نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علم دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در فلسفه دین، مهمترین مسئله در جاودانگی نفس، پژوهش و مطالعة ادلة له و علیه جوهریت نفس، بقا و نامیرایی آن است. گروهی از فیلسوفان با اثبات جوهریت نفس، کوشیدند تا ادله و شواهد بقا را صورتبندی کنند. دستهای دیگر درصدد برآمدند تا با نشان دادن تجرد نفس، فسادپذیری آن را رد نمایند. این نوشتار میکوشد تا ضمن بررسی مقدماتی مفاهیم اساسی، بر نظریههای نقد بقای نفس متمرکز شده و ضمن بررسی ادله مخالفان نامیرایی، آن را به درستی شرح دهد و سپس نقد و رد کند. هیوم، راسل و آنتونی فلو سه فیلسوفی هستند که آراءشان در موضوع خاص «ادله و شواهد علیه بقا نفس» در این نوشتار بررسی شده و نقد و ابطال گردید. هیوم سه دسته استدلال علیه بقای نفس اقامه کرده که هر سه دسته مورد اقبال و توجه فلو واقع شده است. برخی از این استدلالها صرفاً به جرح و نقد اثبات جوهر نفس میپردازند. دستهای دیگر فسادناپذیری و تجرد نفس را رد میکند و دسته سوم بقا و جاودانگی را مورد ایراد و نقد قرار میدهد. نگارنده نوشتار را براساس گونهشناسی ادله علیه جاودانگی در سه سطح سامان و صورتبندی کرده و با نگاهی انتقادی به آنها به پژوهش میپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arguments for and against the Immortality and Eternity of Soul: A Critical Analysis

نویسنده [English]

  • ghasem pour hasan

چکیده [English]

In philosophy of religion, the most important issue in the eternity of soul deals with the study and analysis of arguments for and against the substantiality of soul, eternity, and immortality. A group of philosophers tried to formulate the reasons and evidence for eternity through the substantiality of soul. Another group tried to reject the destructibility of soul by proving the abstractness of soul. While briefly introducing the basic concepts, this article attempts to focus on the theories that criticize the eternity of soul, as well as investigating the reasons against immortality; then these reasons are described, criticized and finally rejected. Hume, Russell, and Antony Felw are the three philosophers whose thoughts on "the reasons and evidence against the eternity of soul" have been studied, criticized, and rejected here. Hume provides three groups of reasons against the eternity of soul that are entirely welcomed and attended by Felw. Some of these arguments merely analyze and discuss the verification of the substance of soul, some of them reject the indestructibility and abstractness of the soul, and the third group criticize eternity and persistence. The author of this work has categorized the subject upon the typology of the reasons against eternity in three groups, and analyzes them from a critical perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immortality of soul
  • Hume
  • Russell
  • Antony Felw
  • arguments for substantiality and abstractness of soul
  • teleology of the universe and eternity