نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

«شاکله» از محوریترین مفاهیم فلسفه معرفتی کانت است. کانت در فلسفه خود اساس کار را بر شهود محض و مفاهیم محض قرار داد و شهود تجربی و مفاهیم تجربی را بدون شهود محض و مفاهیم محض، برای دستیابی به شناخت عالم واقع کافی نداشت. تألیف و ترکیب این دو را که در واقع ترکیب« حس و عقل» است لازمه دستیابی به شناخت دانست. از نظر کانت مفاهیم محض برای این که ما را در رساندن به واقعیت خارج ذهن کمک کنند باید پیوندی با واقع داشته باشند. این پیوند از طریق ارتباط با شهود محض حاصل میشود. این شهود محض همان« زمان» است. بنابراین مقولات ناب باید با« زمان» پیوند داشته باشند. پیوند مقولات با«زمان» از طریق«شاکله» صورت میگیرد. شاکلهدار شدن مقولات توسط قوه خیال صورت میگیرد. این قوه مفاهیم محض را با شهود مرتبط میکند. این مقاله در صدد تبیین مفهوم درست شاکله و چگونگی نسبت آن با مقولات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Schematism in the Philosophy of Kant: An Analysis

نویسنده [English]

  • mojtaba siahi

چکیده [English]

Schematism is the most central concept of Kant's epistemology. He establishes his philosophy on the bases of pure intuition and pure concepts, without them experiential intuition and experiential concepts are not enough for cognition of the real world. According to him, the composition and combination of these two elements – in fact the combination of sense and reason – is necessary for cognition. Kant thinks that pure concepts can, in combination with reality, help us achieve external reality. This combination can be achieved in connection with pure intuition. This pure intuition is "time" itself. Therefore, pure concepts must be linked to time. Categories are linked to time through schematism. Schematization of the categories takes place through imagination. The present article intends to explain the correct concept of schemata and the quality of its relation to categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schemata
  • categories
  • Imagination