نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظریة عدالتِ جان راولز از هر حیث دارای ویژگی‌های یک نظام جامع مفهومی است و مانند هر نظام مفهومی، دربرگیرندة روشی ویژه است که سرشت و کارکرد آن، تعیین‌کنندة محتـوای نظریة اوست. مفاهیم کانونیِ روش‌شناسیِ نظریة عدالت را می‌توان در ایده‌های قراردادگرایی، وضع اولیه، حجاب جهل و تکنیک موازنة تأملی چکیده کرد. چیستی هر یک از این مفاهیم و نسبت آن‌ها با هم و با مفاهیم مهم دیگری که در یک نظریة سیاسی اجتماعی مطرح می‌شود از جمله مهم‌ترین پرسش‌هایی بوده که نظر تحلیل-گران نظریة عدالت را به خود جلب کرده است. دوورکین نسبت روش‌شناسی راولز را با نظریات‌ حق‌محور، هدف‌محور و وظیفه‌محور و نیز دو الگوی طبیعی و سازنده بررسی کرده است. تامس نِیگل در عادلانه بودن نتیجة ‌نهایی نظریه‌ای که از روش خاص راولز حاصل می‌شود تشکیک کرده و دیوید هال با افسانه‌ای خواندن روش راولز، امکان تحقق روش مذکور را مورد انتقاد خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Method of Rawls’ Theory of Justice: some Important Criticisms

نویسندگان [English]

  • yousef shaghol 1
  • leysam sefid khosh 2

چکیده [English]

Rawls’ theory of justice enjoys all characteristics of a comprehensive conceptual system, and like any such a system, it embraces a special method nature of which has a definite influence on the content of the theory. The main methodological concepts of his theory consist in the ideas of the contract doctrine, the original position, the veil of ignorance and the reflective equilibrium. The content of these concepts and their relationships with each others and also with another relavant concepts in an cpmprehensive political theory is one of the most important qustions to which commentators and critics have payed attention. For instance, Doworkin has analized the relations between Rawlsian methodology right-based, goal-based and duty-based theories and aloso the constituitive and the natural model. Tomas Nigel is in about this claim that the final result derived from the Rawlsian method would lead to a just position. Calling Rwals` method a kind of `fictionalization`, Davide Hall has objected the possibility of actualization of this theory. In this paper, we try to focus on and categorize some important critical viwes conerning the Rawlsian methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The methodology of Rawls‘ theory
  • Fictionalization
  • Right-based
  • goal-based and duty-based theories
  • Original Position