نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در نگاه نخست به نظر می‌رسد می‌توان شباهت‌هایی بین جهان‌های ممکن مورد نظر لوئیس و نظریۀ جهان‌های موازی فیزیک یافت. هر دو این نظریات به امکان وجود جهان‌هایی بیش از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، اشاره دارند. پس از رسالۀ اورت، توجه فیزیک‌دانان به چندجهانی و جهان‌های موازی جلب شد. اکنون جهان‌های موازی یکی از نظریه‌های مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران حوزۀ فیزیک است. دیوید لوئیس با تکیه بر فیزیکالیسم و رئالیسم موجهاتی از جمله طرفداران نظریۀ جهان‌های ممکن است. در این مقاله کوشیده‌ایم با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ابتدا مبانی دو نظریه را تبیین کرده و سپس نظریۀ لوئیس را در مورد جهان‌های ممکن با توجه به نظریۀ جهان‌های موازی مورد بررسی قرار دهیم. هر دو نظریه وجود جهان‌های دیگر را ممکن می‌دانند. نظریه لوئیس شش ویژگی اصلی دارد: ۱- وجود و واقعیت جهان‌های ممکن، ۲- عدم وجود رابطه علی میان‌ جهان‌های ممکن، ۳- شباهت جهان‌های ممکن با جهان ما و تفاوت در محتوای جهان‌ها، ۴- عدم امکان تقلیل جهان‌های ممکن، ۵- نمایه‌ای بودن واقعیت و ۶- اتحاد مکان- زمان اجزای هر جهان و مجزا بودن روابط زمان-مکان جهان‌ها. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که جهان‌های موازی، زمانی به عنوان یک حقیقت علمی مورد تأیید قرار بگیرند، آنگاه ممکن است ویژگی‌های دوم، سوم و ششم نظریۀ لوئیس با واقعیت فیزیکی در تضاد قرار بگیرند. در صورت وجود تضاد -به جهت بنیادی بودن این ویژگی‌ها- نظریۀ جهان‌های ممکن لوئیس دچار تزلزل فراوان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Parallel Worlds of Physics based on the Views of Michio Kaku and Possible Worlds of David Lewis

نویسندگان [English]

  • maryam parvizi 1
  • Mohammad Ali Ashouri Kisomi 2

1 ph.d candidate of comparative philosophy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Philosophy of Art,, Allameh Tabataba;i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The possible worlds of Lewis and the theory of parallel worlds of physics have similarities. Both of these theories point to the possibility of more worlds than the world in which we live. Michio Kako, one of the most prominent physicists of the last half-century, relies on string theory to believe in the existence of parallel worlds. According to inflationary theory, parts of the developing world are distinct from other parts of the world, and this can lead to the emergence of new worlds. Lewis believes that all possible worlds are real. In the theory of parallel worlds, the people of these worlds, in his view, have no connection with each other and cannot influence each other. In Lewis's theory of possible worlds, the worlds are separate and no events in these worlds affect other worlds. In Lewis's theory, these worlds do not differ from each other in any way, but in the things that exist in them. In parallel worlds, based on the theory of turbulent inflation, the laws of the world may be different. In this article, we try to match the two by explaining both theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parallel worlds
  • possible worlds
  • quantum world
  • temporal and spatial relations
اینشتین، آلبرت. (۱۳۸۴). فیزیک و واقعیت. ترجمۀ محمدرضا خواجه‌پور. تهران: خوارزمی.
زاهدی، محمد صادق. (۱۳۸۴). آیا جهان‌های ممکن واقعیت دارند؟. نامه حکمت، (5)3، 9-39.
سعیدی‌مهر، محمد. (۱۳۸۳). جهان‌های ممکن (بررسی دیدگاه‌های سرل کریپکی، الوین پلنتینگا و دیوید لوئیس). نامه مفید، ۴۱، ۸۱-۱۰۸.
کرین، کنت اس. (۱۳۸۷)، فیزیک جدید. ترجمۀ منیژه رهبر و بهرام معلمی. تهران: نشر دانشگاهی.
موحد، ضیا. (۱۳۸۱). منطق موجهات. تهران: هرمس.
هاوکینگ، استیون. (۱۳۸۹). تاریخچه زمان. ترجمۀ محمدرضا محجوب. تهران: شرکت سهامی انتشار.
طوسی سعیدی، مسعود و حسینی، سید حسن. (۱۳۹۹). تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه. تأملات فلسفی، (۲۴)۱۰، ۱۱-۴۱.
Ade, P. A., Aikin, R. W., Barkats, D., Benton, S. J., Bischoff, C. A., Bock, J. J., ... & Bicep2 Collaboration. (2014). “Detection of B-mode polarization at degree angular scales by BICEP2”. Physical Review Letters, 112(24), 241101.
Aghanim, N., Akrami, Y., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Ballardini, M., ... & Roudier, G. (2020). “Planck 2018 results-VI. Cosmological parameters”. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.
Albert, David. Loewer, Barry. (1996). “Tails of Schrödinger’s cat”. In Perspectives on quantum reality (pp. 81-92). Springer, Dordrecht.
Armstrong, David. Bigelow, John. Bennett, Jonathan. (2001). Reality and Humean supervenience: essays on the philosophy of David Lewis. New York: Rowman & Littlefield.
Bradly, Reymond. (1988). Possible Worlds, Indianapolis: Hackett publishing.
Chihara, Charles. (1991). Constructibility and mathematical existence. Oxford: oxford university press.
Chihara, Charles. (1998). The worlds of possibility: Modal realism and the semantics of modal logic. New York: Oxford University Press.
Divers, John. (2002). Possible Worlds, First published by Routledge London and New York.
Duff, Michael. (2013). “String and M-theory: Answering the critics”. Foundations of Physics, 43(1), 182-200.
Einstein, Albert. (2005). Physics and Reality. Translated by Mohammad Reza Khajepour, Tehran: Kharazmi. [In Persian]
Everett, Allen. (2004). “Time travel paradoxes, path integrals, and the many worlds interpretation of quantum mechanics”. Physical Review D, 69(12), 124023.
Hawking, Stephen. (1988). “Wormholes in spacetime”. Physical Review D, 37(4), 904-910.
Hawking, Stephen. Israel, Werner. (Eds.). (1989). Three hundred years of gravitation, Cambridge: Cambridge University Press.
Hawking, Stephen. Hertog, Thomas. (2018). “A smooth exit from eternal inflation?”. Journal of High Energy Physics, 2018(4), 1-14.
Hawking, Stephen. (2010). A Brief History of Time. Translated by Mohammad Reza Mahjob. Tehran: Publishing Joint Stock Company. [In Persian]
Jubien, Michael. (1988). Problems with possible worlds. In Philosophical analysis (pp. 299-322). Springer, Dordrecht.
Kaku, Michio. (1996). “What happened before the Big Bang?”. Astronomy-Milwaukee then Waukesha, 24, 34-41.
Kaku, Michio. (2005). Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos. New York: Doubleday Books.
Kaku, Michio. (2008). Physics of the Impossible. London and New York: Doubleday
Kanger, Stig. (1957). Provability in Logic. Stockholm: Almqvist and Wiksell.
Kohli, Ikjyot Singh. Haslam, Michael. (2015). “Mathematical issues in eternal inflation”. Classical and Quantum Gravity, 32(7), 075001.
Kripke, Saul. (1959). “A completeness theorem in modal logic1”. The journal of symbolic logic24(1), 1-14.
Kripke, Saul. (1963). “Semantical Considerations on Modal Logic”, Acta Philosophica Fennica,16, 83–94.
Krane, Kenneth S. (2008). Modern Physics. Translated by Manizhe Rahbar & Bahram Moalemi. Tehran: University publication. [In Persian]
Leibnitz, Gottfried Wilhelm. (1988). Theodicy. open court publishing.
Lewis, David. (1970). “Anselm and actuality”. Noûs, 175-188.
Lewis, David. (1973). Counterfactuals. Massachusetts: Harvard University Press.
Lewis, David. (1979). Possible worlds. The possible and the actual. Edited dy Michael J. Loux. Ithaca then London: Cornell University Press.
Lewis, David. (1986). On the Plurality of Worlds, Oxford: Basil Blackwell Ltd.
Lewis, David. (1994). “Reduction of mind.” in S. Guttenplan (ed), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell, pp. 412–31. Reprinted in D. Lewis, Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp. 291–324; references to the reprint.
Lewis, David. (2004). “How many lives has Schrödinger's cat?”. Australasian Journal of Philosophy, 82(1), 3-22.
Linde, Andrei. (1983). “Chaotic inflation”. Physics Letters B, 129(3-4), 177-181.
Majka, M. Hasan, M.K. Majka, T.M. (2015). “Simple solution of time travel problems”. Journal of Education and Technical Sciences, 2(1),34-37.
Movahed, Zia. (2002). Modal logic. Tehran: Hermes. [In Persian]
Morris, Michael. Thorne, Kip. (1988). “Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity”. American Journal of Physics, 56(5), 395-412.
Nolan, Daniel. (2005). David lewis. Chesham: Acumen Publishing.
Novikov, Igor. (2018). “A new concept of wormholes and the Multiverse”. Physics-Uspekhi, 61(3), 280.
Rees, Martin. (1997). Before the beginning. Our universe and others. Boston: Addison-Wesley.
Stalnaker, Robert. (1976). "Possible Worlds", Nous, Vol. 10.
Stoljar, Daniel. (2021, June). Physicalism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved September 20, 2021, from https://plato.stanford.edu/entries/physicalism/
Saeedimehr, Mohammad. (2004). “Possible Worlds from the Viewpoints of Kripke, Plantinga and David Lewis”. Existence and Knowledge, 41, 81-108. [In Persian]
Toossi Saeidi, Massoud. Hosseini, Seyed Hassan, (2020). “Explaining the Incompatibility of Emergentism with Physicalism by an Emphasis on the Ontological Perspective; And Propose a New Emergentist Position”. Philosophical Meditations, 10(24), 11-41. [In Persian]
Unger, Peter. (1984). “Minimizing arbitrariness: toward a metaphysics of infinitely many isolated concrete worlds”. Midwest Studies in Philosophy, 9(1), 29-51.
Zahedi, Mohammad Sadeq. (2005). “Do Possible Worlds Have Reality?”. Philosophy of Religion Research, 3(5), 9-39. [In Persian]