نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه معاصر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هیلاری پاتنم یکی از فلسفه‌دانان معاصر است که به ردّ دوگانگی واقعیت/ارزش می‌پردازد. در اندیشه‌ی او این دو درهم‌تنیده‌اند و حتی به‌لحاظ مفهومی نیز از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند، دیدگاهی که او آن را آموزه‌ای پراگماتیستی می‌داند. وی موافقان این دوگانگی را متهم به جزم‌اندیشی می‌کند و معتقد است وقتی آن‌ها می‌گویند اخلاق از واقعیت‌ها جداست، از این اعتمادشان نشأت می‌گیرد که گمان می‌کنند دقیقاً «واقعیت» را می‌شناسند. پاتنم سه دلیلی که موجب روی‌آوردن به دوگانگی واقعیت/ارزش می‌شود را بیان می‌کند و با ردّ هر سه، زمینه را برای نقدهای خود بر این دوگانگی فراهم می‌کند. اِشکالات پاتنم بر این دوگانگی عبارت‌اند از: 1. تبدیل تمایز بی‌ضرر به یک دوگانگی متافیزیکیِ زیان‌بار 2. تأثیرپذیریِ علم از ارزش‌ها در فرآیند ایجاد علم 3. وجود اتفاق‌نظر درخصوص مسائل اخلاقی به‌مانند دیگر عرصه‌ها 4. نادرستیِ تجزیه‌ی احکام اخلاقی به دو مؤلفه‌ی توصیه‌ای و توصیفی 5. مفاهیم غلیظ اخلاقی دلیلی بر درهم‌تنیدگیِ واقعیت‌ها و ارزش‌ها. ضمن پذیرش نقاط قوت اندیشه‌های پاتنم در ردّ دوگانگی واقعیت/ارزش، معتقدیم آنجا که او از سرشتِ برساخت‌انگارانه‌ی «واقعیت‌ها» دفاع می‌کند، دیدگاهش دارای ایراداتی است: 1. نادرستیِ تغییر واقعیت‌ها به‌دلیل ردّ طرح مفهومی، 2. مشکل علّیت معکوس، 3. عدم‌کفایت مفهومی، 4. ناسازگاری و 5. مغالطه‌ی کاربردِ ارجاع. هدف این نوشتار، تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف دیدگاه پاتنم درباره‌ی دوگانگی واقعیت/ارزش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Putnam; Fact/Value Dichotomy and Fact Constructivism

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ebadi 1
  • Mohammad Emdadi Masouleh 2

1 Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Ph.D. Student of Contemporary Philosophy, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

چکیده [English]

Hillary Putnam is one of the contemporary philosophers who study the fact/value dichotomy. In his thoughts, these two concepts are interpretation and even conceptually not separate, a notion named instructive pragmatism. He accuses the advocates of this dichotomy and believes that when they say morality is separate from fact, they base their trust on the supposition that they realize fact in its exact sense. He sets three reasons that lead to resorting to this dichotomy of reality/value and by rejecting all, paves the way for his criticism of this dichotomy. The drawbacks recognized by him in this context, consist of 1. conversion of a non-destructive distinction into a destructive metaphysical dichotomy, 2. The impact of science from the values in generating science, 3. existence of consensus regarding ethical issues similar to that of other domains, 4. inaccuracy in the analysis of moral judgment into the two perspective and descriptive components, 5. wrong moral thick concepts, a reason in the interpretation of facts and values. Next to accepting his thoughts, and strong points in rejecting fact/value dichotomy, we believe when he defends the character of constructive facts, the following deficiencies become evident in his views: 1. inaccuracy in changing facts due to the conceptual schema, 2. the problem of backward causation, 3. lack of conceptual competence, 4. problem of incoherence and 5. use mention fallacy. The objective of this paper is to analyze and assess the strong and weak points of Putman’s views on fact/value dichotomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fact/Value Dichotomy
  • Non-Cognitive Ethics
  • Thick Ethical Concepts
  • Pragmatism
  • Fact-Constructivism
  • Putnam
پاتنم، هیلاری (1395)، پراگماتیسم: پرسشی گشوده، ترجمه محمد اصغری، تهران: ققنوس.
صادقی، رضا (1393)، «دانش ارزش‌مند و مسأله عینیت»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، دوره‌ی بیستم، ش 81، صص. 29-7.
Adams, Michele (2002), Fieldwork in Familiar Places: Morality, Culture and Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Bartlett, Tom (2017), ''A Marriage of Minds'', in https://www.chronicle.com/article/A-Marriage-of Minds.
Ben-Menahem, Yemima (2005), Hilary Putnam. Cambridge University Press.
Boghossian, Paul, A., (2006), Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism, Oxford University Press.
Dewey, John (1926), Experience and Nature. LaSalle, Ind.: Open Court.
Firth, Roderick (1981), “Epistemic Merit, Intrinsic and Instrumental”. in Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 55, no. 1, pp. 5-23.
Gensler, Harry J. (2011), Ethics: A Contemporary Introduction. Routledge: Taylor & Francis e-Library.
Hare, R. M., (1981), Moral Thinking. Oxford: Clarendon Press.
Hickey, Lance, P. (2009), Hilary Putnam. Continuum International Publishing Group.
Hume, David (1978), Treatise of Human Nature, Edited by L. A. Selby-Bigge, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.
James, William (1978), Pragmatism and the Meaning of Truth. Cambridge, Mass. Harvard University Press.
Kukla, Andre, (2000), Social Constructivism and the Philosophy of Science, London and New York: Routledge.
McDowell, John (2001), Mind, Value, and Reality. Harvard University Press.
Psillos, stathis and curd, martin, (2008), the Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge, New York.
Putnam, Hilary, (2017), ''The Fact/Value Dichotomy and the Future of Philosophy'', in Facts and Values the Ethics and Metaphysics of Normativity, Edited by Giancarlo Marchetti and Sarin Marchetti, Routledge.
_____________, (2015), Pragmatism: An Open Question, translated by Mohammad Asghari, Tehran: Qoqnous. [in Persian]
_____________, (2004), Ethics Without Ontology. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
____________, (2002), The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
____________, (1994), Words and Life, Edited by James F. Conant, Harvard University Press.
____________, (1990), Realism with a Human Face. Edited by James F. Conant. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
____________, (1981), Reason, Truth, and History. New York: Cambridge University Press.
Sadeghi, Reza (2013), "Valuable knowledge and the problem of objectivity", Humanities Methodology Quarterly, Volume 20, Vol. 81, pp. 29-7. [in Persian]
Searle, John, (1995), The Construction of Social Reality. New York: The Free Press.
Weiss, Paul and Hartshorne, Charles (eds.) (1931), The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. 1: Principles of Philosophy, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Zeglen, Urszula (2002), “Introduction”, in Pragmatism and Realism by Hilary Putnam. Routledge: Taylor and Francis Group.