نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس انجمن مدیریت سبز ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آرنولدبرلینت با تمرکزبر تجربه‌حسی در زیباشناسی که همواره با احساس مثبت همراه نیست، به تحلیل پرسش چرائی و چگونگی منفی‌بودن ارزش‌های‌زیباشناختی می‌پردازد تا گستره دامنه زیباشناسی از امر"زیبا" و کاربرد آن در حوزه‌هنری فراتر رود. و چون زیباشناسی برای برلینت امری تجربی است، برای گشودگی این دامنه، حالات زیباشناسی(ایجابی و سلبی) را مقوله‌بندی نمی‌نماید و به شناسائی حالات زیباشناسی می‌پردازد. بنابراین برلینت تجربیات حسی را که دارای ارزش مثبت نیستند با عنوان "تحت زیبایی" نام‌گذاری می‌کند.

برلینت با معرفی مشخصه‌های نقدِمنفی در حوزه‌هنر، گسترده‌گی زیباشناسی‌سلبی و اشکال‌گوناگون آن‌را در نسبت با نقدهنری آشکار می‌نماید. یکی از این‌گونه‌ها همان چیزی است که معمولا "ذوق بد" نامیده می‌شود. با تبیین نسبت بین اخلاق و زیباشناسی‌سلبی، امکان ارزیابی اجتماعی و اخلاقی از ابژه‌های هنری و آلودگی‌های زیست‌محیطی پیش‌روی مخاطبین قرارمی‌گیرد و با عبور از زیباشناسی ایجابی موضوعی نوین تحت عنوان "زیباشناسی‌سلبی فراتر از هنر" و تعمق درباب بحران محیط‌زیست برای مطالعه فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Negative Aesthetics from the perspective of Arnold Berleant

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Emami 1
  • Mohammad hasan Emami 2
  • AMIR NASRI 2

1 president of Iranian society for Green Management

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

By focusing on sensory experience in Aesthetics, which is not always associated with positive feelings, Arnold Berleant analyzes the question of why and how Aesthetic values are negative, so that the scope of Aesthetics goes beyond "Beauty" and its application in the field of art. And because Aesthetics is an experimental thing for Breleant, in order to open up this domain, he does not categorize the Aesthetic moods (positive and negative) and deals with identifying the Aesthetic moods. Therefore, Brerleant names sensory experiences that do not have a positive value as "underside of beauty".

By introducing the characteristics of negative criticism in the field of art, Brerleant reveals the extent of negative Aesthetics and its various forms in relation to art criticism. One of these types is what is commonly called "Bad Taste". By explaining the relationship between ethics and negative Aesthetics, the possibility of social and moral evaluation of artistic objects and environmental pollution is presented to the audience, and by passing positive Aesthetics, a new topic under the title "negative Aesthetics beyond art" and Enviromental pollution are provided for study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bad taste
  • negative aesthetics
  • negative criticism
  • positive aesthetics. Environmental pollution