نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در اندیشه هگل دانش به‌عنوان یک نظام توصیف می­شود. هگل همانند کانت بنیاد نظام دانش را بر مفهوم مبتنی می­سازد و معتقد است آگاهی به‌عنوان یک کل تنها در سایه مفهوم قابل توضیح است. او ازاین‌جهت، در مقابل ایدئالیسم نخبه­گرای فیشته و شلینگ قرار می­گیرد که معتقد بودند نظام علم را تنها بر پایه شهود عقلانی می­توان توضیح داد. حال سؤال این است هگل چگونه با توجه به مناسبات مفهوم، می­کوشد از توضیح استعلایی کانت، فیشته و حتی شلینگ گذر کند و تفسیری انضمامی از نظام علم ارائه دهد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارنده با توسل به روش توصیفی و تحلیلی ابتدا ذات وساطت پذیر مفهوم را در اندیشه هگل آشکار می­کند و سپس به‌واسطه نقد تصور سوبژکتیو از مفهوم که کانت و فیشته به آن باور داشتند مفهوم را با شی فی­نفسه ارتباط می­دهد و به این طریق شأن هستی­شناختی مفهوم را در پدیدارشناسی روح هگل آشکار می­کند. در نگاه هگل مفهوم امر سیالی است که از مرحله انتزاعی جوهر در ابتدای تاریخ آگاهی شروع به حرکت می­کند و به‌واسطه تکامل خود در فرایند پیچیده دیالکتیکی از مرحله انتزاعی جوهر به مرحله بالفعل سوژه حرکت می­کند. مفهوم با این سیر از جوهر انتزاعی به سوژه بالفعل، آگاهی را از ابژه به سوژه گذر می­دهد و با ایجاد نظم درونی میان سوژه و ابژه، مطلق را به‌عنوان بنیاد سوژه و ابژه محقق می­سازد و به‌این‌ترتیب کل و نظام دانش را تعین می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretation of the Knowledge System as a Historical Development of the "Concept" based on the Preface of the Phenomenology of the Spirit

نویسنده [English]

  • Mostafa Abedi jige

Ph.D. in Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The fundamental problem that has always been paid attention to in the history of thought is that 1- What is the relationship between subject and object? 2- How can we pass from subject to object and know the internal structure of the objective world? The answer to this epistemological problem in the modern period caused extensive changes in the system of thought, and out of it came rationalism, empiricism, and idealism. To explain the mentioned ratio, some like the materialists put the principle as a material object and consider everything, especially the knowledge system, to be explainable based on it. On the other hand, subjective idealism puts the subject first instead of emphasizing the object and bases the explanation of the empirical world on the concept in Kant and rational intuition in Fichte. In both of them, the knowledge system was based on a hard ground that made knowledge as a whole possible by transcending the knowledge system itself. But Hegel took on a completely different role in the Phenomenology of Spirit. 1. by considering the concept as fundamental in the knowledge system, 2. giving it an ontological aspect due to its connection with the object-in-itself, 3. making it fluid from the stage of abstract substance to the stage of the actual subject, he introduced the concept as the absolute with its movement from the potential stage to the actual stage, it determines the subject and the object and harmonizes existence and thought as a system and a dialectical whole. With this work, Hegel was able to rule out elitism in the system of science, and by knowing the concept and its connection with the absolute as fundamental, he reconciled the absolute knowledge with the conventional view and revealed it to everyone. In this article, the author tries to present a concrete interpretation of the system of knowledge in Hegel's thought by focusing on the "concept" according to the preface of the phenomenology of the soul. For this purpose, the author deals with the position of the concept and the explanation of its structure in the phenomenology of the soul under the following nine titles: the position of the concept in the phenomenology of the soul; prior concepts and the beginning of the phenomenology of the soul from essence as nothing; Hegel's critical stance towards instrumentalization of consciousness; the concept and passing from the phenomenal field to the realm of the object in itself; the concept in motion, the ontological foundation of the world; Hegel and the two-way reflection of thought and existence; experience and its extension to the object itself; Hegel's criticism of elitism in the knowledge system through the negation of rational intuition; Hegel's system of knowledge is the only way for subjective idealism to escape from skepticism.
Conclusion
In short, Hegel is trying to define existence and knowledge as a system through a concrete understanding of the concept and its historical and existential development and make thought and existence compatible with each other. In order to turn the knowledge system into something concrete, Hegel changes the foundation of science from fixed transcendental matters to a mediated and negative concept by negating prior concepts and intellectual intuition. In this view, instead of starting from prior and fixed things, which is the condition of knowledge of the concept of the world, science starts from a concept that is considered empty and abstract in the first stage. In this way, knowledge does not start from a definite and actual matter, but from a concept whose only determination is the power and ability to become absolute. According to Hegel, it is this concept that, through its inner negation, dismantles each particle of its former world after another particle and silently matures in a new form. With this statement, Hegel negates any first fixed point that is outside the movement of the concept and conceptual knowledge is based on it, and in this way, everything is determined and known within the concept in motion. This is where Hegel finds the ability to eliminate any dark spots in the history of consciousness and by clarifying the absolute for everyone, destroys the foundation of elitism that Fichte and Schelling's rational intuitions emphasized. Also, by ontologicalizing the concept and relating it to the object-in-itself, Hegel escapes from the skepticism that plagues mental idealism to escape from skepticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge system
  • Hegel
  • concept
  • skepticism
  • elitism
  • object-in-itself
  • phenomenology of the soul
استرن، رابرت، (1397)، وحدت ابژه: هگل، کانت و ساختار ابژه، محمدمهـدی اردبیلـی و مهـدی­محمدی اصل، تهران: ققنوس.
بیزر، فردریک، (۱۳۹۶)، هگل، مسعود حسینی، تهران: ققنوس.
دلوز ژیل، (1394)، فلسفه نقادی کانت: رابطه قوا، اصغر واعظی، تهران: نی.
سینگر، پیتر، (1379)، هگل، عزت­الله فولادوند، تهران: طرح نو.
شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف، (1399)، نظام ایدئالیسم استعلایی، سید مسعود حسینی، تهران: نی.
فیشته یوهان گوتلیب، (1395)، بنیاد آموزه فراگیر دانش، ترجمه سید مسعود حسینی، تهران: حکمت.
کانت ایمانوئل، (1394)، نقد عقل محض، بهروز نظری، تهران: ققنوس.
لوکاچ، گئورگ، (1391)، هگل جوان (پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد)، محسن حکیمی، تهران: مرکز.
هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، (1395)، متافیزیک ینا، محمد­مهدی اردبیلی، تهران: حکمت.
هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، (1399)، پدیدراشناسی روح، سید مسعود حسینی، محمدمهدی اردبیلی، تهران: نی.
Beiser, (1987) The fate of reason: German philosophy from Kant to Fichte. Cambridge, Mass: Harvard University Press.Hegel, G. (2010) The science of logic. trans. G. d. Giovanni & ed. M. Baur, New York: Cambridge University Press.Hegel, G. (1977) The Difference Between Fichte s and Schelling s Systems Of Philosophy, Trans> H. S. Harris and Walter Cerf, New York: University Press.Houlgate Stephen, (2005), Why Hegel’s Concept Is Not the Essence of Things, in Hegel’s Theory of the Subject, Edited by David Gray Carlson , pp 19-30Houlgate, Stephen (2006), The Opening of Hegel's Logic: From Being to Infinity, West Lafayette: Purdue University Press.Houlgate, Stephen (2013), Hegel's Phenomenology of Spirit, London: Bloomsbury.Macdonald Iain, (2005), The Concept and Its Double: Power and Powerlessness in Hegel’s Subjective Logic, in Hegel’s Theory of the Subject, Edited by David Gray Carlson, pp 73-85Rockmore, Tom (2007), Kant and Idealism, New Haven: Yale University Press.Siep, Luwdig (2014), Hegel's Phenomenology of Spirit, Cambridge: Cambridge University Press.Stovall, Preston. (2007). Hegel s Realism: The Implicit Metaphysics of Self-Knowledge. The Review of Metaphysics (61) 1: 81-117.Westphal Kenneth R. (2000), Kant, Hegel, and the Fate of “the” Intuitive Intellect, The Reception of Kant’s Critical Philosophy Fichte, Schelling, and Hegel, Edited by Sally Sedgwick, Cambridge: Cambridge University PressYovel, Y. (2005) Hegel's preface to the phenomenology of spirit. Princeton: Princeton University Press.
Beiser, Frederick. (2017). Hegel, translated by Masoud Hosseini, Tehran: Qoqnous. [In Persian]
Deleuze, Gilles. (2015). Kant's Critical Philosophy: The Power Relation, translated by Asghar Vaezi, Tehran: Ney. [In Persian]
Estern, Robert. (2018). Phenomenology of Hegel: Hegel, Kant, and Phenomenological Structure, translated by Mohammad Mehdi Ardabili and Mehdi Mohammadi Asl, Tehran: Qoqnous. [In Persian]
Fichte, Johann Gottlieb. (2016). The Foundation of the Science of Knowledge, translated by Seyed Masoud Hosseini, Tehran: Hekmat. [In Persian]
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2016). The Metaphysics of Yena, translated by Mohammad Mehdi Ardabili, Tehran: Hekmat. [In Persian]
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2020). The Phenomenology of Spirit, translated by Seyed Masoud Hosseini and Mohammad Mehdi Ardabili, Tehran: Ney. [In Persian]
Kant, Immanuel. (2015). Critique of Pure Reason, translated by Behrouz Nazari, Tehran: Qoqnous. [In Persian]
Lukacs, Gyorgy. (2012). Young Hegel (A Study on the Relationship between Dialectics and Economy), translated by Mohsen Hakimi, Tehran: Markaz. [In Persian]
Singer, Peter. (2000). Hegel, translated by Ezzatollah Fooladvand, Tehran: Tarh-e No. [In Persian]
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von. (2020). The System of Transcendental Idealism, translated by Seyed Masoud Hosseini, Tehran: Ney. [In Persian]