نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‌ارشد فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هنگامی‌که از cogito sum سخن می‌گوییم مرادمان چیست؟ اشارة این الفاظ در به‌کار بردنشان به چه چیزی است؟ نخستین بار به چه صورتی به دیده آمده‌اند؟ چه طور پیشرفت کرده‌اند؟ و هم‌زمان پیشرفت چه مفاهیمی هستند؟ مقالة حاضر بر آن است تا کوگیتو سوم را در ابعادی صوری و مفهومی موردبررسی قرار دهد. لذا از ساختار صوری و مفهومی کوگیتو سوم و چرایی و چگونگی آن‌ها می‌پرسد تا بر مدار آن بتوان به‌سوی وجه پرسش‌برانگیز پرسش کوگیتو سوم یعنی «وجود» حرکت کرد. ازاین‌رو این مقاله گامی است در راستای فراهم آوردن امکان گفت‌وگو با این مفهوم فلسفی یعنی امکان پاسخ به آن بر مدار وجه ضروری پرسشگری فلسفی. مراد یافتن مجموعه‌ای از مشارکت‌هایی در این مفهوم فلسفی است، از خلال متونی که بر وجه پرسش‌گری کوگیتو سوم دلالت دارند. بر اساس فرادهش، مطلوب مورد نظر نزد مارتین هیدگر جمع آمده است. از این‌رو امعان نظر در بخشی از مواجهة هیدگر با این پرسش، پیمودن این گام را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scrutinizing “Cogito Sum”; A Way to the Basics of Being’s Question by Martin Heidegger

نویسنده [English]

  • Mojgan Ahmadi

M.A. Student in Western Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

What do we mean when we talk about cogito sum? What do these words refer to in their use? How did they appear for the first time? How have they progressed and at the same time the progress of which concepts they are? This paper aims to research cogito sum’s form and concept. Therefore, it asks about the formal and conceptual structure of cogito sum in order to move towards the questionable aspect of the cogito sum question, ie “Being”. Hence this paper is a step towards providing the possibility of dialogue with this philosophical concept, that is, the possibility of answering it on the way of necessity aspect of philosophical questioning. The aim is to find a set of contributions to this philosophical concept, through the texts that significate the questioning aspect of Cogito sum. Based on tradition, the subject is gathered by Martin Heidegger. Thus, it makes this step possible with respect to a part of Heidegger's encounter with this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical Questioning
  • Cogito Sum
  • Being
  • Descartes
  • Aristotle
  • Augustine
  • Heidegger
ارسطو. (1389). متافیزیک. ترجمة شرف‌الدین خراسانی. تهران: حکمت
اسفندیاری، سیمین. (1389). «کوگیتو» ی دکارت و جهات تاریخی آن در اندیشة آگوستین و «انسان معلق» ابن‌سینا. فصلنامه تاریخ فلسفه، شماره اول
اینوود، مایکل. (1395). روزنه‌ای به اندیشة مارتین هیدگر. ترجمه احمدعلی حیدری. تهران: نشر علمی.
آگوستین، مارکوس اورلیوس. (1391). اعترافات آگوستین قدیس. ترجمة افسانه نجاتی. تهران: پیام امروز
آگوستین، مارکوس اورلیوس. (1392). شهر خدا. ترجمة حسین توفیقی. تهران: دانشگاه ادیان و مذاهب
بوفره، ژان. (1395). دیالوگ با هیدگر (فلسفة یونانی). ترجمة شروین اولیایی. تهران: ققنوس
دریفوس، هیوبرت. (1399). در-جهان-بودن، شرحی بر قسمت نخست وجودوزمان هیدگر. ترجمة زکیه آزادانی. تهران: نشرنی
دکارت، رنه. (1367). سیر حکمت در اروپا (رسالة گفتار در روش راه بردن عقل). ترجمة محمدعلی فروغی. تهران: زوار.
دکارت، رنه. (1390). فلسفة دکارت، شامل سه رسالة قواعد هدایت ذهن، اصول فلسفه و انفعالات نفس. ترجمة منوچهر صانعی دره‌بیدی. تهران: مؤسسة فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی.
دکارت، رنه. (1391). تأملات در فلسفة اولی. ترجمة احمد احمدی. تهران: سمت.
ژیلسون، اتین. (1397). گفتار در روش. مقدمه و حواشی: اتین ژیلسون. ترجمة محمدعلی فروغی، سید اشکان خطیبی. تهران: مرکز.
سیدی، سید محمدجواد. (1395). نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفه دکارت. پژوهش‌های فلسفی کلامی، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی-کلامی. شماره دوم
لوکنر، آندرئاس. (1394). درآمدی به وجود و زمان، ترجمة احمدعلی حیدری. تهران: نشر علمی.
هیدگر، مارتین. (1368). فلسفه چیست؟ ترجمة مجید مددی. استکهلم: آرش.
هیدگر، مارتین. (1383). متافیزیک چیست. ترجمة سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
هیدگر، مارتین. (1384). پایان فلسفه و وظیفة تفکر. ترجمة محمدرضا اسدی. تهران: اندیشة امروز.
هیدگر، مارتین. (1389). هستی و زمان. ترجمة سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
هیدگر، مارتین. (1390). مسائل اساسی پدیدارشناسی. ترجمة پرویز ضیاءشهابی. تهران: مینوی خرد.
هیدگر، مارتین. (1396). چه باشد آنچه خوانندش تفکر. ترجمة سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
هیدگر، مارتین. (1399). پرسش وجود، (برگردان و شرح درآمد وجود و زمان). ترجمه و تحقیق سید محمدرضا بهشتی و زینب انصاری نجف‌آبادی. تهران: علمی.
هیدگر، مارتین. (1399). نیچه (جلد سوم). ترجمة ایرج قانونی. تهران: آگه.
هیدگر، مارتین. (1400). پایان فلسفه. ترجمة احمدرضا معتمدی. تهران: هرمس.
Aristotle. (1924) ARISTOTLE'S METAPHYSICS; ed. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press.
Aristotle (2018). Metaphysics. Translated by Sharafuddin Khorasani. Tehran: Hekmat. [in Persian]
Augustine, Marcus Aurelius. (2011). Confessions of Saint Augustine. Translated by Afsaneh Nejati. Tehran: Payam-e Emrouz. [in Persian]
Augustine, Marcus Aurelius. (2012). City of God. Translated by Hossein Tawfighi. Tehran: University of Religions and Denominations. [in Persian]
Bouffre, Jean. (2015). Dialogue with Heidegger (Greek philosophy). Translated by Shervin Olyaei. Tehran: Qoqnous. [in Persian]
Dreyfuss, Hubert. (2019). Being-in-the-world, a commentary on the first part of Heidegger's existence and time. Translated by Zakieh Azadani. Tehran: Nashr Ney. [in Persian]
Descartes, Rene. (1988). The path of wisdom in Europe. Translated by Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Zavar. [in Persian]
Descartes, Rene. (2011).  Descartes' philosophy, including three treatises on the rules of guiding the mind, the principles of philosophy, and the actions of the soul. Translated by Manouchehr Sanei Darehbidi. Tehran: Al-Hadi Cultural, Art and International Publications Foundation. [in Persian]
Descartes, Rene. (2011). Reflections on the first philosophy. Translated by Ahmad Ahmadi. Tehran: Samt. [in Persian]
Esfandiari, Simin. (2018). "Cogito" of Descartes and its historical aspects in the thought of Augustine and the "suspended man" of Avicenna. Quarterly Journal of History of Philosophy, first issue. [in Persian]
Gilson, Etienne. (2017). Speech in the method. Introduction and margins: Etienne Gilson. Translated by Mohammad Ali Foroughi, Seyyed Ashkan Khatibi. Tehran: Markaz. [in Persian]
Heidegger, Martin; (1967). SEIN UND ZEIT; Max Niemeyer
Heidegger, Martin; (1983). EINFDHRUNG IN DIE METAPHYSIK; VITTORIO KLOSTERMANN: Frankfurt am Main·
Heidegger, Martin; (1994) ZOLLIKONER SEMINARE; VITTORIO KLOSTERMANN
Heidegger, Martin; (2002) GRUNDBEGRIFFE DER ARISTOTELISCHEN PHILOSOPHIE; VITTORIO KLOSTERMANN:
Heidegger, Martin; (2002). WAS HEISST DENKEN; VITTORIO KLOSTERMANN: Frankfurt am Main.
Heidegger, Martin. (1989). What is philosophy? Translated by Majid Madadi. Stockholm: Arash. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2004). What is metaphysics? Translated by Siavash Jamadi. Tehran: Qoqnous. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2005). The end of philosophy and the task of thinking. Translated by Mohammad Reza Asadi. Tehran: Andishey-e Emrouz. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2010). existence and time. Translated by Siavash Jamadi. Tehran: Qoqnous. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2011). Basic problems of phenomenology. Translated by Parviz Zia Shahabi. Tehran: Menouy-e Kherad. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2016). Whatever you read, think. Translated by Siavash Jamadi. Tehran: Qoqnous. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2019). The question of existence, (return and description of the income of existence and time). Translation and research by Seyyed Mohammadreza Beheshti and Zainab Ansari Najafabadi. Tehran: Elmi. [in Persian]
Heidegger, Martin. (2019). Nietzsche (third volume). Legal translation. Tehran: Agah. [in Persian]
Heidegger, Martin. (1400). The end of philosophy. Translated by Ahmadreza Motamedi. Tehran: Hermes. [in Persian]
Inwood, Michael. (2015). An opening to the thought of Martin Heidegger. Translated by Ahmad Ali Heydari. Tehran: Elmi Publication. [in Persian]
Luckner, Andreas. (2014). An introduction to existence and time, translated by Ahmad Ali Heydari. Tehran: Elmi Publication. [in Persian]
Seyyedi, Seyyed Mohammad Javad. (2015). Heidegger's criticism of the concept of the world in Descartes' philosophy. Theological Philosophical Researches, Theological Philosophical Research Quarterly. Second Issue. [in Persian]
Teixeira, William. (2020). “On the role and function of Augustine’s inwardness in the constitution of Descartes’ cogito”, Philosophy International Journal, Vol 3. Issue1