نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد فلسفه و حکمت و منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

جالینوس یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان و عالمان طبیعی در یونان باستان است که به روش‌شناسی علوم طبیعی توجهی ویژه داشته است. از سوی دیگر با توجه به انتقال سنت جالینوسی به جهان اسلام و تأثیرگذاری آراء وی در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ای ازجمله روش‌شناسی، بررسی و فهم اندیشه‌های روش‌شناختی وی از اهمیت بالایی در درک درست از سنّت علمی در سده‌های میانه اسلامی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تفسیر تحلیلی متن‌محور تلاش شده است تا جایگاه عقل به‌عنوان یکی از دو مؤلفه اصلی روش‌شناسی علمی جالینوس تبیین گردد. عقل در اندیشه جالینوس مهم‌ترین جزء نفس انسانی است که از دو جنبه صوری و مادی، روش علوم طبیعی را تأمین می‌کند. کارکرد صوری عقل که به حوزه منطق مربوط می‌شود شامل برهان، تقسیم و ترکیب، تعریف، مشابهت و مفارقت، تحلیل و تلفیق و دلالت است. از طرف دیگر و به لحاظ مادی، عقل با ادراک بدیهیات عقلی، مقدمات لازم برای شکل‌گیری برهان و دلالت را تأمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Reason in the Scientific Methodology of Galen

نویسندگان [English]

  • Roohollah Fadaei 1
  • Mohammad Saeedimehr 2

1 Ph. D Student of Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor of Philosophy, Wisdom and Logic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Galen is one of the most prominent thinkers and scientists in antiquity, who paid special attention to the methodology of natural sciences. On the other hand, the transition of Galenic tradition to the Islamic world had a wide impact on different areas of thought, one of which was methodology. Accordingly, studying Galen's scientific methodology plays a significant role in a true understanding of the scientific tradition in the Islamic medieval ages. This article, using the method of text-oriented analytic interpretation, expounds on the status of reason as one of the two main elements of Galen's methodology. In his view, the reason is the main part of the human soul which provides the scientific method both formally and materially. Its formal functions, pertaining to the logical scope, are as follows: demonstration, division and synthesis, definition, similarity and dissimilarity, analysis and synthesis, and indication. On the other hand, in a material sense, the mind provides the necessary prerequisites for the formation of proof and implication by understanding rational axioms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galen
  • Methodology
  • Natural Sciences
  • Reason
Aristotle. (1984). Posterior Analytics (J. Barnes Trans.). In The Complete Works of Aristotle, edited by J. Barnes. Princeton: Princeton University press.
Barnes, J. (1991). Galen on logic and therapy. In F. Kudlien & R. J. Durling (Eds.), Galen’s method of healing : proceedings of the 1982 Galen Symposium (pp. 50–102). Brill.
___. (2003). Proofs and Syllogisms in Galen. In Galien et la philosophie : huit exposes suivis de discussions (pp. 1–24). Fondation Hardt.
Bos, G., & Langermann, Y. T. (2015). Preface. In G. Bos & Y. T. Langermann (Eds. & Trans.), The Alexandrian summaries of Galen’s On critical days. Brill.
Frede, M. (1985). Introduction. In Three treatises on the nature of science : On the sects for beginners, An outline of empiricism, On medical experience. Hackett Pub. Co.
Galen. (1964). Institutio logica (J. S. Kieffer (trans.)). Johns Hopkins Press.
___. (1985). Three treatises on the nature of science : On the sects for beginners, An outline of empiricism, On medical experience (M. Walzer, Richard; Frede (trans.)). Hackett Pub. Co.
___. (1991). On the Therapeutic Method (R. J. Hankinson (trans.)). Clarendon Press.
___. (1997). Galen : Selected Works (P. N. Singer (trans.)). Oxford University Press.
___. (1999). On my own opinions (V. Nutton (ed. & trans.)). Akademie-Verl.
___. (2003). On the properties of foodstuffs = De alimentorum facultatibus (O. W. Powell & J. Wilkins (trans.)). Cambridge University Press.
___. (2005). On the doctrines of Hippocrates and Plato (P. De Lacy (ed. & trans.)). Akademie-Verlag.
___. (2011a). Method of Medicine: Book 1-4 (G. H. R. Johnston, Ian; Horsley (ed.); G. H. R. Johnston, Ian C; Horsley (trans.); Vol. 1). Harvard University Press.
___. (2011b). Method of medicine: Book 5-9 (G. H. R. Johnston, Ian; Horsley (ed.); G. H. R. Johnston, Ian C; Horsley (trans.); Vol. 2). Harvard University Press.
___. (2011c). Method of medicine: Book 10-14 (G. H. R. Johnston, Ian; Horsley (ed.); G. H. R. Johnston, Ian C; Horsley (trans.); Vol. 3). Harvard University Press.
Hankinson, R. J. (2009). Galen on the limitations of knowledge. In C. Gill, T. Whitmarsh, & J. Wilkins (Eds.), Galen and the world of knowledge (pp. 206–242). Cambridge University Press.
___, R. J. (2016). Galen’s Philosophical Eclecticism. In Philosophie, Wissenschaften, Technik. Philosophie (Einzelne Autoren; Doxographica). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110857023-010
Kudlien, F. (1991). “Endeixis” as a scientific term: A) Galen’s usage of the word (in medicine and logic). In F. Kudlien & R. J. Durling (Eds.), Galen’s method of healing : proceedings of the 1982 Galen Symposium (pp. 103–111). Brill.
Morison, B. (2008). Logic. In R. J. Hankinson (Ed.), The Cambridge companion to Galen (pp. 66–115). Cambridge University Press.