نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

علامه طباطبائی از تعابیر گوناگونی برای تعریف ادراکات اعتباری بهره برده‌‌اند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها تمامی شاخص‌های یک تعریف مطلوب، مانند جامع بودن، مانع بودن، روشن‌تر و شناخته‌شده‌تر بودن معرِّف نسبت به معرَّف و غیره، را دارا نیستند. لذا این نوشتار درصدد است تعریفی از ادراکات اعتباری ارائه کند، که حتی‌الامکان ضمن رعایت الزامات فوق، و انطباق حداکثری با این نظریه اعتباریات، چیستی و حدود این ادراکات را به‌مثابه آیینه‌ای تمام‌نمای منعکس نماید، تا زمینه فهم دقیق و بهره‌گیری از این نظریه هرچه بیشتر فراهم گردد. ابتدا در تعریف پیشنهادی تفکیک مفاهیم و گزاره‌ها صورت پذیرفت. تعریف مفاهیم اعتباری از دو عنصر محوری تشکیل شده است: اولی امر عامی است که مَقسم واقع می-شود و همان «تصورات ذهنی» است. دیگری فصلی است که مفاهیم اعتباری را از حقیقی (شامل مفاهیم ماهوی و معقولات ثانی) متمایز می‌کند. فصل مذکور با بررسی تفصیلی، از میان چهار وصفِ پرکاربرد و محوری مفاهیم اعتباری شامل «تعلق به حوزه عمل»، «عدم تحقق مستقل از ذهن»، «حاصل اعطای حدود اشیاء بودن» و «ساخته افعال ذهنی بودن» انتخاب شد. در نهایت بر رابطه اراده انسان و دواعی باطنی او با ادراکات اعتباری برای جلوگیری از برخی سوء‌برداشت‌ها و فهم بهتر آن نظریه تأکید شده است. خلاصه تعریف حاصل: مفاهیم اعتباری، مفاهیمی هستند که افعال ذهنی، چیستی (ماهیت) آنها را رقم می‌زنند. این افعال ارادی با بهره‌گیری از احساسات و دواعی باطنی در تصورات تصرف کرده و آنها را پدید می‌آورند. مجموع این مفاهیم و روابط آنها، نفس‌الامری را تشکیل می‌دهند که گزاره‌های اعتباری از آن حکایت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

etebari Perceptions: Assessing the definitions and offering alternative definition

نویسندگان [English]

  • Hosein Kalbasi ashtari 1
  • mahdi kooshki 2

1 Professor of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 PhD student in Islamic Philosophy and Theology, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Allameh Tabatabai has used various interpretations to define credit perceptions; but none of them are suitable. This article, after examining the proposed definitions and measuring them, based on the characteristics of a desirable definition, attempt to provide an alternative definition. A definition that, while being in maximum agreement with his views, and without objection and ambiguity. The definition of etebari perceptions consists of two central elements: the general element and a divider. The general element is the mental imaginations. After numerous reviews of the various divisors that used in the definition of credit perceptions, "Being made by mental acts" was selected as the best of the four obtained options. So, The Summary of Alternative Definition is: etebari concepts are concepts that it's essence determined by mental actions. These Voluntary actions create imaginations by using feelings. The sum of these concepts and their relations create the Nafs-al-Amr to which the etebari propositions correspond to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Definition of etebari Perceptions. etebariat Theory
  • Allameh Tabataba'i
  • Concepts of Practical Reason
  • Normative Propositions