نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی دیدگاه فلسفه هستی‌شناسی علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن است. در واقع هدف این پژوهش تبیین مسائل اساسی مربوط به ابعاد هستی از دیدگاه علامه طباطبایی و برخی از مهم‌ترین آثار تربیتی آن در خصوص عناصر نظام تعلیم و تربیت است. روش کار در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول و منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. در این مطالعه، ضمن تبیین دیدگاه هستی‌شناسی علامه یعنی رویکرد فلسفی که روش معرفت‌‌شناختی آن حاصل شناخت خدا، انسان و جهان است. با تشریح مقوله‌های مطرح در حوزه نگرش هستی‌شناسی مدنظر علامه طباطبایی، ارائه تعلیم و تربیت مرتبط با این مباحث به صورت یک چارچوب پیشنهادی در قالب اهداف، برنامه درسی و روش‌ها مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل عبارت‌اند از: 1- اهداف شامل سطوح مختلف هدف غایی توحیدی و اهداف واسطه‌ای اعتدال‌گرایی و همه‌جانبه‌گرایی می‌باشد. 2- برنامه درسی شامل توجه به مشخصات برنامه درسی، محتوی برنامه درسی، آسیب‌شناسی برنامه درسی و شعب علم می‌باشد. 3- روش‌های تعلیم و تربیت شامل روش‌های فردی و اخلاقی، روش‌های علمی و روش‌های اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatabaee's View on Ontology and its educational results

نویسندگان [English]

  • reza ali noruzi 1
  • mahdieh kashani 2

چکیده [English]

This research is seeking Allameh Tabatabaee's philosophical and ontological views and its educational results. This study actually explains the basic issues related to the dimensions of the universe domains based on Allameh Tabatabaee's view and its most important elements of educational system. Research methods was descriptive - analytic with using first hand and library sources. In this study, Allameh Tabatabaee's ontological view namely his philosophical approach, which epistemological approach obtains from knowledge of God, man and the world. With explaining issues raised in the area of ontology matching Allameh Tabatabaee's approach, is providing education related to these topics as a proposed framework in the form of goals, curriculum and methods have been discussed, too. The results are: 1. Goals include different levels of monotheistic ultimate goal and mediating objectives are comprehensive and moderation. 2. Curriculum includes attention to curriculum profile, curriculum contents, curriculum pathology and the branches of science. 3. Education methods include personal, ethical, scientific and social methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabaee
  • Ontology
  • God
  • man
  • World
  • educational results