نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

2 دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

3 دانشیار فلسفه، دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

چکیده

واقع‌گرایی کورنل به موج جدید طبیعت‌گرایی اخلاقی متعلق است. آن چیزی که واقع‌گرایی کورنل را از دیگر مکاتب طبیعت‌گرایی متمایز می‌کند موضع ضد فروکاست گرایانة این دیدگاه در مورد واقعیات اخلاقی است. هدف ما در این جستار بررسی معنی‌شناسی این مکتب فکری بر پایة آرای شاخص‌ترین چهرة آن در این زمینه، ریچارد بوید است. تلاش می‌کنیم تا نشان دهیم معنی‌شناسی ارائه‌شده توسط بوید هم استدلال پرسش گشودة مور بر ضد طبیعت‌گرایان را بی‌اثر می‌کند و هم دفاعی از واقع‌گرایی اخلاقی در برابر رویکردهای نسبی گرایانة برساختی در فرااخلاق به دست می‌دهد. در حین بررسی استدلال بوید، لوازم و پیش‌فرض‌های موردنیاز وی همچون مفهوم نوع طبیعی، اینهمانی های مصداقی و یا نشانگر جزئی و هم ارجاعی را موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Semantics of Cornell Realism based on Richard Boyd’s View

نویسندگان [English]

  • Mehrshad Rezaee 1
  • Seyed Ali Kalantari 2
  • Amir Ehsan Karbasizadeh 3

1 PhD candidate- University of Isfahan- Department of Philosophy

2 Department of philosophy, University of Isfahan

3 Associate professor of philosophy- University of Isfahan- Iran

چکیده [English]

Cornell realism belongs to the new wave movements in ethical naturalism debates. What distinguishes Cornell realism from other ethical naturalism is that the thesis adopts an anti-reductionist approach towards ethical facts. Our aim in this paper is to consider the thesis based on Richard Boyd’s views who is the most well-known defender of the thesis. We try to show that Boyd’s proposal on the semantics of ethical terms can defuse both Moore’s open-question argument and constructivist relativism arguments. Along with considering Boyd’s thesis, we will consider the required premises of his argument like the idea of the natural kind, extensional identities, co-referentiality, and partial denotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics of Moral Realism
  • Cornell Realism
  • Richard Boyd
  • Open question argument
  • Constructivist Relativism
Boyd, Richard. ([1979]1993). “Metaphor and theory change: What is "metaphor" a metaphor for?” in Metaphor and Thought. Edited by Andrew Ortony.Second Edition. Cambridge University Press.
___. (1980). “Scientific Realism and Naturalistic Epistemology”. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association,Two Volumes: Symposia and Invited Papers.
 ___. (1988). “How to Be a Moral Realist”. in Essays on Moral Realism. G. Sayre- McCord(ed.). Cornell University Press.
 ___. (2003). “ Finite Beings, Finite Goods: The Semantics, Metaphysics and Ethics of Naturalist Consequentialism, Part I.” Philosophy and Phenomenological Research 66(3)
Chiras, Daniel. (2019). Human Biology. Ninth edition. Jones & Bartlett Learning.
Moore, George Edward. ([1903] 1959). Principia Ethica.Cambridge University Press.
Nolan, Daniel. (2018). “ Methodological Naturalism in Metaethics”, in The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge.
Railton, Peter. (2018). “Naturalistic Realism in Metaethics”, in The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge.