نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پایان فلسفه تطبیقی، مهم‌ترین و آخرین دیدگاه به این رویکرد است. فلسفه تطبیقی تاکنون با مخالفت‌های گوناگونی روبرو شده است، در برابر این انتقادات پرسشی مطرح می‌شود که این مخالفت‌ها با ذات فلسفه تطبیقی است یا به علت ناخرسندی یا ناکارآمدی که از آن مشاهده شده است؟ در پژوهش حاضر با بررسی زمینه‌ها، به علل و دلایل مخالفت با فلسفه تطبیقی پرداخته شده است. در این مسیر با روش تحلیلی- توصیفی به پیدایش فلسفه تطبیقی و سیر آن تا به دوران جدید و رسیدن به دیدگاه مخالفان پرداخته خواهد شد. در این راستا ابتدا دیدگاه مخالفان فلسفه تطبیقی و قائلان به پایان، غرض و ادلۀ ایشان در چارچوب تعریف‌های ارائه‌شده از «پایان» بررسی خواهد شد. در ادامه خاستگاه فلسفه تطبیقی و سپس رویکردهای عمده در دوران جدید مطرح می‌شوند. سپس با ارائه رویکرد چهارم (که بازبینی در مفهوم فلسفه تطبیقی و ارائه تعریفی مختار است) پاسخی به‌ آن‌ها داده خواهد شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد مخالفت‌های صورت گرفته به فلسفه تطبیقی و اعتقاد به پایان آن، به دلیل عدم فهم صحیح از فلسفه تطبیقی و تعریف دقیق از آن است و اینطور نیست که ذات فلسفه تطبیقی با امتناع و پایان روبرو باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the grounds of opposition to comparative philosophy and its relation with the end

نویسندگان [English]

  • maryam parvizi 1
  • Ghasem Pourhasan 2

1 ph.d candidate of comparative philosophy

2 Associate Professor Of Philosophy, , Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The end of Comparative Philosophy is the most important and last point of view regarding this approach. So far, Comparative Philosophy has faced various oppositions, confronting these criticisms, a question will be raised: These oppositions are regarding the nature of Comparative Philosophy or its dissatisfaction or ineffectiveness from it? In the present research, by examining the contexts, the causes and reasons for opposition to Comparative Philosophy have been discussed. In this regard, the appearance of Comparative Philosophy and its progress until the new era and reaching the opposition's point of view will be discussed with the descriptive-analytical method. In this regard, firstly, the views of the Comparative Philosophy opponents and believers of its end, their purpose and their arguments will be examined. In the following, the origin of Comparative Philosophy and then the major approaches in the new era are presented. Then, by presenting the fourth approach (which provides an independent definition by reviewing the concept of comparative philosophy), an answer will be given to them. The results of the present research show that the opposition to Comparative Philosophy and the belief in its end is based on the lack of correct understanding of Comparative Philosophy and its precise definition and it's not that the nature of Comparative Philosophy faces impossibility and end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • What is Comparative Philosophy
  • the meaning of the End
  • opponents of Comparative Philosophy
  • the possibility of the End of Comparative Philosophy