نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در نگاه نخست به نظر می‌رسد می‌توان شباهت‌هایی بین جهان‌های ممکن مورد نظر لوئیس و نظریه جهان‌های موازی فیزیک یافت. هر دو این نظریات، به امکان وجود جهان‌هایی بیش از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم؛ اشاره دارند. پس از رساله اورت، توجه فیزیک‌دانان به چندجهانی و جهان‌های موازی جلب شد. اکنون جهان‌های موازی یکی از نظریه‌های مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران حوزه فیزیک است. دیوید لوئیس، با تکیه بر فیزیکالیسم و رئالیسم موجهاتی از جمله طرفداران نظریه جهان‌های ممکن است. در این مقاله کوشیده‌ایم با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ابتدا مبانی دو نظریه را تبیین کرده و سپس نظریه لوئیس در مورد جهان های ممکن را با توجه به نظریه جهان‌های موازی مورد بررسی قرار دهیم. هر دو نظریه وجود جهان‌های دیگر را ممکن می‌دانند. نظریه لوئیس شش ویژگی اصلی دارد: ۱- وجود و واقعیت جهان‌های ممکن، ۲- عدم وجود رابطه علی میان‌ جهان‌های ممکن، ۳- شباهت جهان‌های ممکن با جهان ما و تفاوت در محتوای جهان‌ها، ۴- عدم امکان تقلیل جهان‌های ممکن، ۵- نمایه‌ای بودن واقعیت و ۶- اتحاد مکان-زمان اجزای هر جهان و مجزا بودن روابط زمان-مکان جهان‌ها. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که جهان‌های موازی، زمانی به عنوان یک حقیقت علمی مورد تایید قرار بگیرند، آنگاه ممکن است ویژگی‌های دوم، سوم و ششم نظریه لوئیس با واقعیت فیزیکی در تضاد قرار بگیرند. در صورت وجود تضاد، به جهت بنیادی بودن این ویژگی‌ها، نظریه جهان‌های ممکن لوئیس دچار تزلزل فراوان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Parallel Worlds of Physics and Possible Worlds by David Lewis

نویسندگان [English]

  • maryam parvizi 1
  • Mohammad Ali Ashouri Kisomi 2

1 ph.d candidate of comparative philosophy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Philosophy of Art,, Allameh Tabataba;i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

At first glance, it seems there are similarities between Lewis's possible worlds theory and the parallel worlds theory in physics. Both of these theories point to the possibility of worlds beyond the world in which we live. After Everett's dissertation, physicists turned their attention to Many-worlds and the parallel universe. The parallel universe is now one of the theories of interest to physicists and researchers. David Lewis is one of the proponents of the theory of possible worlds, relying on physicalism and Modal Realism. In this article, using the analytical-descriptive method we have tried to first describe the foundations of the two theories and then to examine Lewis' theory of possible worlds according to the parallel worlds. Both theories make the existence of other worlds possible. The Lewis theory has six main characteristics: 1- The existence and reality of possible worlds, 2- The absence of a causal relationship between possible worlds, 3- The similarity of possible worlds with the actual world and the difference in the content of worlds, 4- The impossibility of reduction of possible worlds, 5- Indexicality of reality and 6- the unification of Spatiotemporal interrelations parts of each world and the spatiotemporal isolation of each world. The results show that if parallel universes are once accepted as a scientific fact, then the second, third, and sixth features of Lewis' theory may conflict with physical reality. In the event of a contradiction, Lewis's theory of possible worlds would be greatly shaken by the fundamental nature of these properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel worlds
  • Possible Worlds
  • Spatiotemporal
  • Lewis