نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تعریف متفاوتِ عقل گرایان و تجربه گرایان از انسان رویکردهای متفاوتی به انسان را در پی دارد. هگل با نگاه دیالکتیکی خود با کنار هم نشاندن کل و جزء در بستری کانتی– اسپینوزایی تعریفی از انسان به عنوان سوژة مدرِک ارائه می دهد که در عین اینکه به کلیت او توجه می دهد، اهمیت جزئیت و فردیت او را هم نشان می دهد. از طرفی ملاصدرا نیز برای بدن در ادراک، سهم قابل توجهی قائل است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بدنمندی مدرِک بر اصل صیانت ذات از منظر ملاصدرا و هگل است. همان گونه که بدنمندی مدرِک در نگاه هگل منجر به توجه به صیانت ذات می گردد، پذیرفتن محور نفس- بدن به عنوان مدرِک در نظر ملاصدرا نیز منجر به توجه به صیانت ذات می شود، البته با تفاوتهایی که آن هم به نوبة خود علاوه بر آثار فردی و اجتماعی در اهمیت حیات بدنی و سعادت جمعی، تغییر در نگرش به علوم انسانی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Embodiment of subject and conatus for Mulla Sadra and Hegel

نویسندگان [English]

  • payam aghasi 1
  • Azizolah Afshar Kermani 2

1 PhD Candidate, Department of Philosophy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Department of Philosophy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The different definitions of rationalists and empiricists from man have different approaches to man. Hegel offers a dialectical view of whole and part together in a Kantian-Spinoza context by defining man as a embodimented subject, while also paying attention to his totality, while also showing the importance of his partucularity and individuality. Mulla Sadra, on the other hand, makes a significant contribution to the body in perception. The purpose of this study is to investigate the impact of embodiment of subject on the principle of conatus from the perspective of Mulla Sadra and Hegel. Just as the embodiment of subject in Hegel's view leads to theconatus, the acceptance of the axis of the soul-body as the subject for Mulla Sadra also leads to the conatus, albeit with differences in addition to works. Individual and social changes in the attitudes to the humanities in the importance of physical life and collective well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodimented subject.Conatus
  • Mulla Sadra
  • Hegel