نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی داشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در مقاله حاضر، ابتدا به توضیح مختصر «کوگیتو»ی دکارت و تأثیر آن در اصالت و قوامبخشی انسان پرداخته میشود. در واقع، دکارت با تأسیس اصل«کوگیتو» و تفسیر آن به عنوان بنیاد تزلزلناپذیر هستی، یگانه «سوژه» حقیقی را «من» انسانی از آن جهت که فکر میکند، میداند. بر اساس تلقی دکارت، انسان به مثابه ماشینی است که برخورداری از نفس او را از سایر موجودات ممتاز میسازد. این وجه ممیزه، یعنی نفس، که ذات آن اندیشه است، همان است که در کل تفکر عصر جدید به صورتهای مختلف مورد تأمل قرار گرفته است. به علاوه، همین اصل مشهور دکارت، یعنی«می‌اندیشم، پس هستم» است که «سوبژکتیویسم» را در دل نظام فلسفی خود قرار می‌دهد؛ برای همین، «سوبژکتیویسم» یکی از مباحث اساسی و مهم فلسفه غرب است که در مراحل تکاملی آن، علاوه بر دکارت در عصر جدید، فلاسفهای چون کانت و هگل آن را از لحاظ معرفتشناسی بررسی کردهاند. بالاخره به اندیشه «خودگرایی» به عنوان حد افراطی«سوبژکتیویسم» پرداخته میشود که البته دکارت از اینکه از سوبژکتیویته او برداشتی خودگرایانه به معنای ایدئالیستی شود، میگریزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cartesian Subjectivism: Departure of Philosophers in the Modern Age

نویسنده [English]

  • simin esfandiari

چکیده [English]

This article begins with a brief description of Descartes' cogito and its effect on man's authenticity and his development. In fact, by establishing the principle of cogito, and analyzing it as the established basis of the universe, he considers human ego as the real subject because there is an "I" who is doing the thinking. According to Descartes, man is like a machine, and excels other beings. This privileged feature, i. e. self, whose substance is thinking, has been studied from different aspects within the entire thinking of the modern age. Moreover, it is this famous Cartesian principle – I think, therefore I exist – that focuses "subjectivism" in its philosophical system; therefore, "subjectivism" is one of the basic and important issues of Western philosophy that in its evolutionary phases has been epistemologically studied by Descartes as well as Kant and Hegel in the modern age. Finally, "solipsism" as the extreme point of "subjectivism" is dealt with in this article. Of course, Descartes avoids his subjectivism finding a solipsist interpretation in an ideal sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cogito
  • Subjectivism
  • subject
  • Solipsism
  • self-consciousness