نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اگر جستجوی انحاء مختلف وجود و نیز بررسی قابلیت‌های زبان از کلیدی‌ترین مسائل اندیشة ساموئل بکت باشند، بی‌شک وی این دو را جهت شناخت هرچه بهتر آدمی و برقراری ارتباط با جهان پیرامون به کار می‌گیرد. بکت متأثر از ثنویت‌گرایی دکارتی بر این باور است که مفارقت جوهری نفس و بدن باعث شده زبان آدمی ذاتاً از برقراری ارتباط با جهان پیرامون ناتوان باشد. لذا وی بر آن است تا نشان دهد بدن جداشده از نفس ناگزیر است با خلق زبانی نو به روایتگری خود در جهت رفع کاستی‌های ارتباطی‌اش بپردازد. بکت برای انجام این مهم از بدن، اجزاء و حرکات آن کمک می‌گیرد. وی معتقد است هر چه بدن رنجورتر باشد، تلاش آن برای دیده شدن مشهودتر است. لذا در آثارش شخصیت‌هایی با بدن‌های معلول و ناتوانی‌های متعدد جسمی به تصویر می‌کشد. به باور بکت، بدن از طریق روایتگری کاستی‌های خود می‌تواند موانع ارتباطی را تا حدودی از سر راه بردارد. ازاین‌رو، شخصیت‌های آثارش نه‌فقط گلایه‌ای از وضع اسف‌بار خود ندارند، بلکه همچون همراهی همیشگی تااندازه‌ای به نقص‌های جسمی خود عادت می‌کنند که بشود گفت گونه‌ای خودرنجوری در رفتار و حرکات‌شان دیده می‌شود. همراهی این رنج‌ها با شخصیت‌های بکت در پایان سیر جستجوی‌شان، آن‌ها را به‌نوعی خودآگاهی از سویی و فراتر رفتن از بدن‌های رنجور خود از سوی دیگر می‌رساند؛ به‌گونه‌ای که در اثر این خودآگاهی و از خلال یک‌جور مکاشفه، به رهایی دست پیدا می‌کنند که برای آن‌ها شکلی از رستگاری قلمداد می‌شود. در نگارش این مقاله از روش تحلیلی انتقادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ساموئل بکت از ثنویت دکارتی رفته فراتر و تلاش می‌کند شأن و جایگاه ازدست‌رفتة بدن را، با این فرض که بدن بزنگاه رخداد آگاهی است، به آن بازگرداند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Narration of the Body and Salvationary Self-wanted Suffering in the Characters of Samuel Beckett's Works Based on Cartesian Duality

نویسندگان [English]

  • Amin Abaspour 1
  • Amir Nasri 2

1 Ph.D Student in Philosophy of Art, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy of Art, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

If the investigation of different methods of existence and surveying language capabilities were among the most important thought issues of Samuel Beckett, so he would certainly use these two in order to recognize man better and communicate with the world around him. Beckett, affected by Descartes’ Dualism, believes that the intrinsic separation of body and soul has resulted in the incapability of man’s language to communicate with the world around him. So, he tries to show that there is no way to resolve his inability of communicating rather than creating a new language to narrate himself by his separated body from soul. Beckett uses body, its parts and motions to do this. He believes that the more decrepit the body is, the more obvious its effort to be seen. In order to do this, he tries to use characters with different kinds of inabilities in their bodies. In Beckett’s view, body can remove the obstacles of communication by narrating its defects. Therefore, the characters in his writings never speak about their calamitous situation and they are used to their inabilities as a permanent companion that it seems there is no sign of self-suffering in their behavior and motions. Being with these sufferings to the end of their explorations makes them self-conscious and at the same time to go beyond their decrepit bodies. Critical-analytical method has been used in this article and the result shows that Samuel Beckett goes beyond Descartes' Dualism and tries to restore the place and value of body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Samuel Beckett
  • Descartes’ Dualism
  • Body Narration
  • Self-wanted suffering
  • Salvation
ابوالفضل، حداد. (1389). «حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت؛ با تأکید بر دیدگاه‌های آلن بدیو و تئودور آدورنو». نقد زبان و ادبیات خارجی. شماره 5. 47 تا 69.
اسپینوزا، بندیکت. (1388). شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی، محسن جهانگیری، تهران، انتشارات سمت.
اسلین، مارتین. (1388). تئاتر ابزورد. مهتاب کلانتری، تهران، نشر آمه.
برکن، هری مک فارلند. (1389). قرائت تاملات دکارت. شاپور اعتماد، تهران، هرمس.
بکت، ساموئل. (1393). رانده شده. مرضیه خسروی، تهران، انتشارات روزگار نو.
----------. (1394). وات. سهیل سمی، تهران، ققنوس،.
---------. (1391). مالون می‌میرد. سهیل سمی، تهران، نشر ثالث، چاپ سوم.
---------. (1392). مولوی. سهیل سمی، تهران، نشر ثالث.
---------. (1388). مجموعه آثار نمایشی، به کوشش علی باش، مشهد، انتشارات مهر دامون.
---------. (1396). در انتظار گودو. مرادحسین عباسپور، تهران، نشر روزگار.
دکارت، رنه. (1387). تاملات در فلسفه اولی، احمد احمدی، نشر سمت.
رابرتس، جیمز. (1389). بکت و تئاتر معناباختگی. حسین پوینده، تهران، نشر ج.
شکری، محمود، کرد فیروزجایی، یارعلی. (1392). «بررسی ثنویت نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا». قبسات. شماره 62. 133 تا 154.
کارشناس، علی. (1392). «نقد و بررسی رابطة نفس و بدن از دیدگاه دکارت با بهره‌گیری از نظام حکمت متعالیه». آیین حکمت. شماره 15. 69 تا 92.
گروه مؤلفین. (1394). پارتیزان و کبوترها (مجموعه مقالات انتقادی در باب زندگی و آثار ساموئل بکت). گردآوری و ترجمه بهروز حاجی‌محمدی، تهران، انتشارات ققنوس.
مجتهدی، کریم. (1385). دکارت و فلسفه او. تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
مک دونالد، رونان. (1390). روایت ذلت (درآمدی به اندیشه و آثار ساموئل بکت)، ترجمه علی‌اکبر پیش دستی، تهران، انتشارات ققنوس.
ناکلین، لیندا. (1394). بدن تکه‌تکه شده (قطعه به‌مثابه استعاره‌ای از مدرنیته). مجید اخگر، تهران، انتشارات حرفه هنرمند، چاپ سوم.
 
Refrences
Abolfazl, Haddad. (2010). "Truth and meaning in the works of Samuel Beckett; Emphasizing the views of Alain Badiou and Theodor Adorno. Criticism of foreign language and literature. Number 5. 47 to 69. [in Persian]
Brecken, Harry McFarland. (2010). Reading Descartes' reflections. Shapour Etemad, Tehran, Hermes. [in Persian]
Beckett, Samuel. (2013). driven away Marzieh Khosravi, Tehran, Rouzegar No Publications. [in Persian]
----------. (2014). Watt. Sohail Sami, Tehran, Qoqnous. [in Persian]
---------. (2011). Malone dies. Sohail Sami, Tehran, Sales publication, third edition. [in Persian]
---------. (2012). Molvi. Sohail Sami, Tehran, Sales publication. [in Persian]
---------. (2009). A collection of dramatic works, by Ali Bash, Mashhad, Mehr Damoun Publications. [in Persian]
---------. (2016). waiting for Godo. Murad Hossein Abbaspour, Tehran, Rozegar Publishing House. [in Persian]
Beckett, Samuel, (1959).  Three N‌ovels: Molloy, Malon Dies, The Unnameable. London, Jhon Calder.
_____________, . (1958). Endgame, New York, Grove Press.
_____________, . (1959). Waiting for Goddot, London, Fabor & Fabor.
_____________, . (1938). Murphy, New York, Grove Press.
Cousineau J. Thomas. (1984). Descartes, Lacan, and Murphy. College Literature. P 233- 232.
Cohn, Rubi. (1964). Philosophical Fragments in the Works of Samuel Beckett.
Descartes, Rene. (2008). Reflections on the first philosophy, Ahmad Ahmadi, Samt Publishing House. [in Persian]
Fletcher, John. (1965). Samuel Beckett and the Philosophers. Comparative literature. Vol 17. P 43-56.
Karshenas, Ali. (2012). "Criticism and examination of the relationship between soul and body from Descartes' point of view using the system of transcendental wisdom". The ritual of wisdom. No. 15. 69 to 92. [in Persian]
Mujtahedi, Karim. (2006). Descartes and his philosophy. Tehran, Amir Kabir Publishing House, third edition. [in Persian]
McDonald, Ronan. (2011). The Narrative of Humiliation (An Introduction to Samuel Beckett's Thoughts and Works), translated by Ali Akbar Pish Dasti, Tehran, Qaqnoos Publications. [in Persian]
Nochlin, Linda. (2014). The fragmented body (the fragment as a metaphor for modernity). Majid Akhgar, Tehran, Herfeh Honarmand Publishing House, third edition. [in Persian]
Roberts, James. (2010). Beckett and the theater of meaninglessness. Hossein Poivendeh, Tehran, J Publications. [in Persian]
Spinoza, Benedict. (2009). Description of the principles of Descartes' philosophy and metaphysical thoughts, Mohsen Jahangiri, Tehran, Samt Publications. [in Persian]
Slaine, Martin. (2009). Theater of the Absurd. Mehtab Kalantari, Tehran, Ameh publication. [in Persian]
Shokri, Mahmoud, Kurd Firouzjaei, Yar Ali. (2012). "Examining the duality of soul and body from the point of view of Descartes and Mulla Sadra". Qabsat No. 62. 133 to 154. [in Persian]
The group of authors. (2014). Guerrillas and Pigeons (a collection of critical essays on the life and works of Samuel Beckett). Compiled and translated by Behrouz Hajimohammadi, Tehran, Qaqnoos Publications. [in Persian]
Uhlmann, Anthony. (2004). A Fragment of a VITAGRAPH: Hiding and Revealing in Beckett, Guelincx, and Descartes. Samuel Beckett Today. Vol 14. P 341-356. Published by Brill.