نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پایان فلسفه تطبیقی، مهم‌ترین و آخرین دیدگاه به این رویکرد است. فلسفه تطبیقی تاکنون با مخالفت‌های گوناگونی روبرو شده است، در برابر این انتقادات پرسشی مطرح می‌شود که آیا این مخالفت‌ها به ذات فلسفه تطبیقی است یا به علت ناخرسندی یا ناکارآمدی آن است؟ پژوهش حاضر به بررسی زمینه‌ها، علل و دلایل مخالفت با فلسفه تطبیقی می‌پردازد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به پیدایش فلسفه تطبیقی و سیر تحولات آن تا به دوران جدید و رسیدن به دیدگاه مخالفان پرداخته می‌شود. در این راستا ابتدا دیدگاه مخالفان فلسفه تطبیقی و قائلان به پایان، غرض و ادلۀ ایشان در چارچوب تعریف­های ارائه‌شده از «پایان» بررسی می‌شود. پایان به سه معنای امتناع، کمال و اتمام به کار می‌رود و دیدگاه مخالفان عمدتاً در معنای امتناع گنجانده می‌شود. در این پژوهش خاستگاه فلسفه تطبیقی و سپس رویکردهای عمده (توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های صرف پیشااورسلی، تشابه در تناسب اورسل، پدیدارشناسی کربن و شهود ذات و رجوع به خاستگاه مشترک در ایزوتسو) در دوران جدید مطرح می‌شوند. سپس با ارائه رویکرد چهارم (که بازبینی در مفهوم فلسفه تطبیقی و ارائه تعریفی مختار است) پاسخی به مخالفان فلسفه تطبیقی داده می‌شود. تعریف ارائه شده خلاء‌هایی که در فلسفه تطبیقی دیده می‌شود را پر کرده و چشم‌اندازی جدید ارائه می‌کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مخالفت‌های صورت گرفته به فلسفه تطبیقی و اعتقاد به پایان آن، به دلیل عدم فهم صحیح از فلسفه تطبیقی و تعریف دقیق از آن است و ذات فلسفه تطبیقی با امتناع و پایان روبرو نیست. آخرین معنای از پایان را می‌توان «راهی متفاوت» برشمرد که تفسیری بدیع از معنای پایان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Grounds of Opposition to Comparative Philosophy and its Relation with the End

نویسندگان [English]

  • Maryam Parvizi 1
  • Ghasem Pourhasan 2

1 PhD Candidate of Comparative Philosophy, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

چکیده [English]

The end of Comparative Philosophy is the most important and last point of view regarding this approach. So far, Comparative Philosophy has faced various oppositions, confronting these criticisms, a question will be raised: Are these oppositions against the nature of Comparative Philosophy or due to the dissatisfaction or ineffectiveness from it? In the present research, by examining the contexts, the causes and reasons for opposition to Comparative Philosophy have been discussed. In this regard, the appearance of Comparative Philosophy, its progress until the new era, and reaching the opposition's point of view will be discussed with the descriptive-analytical method. In this regard, firstly, the views of the Comparative Philosophy opponents and believers of its end, their purpose, and their arguments will be examined. In the following, the origin of Comparative Philosophy and then the major approaches in the new era are presented. Then, by presenting the fourth approach (which provides an independent definition by reviewing the concept of comparative philosophy), an answer will be given to them. The results of the present research show that the opposition to Comparative Philosophy and the belief in its end is based on the lack of correct understanding of Comparative Philosophy and its precise definition and it's not that the nature of Comparative Philosophy faces impossibility and end

کلیدواژه‌ها [English]

  • What is Comparative Philosophy
  • the meaning of the End
  • Opponents of Comparative Philosophy
  • the Possibility of the End of Comparative Philosophy
اتو، رودولف. (1397). عرفان شرق و غرب: تحلیلی مقایسه‌ای درباره ماهیت عرفان، مقدمه ترجمه و تحقیق انشاله رحمتی، تهران: سوفیا.
اسکندری دامنه، حمیدرضا. (1398). بررسی تحلیلی-انتقادی دیدگاههای ماسون اورسل، هانری کربن و ایزوتسو درباره فلسفه تطبیقی، رساله دکتری، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی.
اسکندری دامنه، حمیدرضا. پورحسن، قاسم. (1397). «بررسی مبانی و مؤلفه‌های فلسفه تطبیقی در اندیشه ایزوتسو»، تاریخ فلسفه، سال نهم، ش 2، ص 95-124.
اسکندری، حمیدرضا. پورحسن، قاسم. (1401). فلسفه تطبیقی، تهران: نقد فرهنگ.
اکبریان، رضا. (1387). «گفتگوی میان فلسفه ها و اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر»، مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی اشتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1359). بنیاد حکمت سبزواری یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج ملاهادی سبزواری، سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1360). بنیاد حکمت سبزواری یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج ملاهادی سبزواری، سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1368). خدا و انسان در قرآن. ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1379). صوفیسم و تائوئیسم. محمدجواد گوهری، چ 2، تهران: نشر روزنه.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1385). صوفیسم و تائوئیسم. محمدجواد گوهری، چ 2، تهران: نشر روزنه.
ایلخانی، محمد. (1387). «روش شناسی در فلسفه تطبیقی». مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی اشتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بهشتی، محمدرضا. (1401). «فلسفه میان فرهنگی و اندیشیدنی فراخور زمان»، فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش ها و کاوش ها)، به کوشش محمد حسن یعقوبیان، تهران: نقد فرهنگ.
پورحسن، قاسم. (1395) «سرشت فلسفه تطبیقی با تأکید بر کتاب الجمع فارابی»، مجموعه مقالات دومین همایش مطالعات تطبیقی در حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، به کوشش حسین کلباسی اشتری، کلام، ادیان و عرفان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 9-42.
داوری اردکانی، رضا. (1387). « فلسفه تطبیقی چیست؟»، مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی اشتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دهقانی، رضا. (1394). بررسی تطبیقی در باب زمان در فلسفه هایدگر و ملاصدرا؛ با تأکید بر هستی و زمان و اسفار اربعه. رساله دکتری، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی.
دهقانی، رضا. (1396). درآمدی به فلسفه میان فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
دیباجی، سید محمدعلی. (1395). «روش‌شناسی فلسفه تطبیقی؛ مؤلفه‌ها و موانع»، مجموعه مقالات دومین همایش مطالعات تطبیقی در حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، به کوشش حسین کلباسی اشتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلیمان حشمت، رضا. (1387). «تقریر فلسفه به شیوه تطبیقی». مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عبدالکریمی، بیژن. (1392). هایدگر در ایران، نگاهی به زندگی، آثارو اندیشه های سید احمد فردید، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
غفاری، حسین. (1401). «فلسفه تطبیقی در کار و اندیشه نوصدراییان»، فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش ها و کاوش ها)، به کوشش محمد حسن یعقوبیان، تهران: نقد فرهنگ.
کربن، هانری. (۱۳۶۹). فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی. ترجمه جواد طباطبایی. تهران: نشر توس.
کربن، هانری.(1379). مقدمه کتاب: اندیشه غربی و گفتگوی تمدن ها مجموعه سخنرانی های همایش اکتبر 1977، ترجمه باقرپرهام و دیگران، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
کربن، هانری. (1392)، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه جواد طباطبایی، ویراست دوم، تهران: مینوی خرد.
کلباسی، حسین. (1387). «درآمد». مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
لاندن، اسکات. (1392). «آینده دین؟ تلفیق‌گرایی، همانند گرایی و تحولات دیگر ادیان در جهان معاصر در گفتگوی اسکات لاندن با نینیان اسمارت»، ترجمه فریبا طشت زر و حسین حیدری، کتاب ماه دین، 17(76)، 7-10.
مصلح، علی اصغر. (1401). « فلسفه آینده میان فرهنگی است»، فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش ها و کاوش ها)، به کوشش محمد حسن یعقوبیان، تهران: نقد فرهنگ.
منفرد، مهدی. (1394). «فلسفه تطبیقی چیست؟». پژوهش‌های فلسفی کلامی، سال شانزدهم، شماره 64: ص 25-42.
یعقوبیان، محمدحسن. (1401). فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش‌ها و کاوش‌ها)، تهران: نقد فرهنگ.
Audi, Robert. (ed).(1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.
Burik, Steven.(2010).The End Of Comparative Philosophy and The Task of Comparative Thinking: The Language of Comparative Philosophy, Seen Through A Comparison of Martin Heidegger, Jacques Derrida and Classical Daoism, State University of New York press.
Herder, Johann Gottfried. (2004). Another Philosophy Of History And Selected Political Writings, Translated By Loannis D. Evringenis And Daniel Pellerin, Indianapolis Cambridge.
Holder, John. (2004). “The Purpose and Perils of Comparative Philosophy”. In The SACP Forum for Asian and Comparative Philosophy (Vol. 23, p. 46).
Kimmerle, Heinz. (2004). Dialogues as form of intercultural philosophy. Rethinking ecumenism, 63-78.
Mall, Ram Adhar. (2015). “When is philosophy intercultural? Outlooks and perspectives”. InterCultural Philosophy, 2, 1-6.
Masson-Oursel, Paul. (1926). Comparative Philosophy. London: Kegan Paul.
Plantinga, Alvin.(2000). Warranted Christian Blief, New York: Oxford University Press.
Runzo, Joseph.( 2001). Global Philosophy of Religion: a Short Introduction, Oxford: Oneworld Publications.
Smart, Ninian.(1987). “Comparative-historical method”. M. Eliade(ed), In: Encyclopedia of religion, vol 3,New York: Macmilan Inc, pp 571-574.
Swan Liat Kwee.(1953). Methods of Comparative Philosophy, Leiden: Universitaire Press Leiden, ch 2, pp 30ff.
Wimmer, Franz Martin. (2004). Interkulturelle Philosophie: Eine Einführung. Facultas.
Yusufi, Hamid Reza. Scheidgen, Hermann Josef. Oosterling, Henk. (2010). Von der Hermeneutik Zur Interkulturellen Philosophie: Festschrift Für Heinz Kimmerle Zum 80. Geburtstag. Thuringia: Traugott Bautz.
Biblography
Akbarian, Reza. (2008). "Dialogue between philosophies and its importance and necessity in the present age", a collection of articles of the specialized meeting of comparative studies, by Hossein Kalbasi Ashtari, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Abdul Karimi, Bijan. (2012). Heidegger in Iran, a look at the life, works and thoughts of Seyed Ahmad Fardid, Tehran: Hekmat and Philosophy Research Institute of Iran. [in Persian]
Beheshti, Mohammadreza. (2022). Cross-cultural and thinking philosophy in Relative Time, comparative and cross-cultural philosophy (challenges and explorations), by Mohammad Hasan Yaqoubian, Tehran: Naqd Farhang. [in Persian]
Carbon, Hanry. (1990). Iranian philosophy and comparative philosophy. Translated by Javad Tabatabaei. Tehran: Tous publishing house. [in Persian]
Carbon, Hanry. (2000). Introduction to the book: Western Thought and the Dialogue of Civilizations, a collection of lectures from the October 1977 conference, translated by Bagher Parham and others, Tehran: Farzan Rooz Publishing and Research. [in Persian]
Carbon, Hanry. (2012), Iranian philosophy and comparative philosophy, translated by Javad Tabatabaei, second edition, Tehran: Minouy-e Khord. [in Persian]
Davari Ardakani, Reza. (2008). What is comparative philosophy?, a collection of articles of the specialized meeting of comparative studies, edited by Hossein Kalbasi Ashtari, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Dehghani, Reza. (2014). A comparative study of time in the philosophy of Heidegger and Mulla Sadra; Emphasizing existence, time, and four journeys. Ph.D. Thesis, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University. [in Persian]
Dehghani, Reza. (2016). An introduction to intercultural philosophy, Tehran: Research Institute of Culture, Art and Communication. [in Persian]
Dibaji, Seyyed Mohammad Ali. (2015). Methodology of comparative philosophy; Components and obstacles, collection of articles of the second conference of comparative studies in the fields of philosophy, theology, religions and mysticism, by Hossein Kalbasi Ashtari, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Eskandari Damaneh, Hamidreza. (2018). Analytical-critical review of Mason Orsel, Henry Carbon, and Izutsu's views on comparative philosophy, Ph.D. Dissertation, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University. [in Persian]
Eskandari Damaneh, Hamidreza. Pourhasan, Qasem. (2017). Investigation of the foundations and components of comparative philosophy in Izutsu's thought. History of Philosophy, 9th year, Vol. 2, pp. 124-95. [in Persian]
Eskandari, Hamidreza. Pourhasan, Qasem. (2022). Comparative Philosophy, Tehran: Naqd-e Farhang. [in Persian]
Ghaffari, Hossein. (2022). "Comparative philosophy in the work and thought of Neo-Sadraians", comparative and cross-cultural philosophy (challenges and explorations), by the efforts of Mohammad Hassan Yagoubian, Tehran: Naqd Farhang. [in Persian]
Izutsu, Toshihiko. (1980). Foundation of Hekmat Sabzevari or a new analysis of the philosophy of Haj Molahadi Sabzevari, Seyyed Jalaluddin Mojtaboi, Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran. [in Persian]
Izutsu, Toshihiko. (1981). Hekmat Sabzevari Foundation or a new analysis of the philosophy of Haj Molahadi Sabzevari, Seyyed Jalaluddin Mojtabavi, Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran and McGill University. [in Persian]
Izutsu, Toshihiko. (1989). God and man in the Qur'an. Translated by Ahmad Aram, Tehran: Publishing Company. [in Persian]
Izutsu, Toshihiko. (2000). Sufism and Taoism. Mohammad Javad Gohari, Ch 2, Tehran: Rozaneh Publishing House. [in Persian]
Izutsu, Toshihiko. (2006). Sufism and Taoism. Mohammad Javad Gohari, Ch 2, Tehran: Rozaneh Publishing House. [in Persian]
Ilkhani, Mohammad. (2008). "Methodology in Comparative Philosophy". Collection of articles of the specialized meeting of comparative studies, by Hossein Kalbasi Ashtari, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Kolbasi, Hossein. (2008). Introduction. Collection of articles of the specialized meeting of comparative studies, by Hossein Kalbasi, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Landon, Scott. (2012). "The future of religion? Fusionism, homotheism and other developments of religions in the contemporary world in Scott Landen's conversation with Ninian Smart", translated by Fariba Tasht Zar and Hossein Heydari, Ketab Mah Din, 17(76), 7-10. [in Persian]
Mosleh, Ali Asghar. (2022). "Philosophy of the future is cross-cultural", comparative and cross-cultural philosophy (challenges and explorations), by Mohammad Hassan Yagoubian, Tehran: Naqd Farhang. [in Persian]
Monfared, Mehdi. (2014). "What is comparative philosophy?". Philosophical-theological researches, year 16, number 64: pp. 25-42. [in Persian]
Otto, Rudolf. (2017). Mysticism of the East and the West: a comparative analysis of the nature of mysticism, translation and research introduction by Insha-Allah Rahmati, Tehran: Souphia. [in Persian]
Pourhasan, Qasem. (2016) "The Nature of Comparative Philosophy with an Emphasis on Al-Jam Al-Farabi's Book", Proceedings of the Second Conference of Comparative Studies in the Fields of Philosophy, Theology, Religions, and Mysticism, by Hossein Kalbasi Ashtari, Religions and Mysticism, Tehran: Research Institute of Human Sciences and Cultural Studies, pp. 42-9. [in Persian]
Suleiman Heshmat, Reza. (2008). "Comparative presentation of philosophy". Collection of articles of the specialized meeting of comparative studies, by Hossein Kalbasi, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Yaqoubian, Mohammad Hassan. (2022). Comparative and intercultural philosophy (challenges and explorations), Tehran: Naqd Farhang. [in Persian] *