهم همدلانة پدیدار‌ها به‌جای تبیین علی آن‌ها (که معمول علومطبیعی است) پیرو "دیلتای" بود، اما برآن بود که دیلتای هنوز مسحور اسطورة روش است. درحالی‌که خود، روش را به پرسش میکشید و حقیقت را الزاماً در چارچوب روش جستجو نمی‌کرد. همین امر سبب گردید که مدعای دیلتائی: «هرمنوتیک بهمثابه شالوده علوم انسانی» در عین حفظ اعتبار کلی خود نزد گادامر، معنا و مدلولی یکسره متفاوت پیدا کند. زیبائی‌شناسی آن چیزی است که گادامر بهویژه با ارائة تأویلی نو از نقد سوم کانت (نقد حکم زیبائی‌شناسانه)، زیبائی‌شناسی را اصل راهنمای علوم انسانی قلمداد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gadamer’s Contribution to Philosophy of Human Sciences

نویسندگان [English]

  • mehdi mo'in zadeh 1
  • hamidreza ayatollahi 2

چکیده [English]

Gadamer’s preoccupation with the nature of understanding led him to devote special attention to human sciences. While believing in Dilthey’s verstehen, he claimed that Dilthey is captivated with the myth of method. Gadamer, thus, questioned the method and did not necessarily seek the truth in its framework. Therefore, Dilthey’s belief in “hermeneutics as the bedrock of all human sciences” was adopted but redefined by Gadamer who introduced aesthetics as the guiding principle of human sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gadamer
  • Hermeneutics
  • philosophy of human sciences
  • aesthetics
  • fusion of horizons