نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه صداوسیما

چکیده

ژیل دلوز را بدون شک می‌توان یکی از مهم‌ترین فیلسوفان و نظریه‌پردازان سینما دانست. دلوز در دهه هشتاد میلادی دو جلد کتاب سینمایی نگاشت که مسیرهای اصلی فلسفه سینما را به‌عنوان رشته‌ای مجزا در دانشگاه پایه‌گذاری کرد. در بین فیلسوفان مختلف، برگسون بیشترین تأثیر را بر نظریات دلوز دارد. هر دو در خصوص زمان اعتقاد دارند که زمان امری خطی و کمی نیست و کیفی و غیرمکان مند می‌باشد. امتداد این فلسفه باعث شکل‌گیری دیرند زمانی به‌عنوان پایه اصلی زمان و سینما در آثار دلوز شد. دلوز در جلد اول کتاب خود به سینمای کلاسیک حرکت- محور و در جلد دوم به آثار مدرن زمان محور می‌پردازد. زمان، عنصر اصلی روایت‌های مدرن دلوز است و تصاویر را به آینه‌ها و کریستال‌های زمانی تقسیم می‌کند. دلوز اعتقاد زیادی به هم‌زمانی زمان‌ها و رویدادهای غیرخطی در آثار مدرن داشت. سینمای مدرن ایران نیز در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش به فلسفه دلوز روی آورده و عناصر زمانی زیادی در آثار مختلف قابل‌رؤیت است. این پژوهش با نظریات سینمای مدرن دلوز با بررسی فیلم‌های ماهی و گربه ساخته شهرام مکری، اژدها وارد می‌شود! اثر مانی حقیقی و مسخره‌باز همایون غنی‌زاده، به این نتیجه می‌رسد که فیلم‌سازان نسل جوان ایران به رویدادهای غیرخطی با ابزارهایی مثل گذشته‌نما و آینده‌نما و همچنین تداعی زمان‌های گذشته و حال و آینده در یک صحنه علاقه بیشتری پیدا کردند. دراین‌بین، مکری به‌شدت تحت‌تأثیر روند زمانی دورانی است و مانی حقیقی به‌عنوان تحصیل‌کرده فلسفه، عناصر زیادی را از دلوز در آثارش وام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Idea of Time based on the Opinions of Gilles Deleuze in the Iranian Cinema of the 90s (with Case Analysis of Movies: Fish and Cat, Enter the Dragon! and The Ridiculous)

نویسندگان [English]

 • raouf sarbakhsh 1
 • reza sarbakhsh 2

1 Tarbiat Modares University

2 Doctoral student of Sedavasima University

چکیده [English]

Gilles Deleuze can undoubtedly be considered one of the most important philosophers and theorists of cinema. In the 1980s, Deleuze wrote two volumes of cinema books, which established the main directions of cinema philosophy as a separate discipline in the university. Among different philosophers, Bergson has the most influence on Deleuze's theories. Both of them believe that time is not linear and quantitative but qualitative and non-local. The extension of this philosophy led to the formation of the chronology as the main basis of time and cinema in Deleuze's works. In the first volume of his book, Deleuze deals with movement-oriented classical cinema and in the second volume with time-oriented modern works. Time is the central element of Deleuze's modern narratives, dividing images into temporal mirrors and crystals. Deleuze strongly believed in the simultaneity of non-linear times and events in modern works. In recent years, modern Iranian cinema has turned more and more to Deleuze's philosophy and many time elements can be seen in various works. This research comes with Deleuze's modern cinema theories by examining the films of Fish and Cat made by Shahram Makri, Dragon! The work of Mani Haghighi and Homayoun Ghanizadeh's mockumentary comes to the conclusion that the filmmakers of the younger generation of Iran became more interested in non-linear events with tools such as retrospective and forward-looking, as well as the association of past, present and future times in one scene. In the meantime, Makri is strongly influenced by the time period and Mani Haghighi, as a philosophy student, borrows many elements from Deleuze in his works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deleuze
 • Bergson
 • Philosophy
 • Dirand
 • Iranian Cinema
 • Crystal Zaman
 • Mani Haghighi
 • Shahram Makri
 • Homayun Ghanizadeh
برگسون، هانری. (1368). پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار، ترجمه علی قلی بیانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
پارسا، مهدی. (1393). »هستی شناسی ژیل دلوز». کتاب ماه فلسفه. شماره 81. صص 82-87
پروانه پور، مجید. (1388). سینمای دلوزی، سینمای دیگر. پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه هنر. تهران: دانشگاه هنر.
تروتزکی، فیلیپ. (1382). «زمان شدن»، ترجمه امید نیک فرجام. کتاب ماه هنر. شماره 61 و 62. صص 90-102
دلوز، ژیل. (1386). بازگشت به آینده، ترجمه رضا نجف زاده، تهران: انتشارات گام نو.
دلوز، ژیل. (1392). سینما 1، ترجمه مازیار اسلامی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
دلوز، ژیل. (1393). تجربه گرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم، ترجمه عادل مشایخی، تهران: انتشارات نی
دلوز و دیگران. (1390). ادراک، زمان و سینما. ترجمه مهرداد پارسا. تهران: انتشارات رخداد نو
دیو، ریدار. (1396). دلوز. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
راف، جان. (1388). «دلوز و آثارش»، کتاب ماه فلسفه. شماره 20. صص 4-30
شیخ مهدی، علی. (1382). «جستاری بر زمان در تصویر سینمایی»، کتاب ماه هنر. شماره 61 و 62. صص 138-150
صلیبا، جمیل. (1385). فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات حکمت
عادل، شهاب الدین. (1389). تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
فتح طاهری، علی و پارسا، مهرداد. (1395). «هستی، زمان و سینما، بررسی تاثیر هانری برگسون بر فلسفه سینمایی ژیل دلوز». نشریه هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی. دوره 21. شماره 1. صص 35-50
فروغی، محمدعلی. (1388). سیر حکمت در اروپا. تهران: انتشارات هرمس
کولبروک، کلر. (1387). ژیل دلوز، ترجمه رضا سیروان. تهران: انتشارات مرکز
کولبروک، کلر. (1393). شرح حال و معرفی تحلیلی آثار: چرا دلوز؟، ترجمه مصطفی امیری. کتاب ماه فلسفه. شماره 81. صص 2-6.
Bergson, Henri. (1998). Creative Evolution, Translated by Arthur Mitchell, New York: Dover Publications.
Colebrook, Claire. (2006). Deleuze, a Guide for the Perplexed, Continuum, University of Minnesota Press, London and New York. [In English].
Deleuze, Gilles. (1986). Cinema 1; the Movement-Image, Translated by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, the Athlon Press, London.
Deleuze, Gilles. (1989). Cinema 2; the Time-Image, Translated by Hugh Tomlinson and Robert Gatela, the Athlon Press, London.
Deleuze, Gilles. (1991), Bergsonism, Translated by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, Zone Books, New York.
Deleuze, Gilles. (1994) Difference and Repetition, Translated by Paul. R. Patton, Columbia university of Chicago, Chicago.
Rancière, Jacques. (2006). Film Fables, Translated by Emiliano Battista, Berg Publishers.
Reader, Keith. (1987). Intellectuals and the Left in France since 1968, London: Palgrave Macmillan.
Biblography
Adel, Shahabuddin. (2010). Contemporary Developments in the Concept of Cinematic Time. Tehran: Entesharat-e Daneshgah-e Honar. [In Persian].
Bergson, Henry. (1989). Research on the Institution of Time and Proof of Agency, Translated by Aligholi Bayani, Tehran: Sherkat-e Sahami-ye Enteshar. [In Persian].
Parsa, Mehdi. (2014). "Ontology of Gilles Deleuze". Ketab-e Mah-e Falsafeh. No. 81. Pp. 82-87. [In Persian].
Colebrook, Claire. (2008). Gilles Deleuze. Translated by Reza Sirvan. Tehran: Nashr-e Markaz. [In Persian].
----------------------. (2014). “Biography and Analytical Introduction of the Works: Why Deleuze?.” Translated by Mostafa Amiri. Ketab-e Mah-e Falsafeh. No. 81. Pp. 2-6. [In Persian].
Deleuze, Gilles. (2007). Back to the Future. Translated by Reza Najafzadeh. Tehran: Entesharat-e Gam-e Now. [In Persian].
------------------ . (2012). Cinema 1. Translated by Mazeyar Eslami. Tehran: Entesharat-e Mino-ye Kherad. [In Persian].
------------------ . (2013). Empiricism and Subjectivity: Research on Human Nature According to Hume's Opinion. Translated by Adel Mashayekhi. Tehran: Nashr-e Ney. [In Persian].
Deleuze, Gilles & etc. (2011). Perception, Time and Cinema. Translated by Mehrdad Parsa. Tehran: Entesharat-e. [In Persian].
Dave, Ridar. (2016). Deleuze. Translated by Fariborz Majidi. Tehran: Entesharat-e Elmi va Farhangi. [In Persian].
Fath Taheri, Ali & Parsa, Mehrdad. (2015). “Existence, Time and Cinema, Examining the Influence of Henri Bergson on Gilles Deleuze's Cinematic Philosophy”. Journal of Fine Arts: Performing Arts and Music. Vol. 21. No. 1. Pp. 35-50. [In Persian].
Foroughi, Mohammad Ali. (2009). The Course of Wisdom in Europe. Tehran: Entesharat-e Hermes. [In Persian].
Parvanehpour, Majid. (2008). Deleuze's Cinema, Another Cinema. Master's thesis in Philosophy of Art. Tehran: Daneshgah-e Honar. [In Persian].
Ruff, John. (2008). “Deleuze and His Works”. Ketab-e Mah-e Falsafeh. No. 20. Pp. 4-30. [In Persian].
Salibia, Jamil. (2006). Philosophical Culture. Translated by Manouchehr Sane'i Darreh-Bidi. Tehran: Entesharat-e Hekmat. [In Persian].
Sheikh Mehdi, Ali. (2012). “A Research on Time in the Cinematographic Image”. Ketab-e Mah-e Honar. No. 61-62. Pp. 138-150. [In Persian].
Trotsky, Philip. (2003). “Becoming Time”. Translated by Omid Nik Farjam. Ketab-e Mah-e Honar. No. 61-62. Pp. 90-102. [In Persian].