نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران

2 استادیار فلسفه تطبیقی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

اندیشة مدرن با نگاه به پیوندهای زمانی‌ مکانی انسان و با تأکید بر علم، تکنولوژی و سعادتِ زمینی، توجه به سعادت غایی و اُخروی را به‌مثابه گونه‌ای زُهدورزی نادیده انگاشته است که ازجمله نتایجش ملالت و پوچی است. این درحالی است که در زیست‌جهان پیشامدرن، آدمیان با تأکید بر سعادت اخروی، اهمیت حیات و سعادت این‌جهانی را نادیده انگاشته و زندگی را تمرین مرگ می‌دانستند. دراین‌میان، نه نتایج ناشی از اندیشة مدرن و نه زیستِ دل‌بریده از حیاتِ این‌جهانی مطلوب است و این هردو به انسدادهایی می‌انجامد و مسئله این است که چگونه می‌توان به نگرشی دست یافت که خالی از این انسدادها باشد؟ پژوهش حاضر به‌روش تحلیلی-توصیفی به این مسئله عطفِ توجه کرده است. به‌نظر می‌رسد که بر بُنیان اصالت وجود، دوگانة مذکور تصنعی و غیرواقعی است و می‌توان با تأکید بر وحدت شئون و دقایق هستی، بر یگانگی جسم و اندیشه و هم‌راستایی سعادت این‌جهانی و آن‌جهانی تأکید کرد. حاصل آن‌که به‌زعم نویسندگان، راه آسمان از زمین می‌گذرد و آبادانی آخرت به‌مثابه باطن جهانِ کنونی، تنها با آبادانی و پاسداشتِ حیاتِ کنونی میسر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Continuum of the World and Otherworld Based on the Primacy of Existence (Isalat al-Wujud)

نویسندگان [English]

  • Milad Nouri Yalghuz-aghaji 1
  • Majid Ahsan 2

1 Ph.D. in Comparative Philosophy, Shahid Motahari University (RA), Tehran, Iran

2 Ph.D. in Comparative Philosophy, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Modern thought, focusing on spatiotemporal connections of human beings and emphasizing science, technology, and earthy bliss, has ignored the idea of ultimate and otherworldly bliss as a form of asceticism. It thus filled with Nihilism and Dysphoria. It was while human beings in the classic world emphasizing the hereafter bliss were ignoring the importance of life and happiness in this world. Nowhere, neither the results of modern thought nor the classic lifestyle cut off the earthy bliss is desirable. The issue is how to achieve an attitude beyond their problems and obstructions? This article has turned its attention to this issue through a descriptive-analytical method. It seems that on the basis of the Primacy of Existence (Isalat al-Wujud), any duality is artificial and unreal. Insisting on the unity of the modes and moments of reality, we can emphasize the unity of the soul and body, saying that happiness in this world and that world are in parallel. The result according to us is that the path of heaven passes through the earth, and the prosperity of the other world as the interior of this world can be possible only through the prosperity and protection of the present one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Physical Development
  • Primacy of Being
  • World and Otherworld
  • Tradition
ابن‌سینا، شیخ‌الرئیس (1363)، الاشارات و التنبیهات، قم، نشرالبلاغه.
اونامونو میگل د. (1380)، درد جاودانگی: سرشت سوگناک زندگی، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات ناهید.
شوپنهاور، آرتور، (1392)، در باب حکمت زندگی، ترجمه حمد مبشری، تهران، انتشارات نیلوفر.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1368) الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج 8 و ج 9، با مقدمة محمدرضا مظفر، قم، مکتبة المصطفوی.
_______ (1363)، مفاتیح الغیب، به تصحیح و تقدیم محمد خواجوی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
_______ (1375)، الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیه، به‌تصحیح جلال‌الدین آشتیانی، ج 1، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1371)، المیزان، ج 4، قم، اسماعیلیان.
فردید، سید احمد (1350)، «چند پرسش در باب فرهنگ شرق»، فرهنگ و زندگی، شماره 7، صص 32-39.
کانت، ایمانوئل (1370)، تمهیدات: مقدمه‌ای بر هر مابعدالطبیعه آینده که بخواهد به‌عنوان یک علم عرضه شود؛ ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، نشر مرکز.
_______ (1369)، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قصری، تهران، خوارزمی.
نیچه، فردریش (1388)، تبارشناسی اخلاق، ترجمة داریوش آشوری، تهران، نشر آگه.
_______ (1386)، چنین گفت زرتشت، ترجمة مسعود انصاری، تهران، جامی.
_______ (1393)، غروب بت‌ها، ترجمه داریوش آشوری، تهران، آگه.
مرلوپونتی، موریس (1375)، در ستایش فلسفه، ترجمه ستاره هومن، تهران، نشر مرکز.
مطهری، مرتضی (1377)، مجموعة آثار، ج 2، تهران، انتشارات صدرا.
همیلتون، کریستوفر (1396)، فلسفة زندگی، ترجمه میثم محمدامینی، تهران، نشر نو.
هایدگر، مارتین (1368)، فلسفه چیست؟، ترجمة مجید مددی، استکهلم، نشر آرش.
Aristotle, (1984), the Complete Works of, edit. by Jonathan Barnes, Princtone: Princeton University Press.
Bacon, sir Francis (2008), New organon, London, Dodo press.
Curtius, Ernst Robert (1973), European Literature and the Latin Middle Ages [1948], trans. Willard R. Trask; Princeton: Princeton University Press.
Descartes, Rene (1995), The Philosophical Writings, trans. by John Cottinghome, D. Murdoch, & A. Kenny; vol. 2.; Cambridge: Cambridge University Press.
Fardid, Seyyed Ahmed (1971), "Some questions about Eastern culture", Culture and Life, No. 7, pp. 32-39.
Gellius, Aulus Cornelius (1927), Attic nights, trans. By John C. Rolfe; Loeb Classical Library.
Hegel, G.W.F. (2010), The Science of Logic, trans. & ed. By George Di Giovanni, Cambridge, Cambridge University press.
_______ (1991), Elements of the Philosophy of Right, trans. H. B. Nisbet. Cambridge University Press.
_______ (1977), Phenomenology of spirit, tra­ns. By A.V. Miller, with analysis of the text and foreword by J.N. Findlay, Oxford: Oxford University Press.
Heidegger, Martin (1981), "Only a God Can Save Us: The Spiegel Interview 1966”, The Man and The Thinker, Edit. by: Thomas Sheehan, Chicago, Precedent Publishing.
Hamilton, Christopher (2016), Philosophy of Life, translated by Meysam Mohammad Amini, Tehran, No Publishing House. [in Persian]
Heidegger, Martin (1989), What is philosophy?, translated by Majid Madadi, Stockholm, Arash Publishing House. [in Persian]
Ibn Sina, Sheikh al-Raees (1984), al-Isharat wa al-Tanbihat, Qom, Nashr al-Balagha.
Kant, Immanuel (1991), Preparations: An introduction to any future metaphysics that wants to be presented as a science; Translated by Gholam Ali Haddad Adel, Tehran, Markaz Publishing. [in Persian]
_______ (1990), Ethical Metaphysics Foundation, translated by Hamid Enayat and Ali Qasri, Tehran, Kharazmi. [in Persian]
Locke, John (1988), Two Treaties of Government, Edit, by Peter Laslett, Cambridge University Press.
Luther, Martin (1961) Selections from his writings, edit. & intro. By John Dillenberger, Anchor Books, New York.
Luther, Martin (1986), Luther׳s Works, Vol. 25: Lectures on Romans, Ed. Hilton C.Oswald, Chapters 1 - 2, Trans. Walter G. Tillmanns, Chapters 3 -16, Trans. Jacob A. O. Preus, Philadelphia, Fortress Press,
Merleau-Ponty, Maurice (1996), in praise of philosophy, translated by Setara Homan, Tehran, Markaz Publishing House. [in Persian]
Motahari, Morteza (1998), Collection of Works, Volume 2, Tehran, Sadra Publishing House. [in Persian]
Nietzsche, Friedrich (2009), Genealogy of Morals, translated by Dariush Ashuri, Tehran, Agah Publishing House. [in Persian]
_______ (2007), Thus Said Zarathustra, translated by Masoud Ansari, Tehran, Jami.
_______ (2013), The Sunset of Idols, translated by Dariush Ashuri, Tehran, Agah. [in Persian]
Newton, Isaac (1934), Mathematical Principles of Natural Philosophy,
translated by: A. Motte, Cambridge.
Plato, Complete Works, by John M. Cooper & Ds. Hutchinson, Cambridge: Hackett Publishing, 1998.
Spinoza, (2002), Complete Works, with translations by Samuel Shirley, Edited with Introduction and Notes, by Michael L. Morgan, Inc. Indianapolis /Cambridge: Hackett Publishing Company.
Schopenhauer, Arthur, (2013), On the wisdom of life, translated by Hamd Mobasheri, Tehran, Nilufar publications. [in Persian]
Sadr al-Din Shirazi, Muhammad ibn Ibrahim (1989) Al-Hikmah al-Muttaaliyyah fi al-Asfar al-Aqliyyah al-Fourth, vol. 8 and vol. 9, with an introduction by Mohammad Reza Mozafar, Qom, Al-Mustafawi school.
_______ (1984), Mufatih al-Ghaib, corrected and presented by Mohammad Khajawi, Tehran, Institute of Cultural Studies and Research, Islamic Society of Wisdom and Philosophy of Iran. [in Persian]
_______ (1996), al-Shawahid al-Rubabiyyah fi Manahaj al-Salukiyya, edited by Jalaluddin Ashtiani, vol. 1, Beirut, Al-Tarikh Al-Arabi Foundation.
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein (1371), Al-Mizan, Volume 4, Qom, Ismailian
Unamuno, Miguel d. (2001), the pain of immortality: the nature of life, translated by Bahauddin Khorramshahi, Tehran, Nahid Publications.