نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از درون‌مایه‌های اصلی اندیشة هایدگر بررسی تکون مابعدالطبیعه است که در راستای پرسش بنیادین در دورة موسوم به «چرخش»، از اهمیت محوری برخوردار می‌شود. در این مقاله به سه رهیافت هایدگر در باب تکون مابعدالطبیعه در این دوره خواهیم پرداخت. هایدگر این سه رهیافت را در سه کتاب مختلف تحت عنوان «کانت و مسئلة مابعدالطبیعه»، «مابعدالطبیعه چیست؟» و «آموزة افلاطون در باب حقیقت» ارائه می‌دهد. در «کانت و مسئلة مابعدالطبیعه» با تفسیر خاص کانت و بر اساس مفهوم استعلاء این کار را انجام می‌دهد. در «مابعدالطبیعه چیست؟» با بحث از مفهوم عدم و حال هیبت و در «آموزة افلاطون در باب حقیقت» با تفسیر تمثیل غار در «جمهوری» افلاطون به این موضوع می‌پردازد. با اینکه زمان انتشار این سه کتاب به هم نزدیک است، اما وی با سه ‌رهیافت یا به عبارت بهتر، سه بحث ظاهراً متفاوت سعی می‌کند تا ریشه‌های مابعدالطبیعه را جست‌وجو کند. در دو کتاب اول وی در راستای طرح کانتی، هنوز در پی تأسیس اساسی برای مابعدالطبیعه است و ریشة آن را در خود دازاین می‌جوید، اما در کتاب اخیر به دنبال فراهم کردن مقدمات گذر از مابعدالطبیعه است و آن را یک‌سره فراموشی هستی می‌داند و طرح نظریة ایده توسط افلاطون را نقطة آغاز مابعدالطبیعه و فراموشی هستی تلقی می‌کند. در این مقاله سعی می‌شود ضمن بیان رهیافتی کلی، این سه رهیافت معرفی شوند و ضمن معرفی، اشتراک و اختلاف آن‌ها با یکدیگر ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Genesis of Metaphysics: A Study on Heidegger's Three Approaches to Metaphysics in the "Turn" Period.

نویسندگان [English]

  • reza dehghani 1
  • hoseyn kalbasi ashtar 2

چکیده [English]

One of the main themes in Heidegger’s thought is the genesis of metaphysics. This matter plays a significant role in the fundamental question in the so-called Turn period. In this paper, we will concern about three approaches to the genesis of metaphysics in the mentioned period. Heidegger discusses these three approaches in his three different works: Kant and the problem of metaphysics; What is metaphysics? and Plato’s Doctrine of Truth. In Kant and the problem of metaphysics, he indicates a special interpretation of Kant's views according to the notion of "transcendence". In what is metaphysics? Heidegger discusses the issue through the concepts of "nothingness" and "angst", and in Plato’s Doctrine of Truth, he continues the issue via the interpretation of the "Cave Allegory". Although the released times of these three books is so proximate, Heidegger seeks the foundation of metaphysics in them through completely different approaches. In the first and second book, along with Kant’s project, he attempts to find a foundation for metaphysics through the concept of "Dasein". But in the latter book, Heidegger is in the pursuit of transition from metaphysics and calls metaphysics "forgetting of being". He explains that Plato's introducing "Ideas Theory" is an origin of metaphysics and a departure point from being and forgetting it. In this essay, proposing a general approach, we try to explain the mentioned three approaches and their similarities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Metaphysics
  • Transcendence
  • Nothingness
  • Angst
  • truth
  • Plato
  • Kant