نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق پسادکتری فلسفه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

این مقاله که به پرسش از واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی در هیدگر می‌پردازد از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش نخست در مروری تاریخی تصویری کلی از سه دسته تفسیر متفاوت از واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی در فلسفۀ هیدگر در میانِ مفسرانِ انگلیسی‌زبانِ او عرضه خواهد شد. دستۀ نخست هیدگر را واقع‌گرا می‌دانند؛ دستۀ دوم تفسیری ایده‌آلیستی از او ارائه می‌کنند و دستۀ سوم او را نه واقع‌گرا و نه ایده‌آلیست به شمار می‌آورند. در بخش دوم تفسیرِ واقع‌گرایی حداکثری دریفوس –اسپینوزا از هیدگر و دو استدلال ایشان یعنی برهانِ جهان‌های چندگانه و استدلالِ پدیده‌شناختی در دفاع از آن روایت می‌گردد. در بخش سوم نقدهای سه نمونه از مهم‌ترین منتقدان این تفسیر، یعنی راتال، مالپس و رورتی، ارزیابی و نقاطِ ضعف و قوتِ آن نقدها آشکار می‌گردد. در بخش چهارم در ذیلِ ارزیابیِ نهایی بر پایۀ نقدهایی مستقل موضعِ دریفوس-اسپینوزا از دیدِ فلسفی از جهاتِ گوناگون به چالش کشیده می‌شود و نگرانی‌هایی تفسیری نیز در موردِ آن مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Essay on Heideggerian Realism

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Mohammad Ali Khalaj

Postdoc Researcher in Philosophy, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The paper is devoted to discussing the question of whether Heidegger is a realist or anti-realist. In the first section, I try to show that Anglo-American proponents of Heidegger are divided into three camps: the first camp characterizes him as a realist, the second describes his philosophy as idealism, and the third camp inclines to say that Heidegger is neither realist nor idealist. Focusing on the robust realism pursued by Dreyfus and Spinoza in the second section, I discuss two arguments they present in favor of the robust version of Heidegger’s realism. The first argument, called the multiple world argument, is inspired by a Kantian insight, and the second argument is based on a phenomenological observation. In the third section, I examine critics’ objections to these arguments. I particularly discuss Wrathall, Malpas, and Rorty’s criticisms and show which of them is on the right track. I conclude that there are good reasons to doubt that Dreyfus and Spinoza’s robust realism would be a plausible philosophical account and an authentic interpretation of Heidegger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Dreyfus
  • Robust Realism
محمدعلی خلج، محمدحسین (1393) دریفوس و تاریخ فلسفی هوش مصنوعی؛ غرب‌شناسی بنیادی دوره 5-شمارۀ 1 103-128
محمدعلی خلج، محمدحسین و حشمتی، عطا (1396) بازنمود و قصدیت در گفتگوی دریفوس و سرل؛ پژوهش‌های فلسفی دورۀ 11 شمارۀ 20 91-116
میانداری، حسن (1388) فلسفه علم هیدگر و ادعای تقدمِ آن بر فلسفۀ علم کوون؛ روش‌شناسی علوم انسانی دوره 15- شمارۀ 59 69-92
Blattner.W (1994). Is Heidegger a Kantian idealist?, Inquiry 37 (2):185 – 201 (1994)
Blattner.W (1999). Heidegger's Temporal Idealism, Cambridge University Press
Blattner, W. (2004). Heidegger's Kantian idealism revisited. Inquiry47(4), 321-337.
Carman, T. (2018). Retrieving Realism, by Hubert Dreyfus & Charles Taylor. Mind.
Casati, F. (2020). The recent engagement between analytic philosophy and Heideggerian thought: Logic and language. Philosophy Compass15(2), e12651.
Cerbone.D, (1995). World, world-entry, and realism in early Heidegger, Inquiry 38 (4):401 – 421 (1995)
Cerbone.D (2005) Realism and Truth, in A Companion to Heidegger editor Hubert Dreyfus with Mark A. Wrathall, by Blackwell Publishing Ltd
Dreyfus, H (1979), What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason, Harper and Row
Dreyfus, H. L., (1991). Being-in-the-world: A commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. Mit Press.
Dreyfus, H. L. (2002a). How Heidegger defends the possibility of a correspondence theory of truth with respect to the entities of natural science. Truth, Realism, and the History of Being, Routledge 219-230.
Dreyfus, H. L. (2002b). Intelligence without representation–Merleau-Ponty's critique of mental representation The relevance of phenomenology to scientific explanation. Phenomenology and the cognitive sciences1(4), 367-383.
Dreyfus, H. L. (2007). The Return of the Myth of the Mental. Inquiry50(4), 352-365.
Dreyfus, H and Spinoza, C (1999a) Coping with Thingsin-themselves: A Practice-Based Phenomenological Argument for Realism, Inquiry, 42:1
Dreyfus, H and Spinoza, C (1999b) Robust Intelligibility: Response to Our Critics, Inquiry 42:2
Dreyfus, H., & Taylor, C. (2015). Retrieving realism. Harvard University Press.
Habermas, J. (2001) The Postnational Constellation: Political Essays, First MIT Press
Heidegger,M (1927) Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Basil Blackwell, 1962
Kiverstein, J., & Wheeler, M. (Eds.). (2012). Heidegger and cognitive science. Palgrave Macmillan.
Lafont.C (1999) The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy, The MIT Press
Lafont.C (2000) Heidegger, Language, and World-Disclosure. Cambridge University Press
Malpas, J. (1992). Donald Davidson and the mirror of meaning: holism, truth, interpretation. CUP Archive.
Malpas (1999) The Fragility of Robust Realism: A Reply to Dreyfus and Spinosa, Inquiry 42:1
Malpas. J (2007) Heidegger's Topology: Being, Place, World. MIT Press. 2007.
Mohammad Ali Khalaj, Mohammad Hossein and Heshmati, Atta (2016) Representation and intent in Dreyfus and Searle's conversation; Philosophical researches, period 11, number 20, 91-116. [in Persian]
Mohammad Ali Khalaj, Mohammad Hossein (2014) Dreyfus and the Philosophical History of Artificial Intelligence; Fundamental Western Studies, Volume 5-Number 1, 128-103. [in Persian]
Miandari, Hassan (2008) Heidegger's philosophy of science and its claim of superiority over Kovin's philosophy of science; Methodology of Human Sciences, Volume 15- Number 59, 69-92. [in Persian]
Olafson.F.A (1987) Heidegger and the Philosophy of Mind, Yale University Press
Putnam, H. (1981). Brains in a Vat. Knowledge: Critical Concepts1, 192-207.
Rorty,R (1999) Not All That Strange: A Response to Dreyfus and Spinosa, Inquiry: 42:1
Rouse, J. (1981). Kuhn, Heidegger, and scientific realism. Man and World. 14:269-290
Martinus Nijhoff Publishers,
Wrathall, M (1999) Practical Incommensurability and the Phenomenological Basis of Robust Realism, Inquiry 42:1