نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نخست، مبانی دو رویکرد اصلی متافیزیکی به مفهوم جهت‌مندی (امکان و ضرورت) یعنی "عام‌گرایی جهت‌مند" و "خاص‌گرایی جهت‌مند" را بررسی و وجه تمایز آن‌ها را بر می‌شمریم. دوم، دو امکان معرفتی و متافیزیکی و نحوه تبیین آن‌ها در رویکرد عام‌گرایی را شرح می‌دهیم. در آنجا نشان می‌دهیم. که ضروری متافیزیکی، نوع خاصی از ضرورت منطقی که به‌نام ضروری منطقی وسیع نامگذاری می‌شود. در این تعریف از ضرورت متافیزیکی، نسبت میان امکان معرفتی و امکان متافیزیکی، عام و خاص من وجه است. سوم، از یک‌طرف، به نقد عام‌گرایی می‌پردازیم و بیان می‌کنیم که در رویکرد عام‌گرایی، درک شهودی ما از جهت‌مندی مورد نقض واقع می‌شود و از طرف دیگر، نشان می‌دهیم که برخی از قرایتهای خاص‌گرایی نظیر ممکن‌گرایی و هیکسیتی‌گرایی، دچار نوعی بی‌مبنایی می‌شوند و از این جهت قابل نقد هستند. در مرحله بعد، قرایت جدید از خاص‌گرایی ارائه می‌کنیم. در.این.قرایت جدید، مفهوم "جهان‌ممکن.بودن"، یک مفهوم جهت‌مند ابتدایی تلقی می‌گردد. به‌کمک این قرایت جدید و مفهوم فراسازی، تعریف تازه‌ای از این‌دو نوع امکان ارائه می‌نماییم. در.انتها، نشان می‌دهیم که در این‌ تعریف جدید، نسبت میان امکان معرفتی و امکان متافیزیکی، عام و خاص مطلق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modal Generalism, Modal Particularism And Explicating Epistemic And Metaphysical possibility

نویسندگان [English]

  • lotfollah nabavi 1
  • mojtaba amir khanlu 2
  • mohammad ali hojati 1

چکیده [English]

First, we shall scrutinize Modal Generalism and Modal Particularism, two main metaphysical approaches to modality, and recount their differences. Second, we’ll explain epistemic and metaphysical possibilities and how they are explicated at generalism. There, we’ll show that metaphysical necessity, nemed to broad logical necessity, is a kind of logical necessity. By this definition of metaphysical necessity, the relation between epistemic possibility and metaphysical possibility is partial-general-and-specific. Third, on the one hand we’ll critique the modal generalism in which our intuitive perception of modality will be refuted and on the other hand, some accounts of modal particularism like Possibilism and Haecceitism are confronted with some kind of Ungroundedness. Next, we’ll present a new account of modal particularism. In this new account, the concept of “being a possible world”, as a modal concept, is counted as Primitive concept. With the help of this new account and the concept Conceiving, we’ll present a new definition of Epistemic and Metaphysical Possibility. At last, we shall show that in this new definition, the relation between epistemic and metaphysical possibility is absolute-general-and-specific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalism
  • particularism
  • Modality
  • Possibility
  • Epistemic
  • Metaphysical