نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در میانة قرن شانزدهم، کتاب دربارة چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب‌های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنا بر قول مشهور، در این انقلابِ روشی، جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره‌های کلی‌ای بود که انبوه گزاره‌های جزئی از آن کسب ارزش می‌کردند. این روش برعکس شد و در علم جدید، قوانین کلی و کلان معدود، اعتبار خود را از انبوه گزاره‌های جزئی و خاص می‌گرفتند. به عبارتی، اعتبار ذاتی از آن گزاره‌هایِ خاص و جزئی (تجربی) بود و بالعرض به قوانین عام و کلی می‌رسید. متعاقب این انقلاب روشی در علم، تحولات بزرگی هم در فلسفة سیاسی رخ داد. فرضیة مقالة حاضر این است که این تحول در فلسفة سیاسی از تحول مذکور در فلسفة علم تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy of Science and Political Philosophy, the Methodological Effect of Modern Science on the Political Law

نویسنده [English]

  • morteza mahdiha

چکیده [English]

In the middle of sixteenth century, publishing of Copernicus' On the Revolutions of the Celestial Spheres led to the Copernican scientific revolution. This movement continued by publishing of Kepler's and Galileo's works in the early of seventeenth century. According to the common construal, in this methodological revolution, deduction is replaced by induction. In traditional science, a few universal propositions possessed the main value and a vast collection of particular propositions were derived from them. This path in conversed in modern science and few general laws acquire their validity from sets of particular propositions. In other words, particular experimental propositions have essential validity and general laws gain their value in a derived way. After this methodological revolution in science, important transitions occurred in the political philosophy. The thesis of this paper is that these transitions are affected by the mentioned changes in the philosophy if science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Revolution
  • Political Revolution
  • Universal laws
  • Particular observation
  • Ruler
  • Citizen