نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، موجـود زنده در انجام هر فعلـی غـایتی را دنبـال می‌کند. این غایت کـه صـرفاً نوعی اعتبار است، مطابَقی جز در ظرف وهم ندارد. از نظر ایشان امور عدمی نیز اغلب نوعی اعتبارند، لذا هیچ نحوۀ وجود خارجی ندارند. تنها جایی که می‌توان کم‌ترین شباهتی را در باب این نظریه میان علامه و شلایر ماخر دید، نتایج نظریۀ ایشان در بحث تفسیر متن مقدس است. شلایرماخر را پدر هرمنوتیک دانسته‌اند. او بر اساس راست‌کیشی نوین اشارات متافیزیکی کتاب مقدس را نه تمثیل که حتی استعاره دانسته است و اشارات متافیزیکی کتاب مقدس، برای مثال مسئلۀ شر، را عدمی می‌داند. استعاری دانستن امور عدمی نزد شلایرماخر با آنچه علامه اعتباری می‌خواند چندان قابل مقایسه نیست، هرچند تفاوت‌های ژرفی بین این دو نظریه قابل بیان است که در بخش پایانی به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatabaei and Schleiermacher on the Nothingness

نویسنده [English]

  • morteza hoyeni

چکیده [English]

Allameh Tabatabaei in his theory about the "conventional perceptions" (edrakat-e etebari), states that any being alive looks for a purpose (telos) in its acts. However, this purpose is merely conventionality (etebari), and has no place unless in the imagination. Therefore, the nothingness is somehow a conventional thing too, which does not exist in the external and real world. Despite there is a little correspondence between Allameh Tabatabaei and Schleiermacher's standpoints on the conventional perceptions, they have common views about the interpretation of the sacred writs and holy texts. Schleiermacher has been well known as the father of hermeneutics. He, according to the neo-orthodoxy, interprets the metaphysical subjects and points in the holy script not as allegory but metaphor, and hence, supposes the evil equal to the nothingness. This paper wants to show that although there is little agreement between Schleiermacher's views about the nothingness with what Allameh considers as "conventionality"; but deep different, which would be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conventional perceptions
  • conventionality
  • nothing
  • Nothingness
  • good and evil
  • neo-orthodoxy