نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

چکیده

در این مقاله پس‌ازآنکه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسی- اجتماعی و چگونگی تکوین نظریه جامعه مدنی پرداخت به سراغ فهم و بررسی تکوین اراده عمومی در جامعه مدنی و دولت و دیالکتیک میان آن‌ها در اندیشه سیاسی هگل می‌رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه است که به‌طور آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مدنی قائل می‌شود؛ و از طریق سه عنصر اساسی یعنی نظام حقوقی، پلیس و اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین با بررسی طبقات که برای نخستین بار تمامی آن‌ها در خدمت جامعه‌مدنی است به تکوین اراده جزئی در جهت شکل‌گیری اراده عمومی گام برمی‌دارد؛ و از طریق نظریه نهادها نه‌تنها می‌تواند به ابژکتیو کردن اراده انتزاعی انسان دست یابد بلکه به نخستین مرحله توضیح کلی منحصر در فرد دست می‌یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت می‌پردازد. هگل با ورود به بخش دولت به‌سرعت این ساحت را بر اساس سه اصل موضوعه امر ارگانیک در برابر امر مکانیکی، مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درنهایت تقدم کلی بر جزئی از جامعه مدنی مجزا می‌سازد؛ و درنتیجه با تقدم دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزئی، اخلاق و حیات اخلاقی قلمداد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship and Distinction between Civil Society and the State, and Hows of the Formation of the Public will in Hegel's Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Mohsen Bagherzadeh meskibaf

Ph.D. of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In this article, after the author theoretically studies social-political events, and how to develop the theory of civil society, he goes on to understand and study the development of public will in civil society and the state and the dialectic between them in Hegel's political thought. Hegel was the first philosopher in the history of philosophy to consciously place a strategic position on civil society. And through the three basic elements, namely the legal system, the police, and the guilds and unions, as well as by examining the classes, all of which are in the service of civil society for the first time, it takes steps to form a partial will to form the public will. And through the theory of institutions, not only can he achieve the objectification of the abstract human will, but he also achieves the first stage of a unique general explanation. Here Hegel steps into government. Upon entering the public sector, Hegel quickly distinguished the field on the three principles of the organic matter versus the mechanical matter, the public interest over the personal interest, and finally the general precedence over a part of civil society. Consequently, with the precedence of the state over civil society in its own sense, it considers the public will to be the truth of the partial will, morality, and moral life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • the public will
  • civil society
  • the state
  • self-interest
استرن، رابرت (1397). وحدت ابژه: هگل، کانت و ساختار ابژه، ترجمه محمدمهدی اردبیلی و مهدی محمدی‌اصل، تهران: ققنوس، چاپ اول
آرنت، هانا (1390)، وضع بشر، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس، چاپ اول
تیلور، چارلز (1379)، هگل و جامعة مدرن، ترجمه منوچهر حقیقی‌راد، تهران: مرکز، چاپ اول
چاندوک، نیرا (1377). جامعه مدنی و دولت (کاوش‌هایی در نظریه سیاسی)، ترجمه فریدون فاطمی/ وحید بزرگی، نشر مرکز، چاپ اول
روسو، ژان ژاک، (1393)، امیل، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات ناهید، چاپ هفتم.
هگل، گئورک فردریش ویلهلم (1394) عناصر فلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق‌طبیعی و علم سیاست، ترجمه مهبد ایرانی‌طلب، تهران: نشر قطره، چاپ سوم

 

Avineri, S. (2003). Hegel's Theory of The Modern State. Cambridge: Cambridge University Press.

Arendt, Hana (2010), The Human Condition, translated by Masoud Alia, Tehran: Qaqnos, first edition. [in Persian]
Berki, R. N. (1971). Perspectives in Marxian critiqe of Hegel's political philosophy. In Z. Pelczynski (Ed.), Hegel's Political Philosophy: Problems and Prespectives (pp. 199-220). Cambridge: Cambridge University Press.
Cristi, R. (2005). Hegel on Freedom and Authority. Cardiff: univercity of Walsh Press.
Chandok, Nira (1998). Civil Society and the State (Explorations in Political Theory), translated by Fereydoun Fatemi/Vahid Zagheri, Center Publishing, first edition. [in Persian]
Hardimon, M. O. (1994). HEGEL'S SOCIAL PHILOSOPHY: THE PROJECT OF RECONCILIATION. Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, G. (1979). System of ethical life and first philosophy of spirit. (H. S. Harris, & T. N. Knox, Trans.) New York: University of New York Press.
Hegel, G. (2003). Elements of the Philosophy of Right. (A. Wood, Ed. & H. B. Nisbet, Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, G. W. (2001). The Philosophy of History. (J. Sibree, Trans.) London: Batoche Books.
Hegel, G. W. (1977). Faith and Knowledge. (W. Cerf, & H. S. Haris, Trans.) Albany: State University of New York Press.
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm (2014) Elements of the philosophy of right or a summary of natural law and political science, translated by Mahbod Irani-Talab, Tehran: Qatreh Publishing House, third edition. [in Persian]
Heiman, G. (1971). The source and significance of Hegel's corporate doctorine. In Z. Pelczynski (Ed.), Hegel's Political Philosophy: Problems and Prespectives (pp. 111-136). Cambridge: Cambridge University Press.
Ilting, K. (1984). The dialectic of civil society. In Z. Pelczynski (Ed.), The state and civil society: studies in Hegel Political Philosophy (pp. 211-227). Cambridge: Cambridge University Press.
Knoweles, D. (2002). Hegel and The Philosophy of Right. London: Routledge P h i l o s o p h y GuideBook.
Neuhouser, F. (2000). Foundations of Hegel's social theory: actualizing freedom. Cambridge, Massachusetts: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
Pelczynski, Z. (1984). Political community and individual freedom. In Z. Pelczynski (Ed.), The state and civil society: studies in Hegel Political Philosophy in hegel"s philosophy state (pp. 55-77 ). Cambridge: Cambridge University Press.
Pinkard, T. (2008). Hegel: A Life. In F. C. Beiser (Ed.), The Cambridge Companion to Hegel and nineteenth-century philosophy (pp. 15-52). Cambridge, Cambridge University Press.
Ross, N. (2008). On Mechanism in Hegel’s Social and Political Philosophy. New York, Routledge.
Rousseau, Jean-Jacques, (2013), Emil, translated by Gholamhossein Zirakzadeh, Nahid Publications, 7th edition. [in Persian]
Stern, Robert (2017). The unity of the object: Hegel, Kant and the structure of the object, translated by Mohammad Mehdi Ardebili and Mehdi Mohammadi Asl, Tehran: Qaqnos, first edition. [in Persian]
Taylor, Charles (2000), Hegel and Modern Society, translated by Manouchehr Haghigirad, Tehran: Meraz, first edition. [in Persian]
Walton, A. (1984). Economy, utility, and community in Hegel's theory of civil society. In Z. Pelczynski (Ed.), The state and civil society: studies in Hegel Political Philosophy (pp. 244-262). Cambridge: Cambridge University Press.
Westphal, M. (1984). Hegel's radical idealism: Family and State as ethical communities. In Z. A. Pelczynski (Ed.), The state and civil society (pp. 77-93). Cambridge: Cambridge University Press.