نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آموزة بازگشت جاودانۀ همان، یکی از بنیادی‌ترین اندیشه‌های فلسفی نیچه است و نیچه خود را آموزگار آن می‌داند. برطبق این آموزه، من باز خواهم گشت، با این خورشید، با این مهتاب، با این زمین و با همۀ رویدادهای آن، اما نه به یک زندگی نو یا زندگی بهتر یا زندگی همانند، بلکه من جاودانه به همین و همین زندگی باز خواهم گشت. پس از فروپاشی ارزش‌ها و ظهور هیچ‌انگاری در فرهنگ اروپایی، نیچه کوشید در پرتو این آموزه به جای فروغلتیدن در هیچ‌انگاری منفعل، به اندیشۀ هیچ‌انگارانۀ فعال دست یابد و چاره‌ای برای پوچی و معناباختگی زندگی بیابد. با اندیشة بازگشت جاودانة همان می‌توان معیاری برای سنجش نیرومندی و شیوه‌ای برای پرورش و تندرستی یافت و از روح کین‌خواهی به زمان رهید و به زندگی آن گونه که هست، گوارا و ناگوار آری همه‌جانبه گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Eternal Recurrence of the Same in Nietzsche's Philosophical Thoughts

نویسندگان [English]

  • manuchehr sanei darrebidi 1
  • hoseyn kharazmi 2

چکیده [English]

One of the most fundamental elements of Nietzsche's thought is the notion of eternal recurrence of the same which he regards himself as the teacher of it. According to this notion, I shall return eternally to this identical and self-same life, in the greatest things and in the smallest, not to a new life or a better or a similar life. Nietzsche takes the eternal recurrence as a test or as a selective principle for life-affirmation and as an antidote to the nihilism following god's demise. In the light of eternal recurrence we can redeem the past and transform every "It was" into "I wanted, It thus" and be succeed in reaching the will to power and saying yes to the world as it is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Eternal Recurrence of the Same
  • Will to Power
  • Will to Life
  • Active Nihilism
  • Existential Understanding