نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در سال­های اخیر پژوهش­های گسترده­ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می­کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش­فرض­هایی صورت­بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت­ها و تناقض­های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می­دهد که پیش­فرض­های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش­های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه­های ضدسرمایه‌داریِ لوفور، تلاش می­کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه­داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه­داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت­ها و تناقض­های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون­سازی و خشونت حفظ قانون­ است، درحالی‌که اتوپیا نمی­تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه­ غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به­مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت­بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می­کند، نمی­تواند و نباید به­عنوان طبقه­ عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت­پذیر یا ­مسئولیت­ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت­پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می­گیرد.
در سال­های اخیر پژوهش­های گسترده­ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می­کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش­فرض­هایی صورت­بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت­ها و تناقض­های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می­دهد که پیش­فرض­های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش­های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه­های ضدسرمایه‌داریِ لوفور، تلاش می­کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه­داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه­داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت­ها و تناقض­های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون­سازی و خشونت حفظ قانون­ است، درحالی‌که اتوپیا نمی­تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه­ غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به­مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت­بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می­کند، نمی­تواند و نباید به­عنوان طبقه­ عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت­پذیر یا ­مسئولیت­ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت­پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lefebvre or Derrida: Deconstructive Questioning the Concept of the Right to the City

نویسنده [English]

  • Hojatollah Rahimi

Assistant Professor of Geography, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

To date, a large number of researches have been published in terms of Lefebvre’s concept of the right to the city within social sciences without a serious critique of the concept. This article, drawing upon Derrida, has attempted to provide a critical analysis of the concept based on the following two questions: 1) on what assumptions has the concept been formulated? 2) What kinds of theoretical and ethical paradoxes does the concept suffer from? The article has argued that the essential assumptions of the concept have been distorted by scientists because they, contrary to Lefebvre, seek to operationalize the concept within the context of the capitalist city. In addition, the operationalization of the concept within Lefebvre’s utopia is still subject to critique, because while utopia is not a place of violence, Lefebvre’s utopia is, according to Derrida, the space of law-making violence and law-preserving violence. Lefebvre’s utopia is only a movement from one type of violence to another one. On the other hand, the concept is unethical for the working class, as the only legitimate force of actualizing the concept, acts under historical necessity and without free will. As far as the labor force, as the only legitimate force for the actualization of the concept of the right to the city, acts under historical necessity and without its own will, it cannot and should not be regarded as a just class or lacking in justice and responsibility or be considered irresponsible because justice and responsibility are true in the case of free will agency. Therefore, if ethics is the sphere of free will, then the concept of the right to the city is free of ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right to the City
  • Violence
  • The Working Class
  • Utopianism
جواهری‌پور، مهرداد (1394) محله‌های فرودست شهری و حق به شهر موردپژوهی محله خاک سفید شهر تهران، پژوهش­های انسان­شناسی ایران، دوره 5، شماره 2، صص. 163 – 182.
حبیبی، سید محسن؛ امیری، مریم (1394) حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه هست و آنچه باید باشد، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 5، شماره 2، صص. 9 – 30.
رفیعیان، مجتبی؛ الوندی‌پور، نینا (1394) مفهوم‌پردازی اندیشه حق به شهر؛ در جستجوی مدلی مفهومی، جامعه‌شناسی ایران، دوره 16، شماره 2، صص.25 – 47.
رهبری، لادن؛ شارع پور، محمود (1393) جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه‌ لوفور در تهران، جامعه‌شناسی ایران، دوره 15، شماره 1، صص. 116 – 141.
کلانتری، عبدالحسین؛ صدیقی کسمایی، مینو (1396) از مطالبه حق به شهر تا شکل­گیری انقلاب شهری (شهر تهران، سال ۱۳۵۷)، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شماره 23، صص. 55 – 81.
Aalbers MB and Gibb K. (2014) Housing and the right to the city: introduction to the special issue. Taylor & Francis.
Adli SN and Donovan S. (2018) Right to the city: Applying justice tests to public transport investments. Transport policy 66: 56-65.
Attoh KA. (2011) What kind of right is the right to the city? Progress in Human Geography 35: 669-685.
Attoh KA. (2012) The Transportation Disadvantaged and the Right to the City in Syracuse, New York. Geographical Bulletin 53(1), 1.
Copleston F. (1994) A history of philosophy: From the French enlightenment to Kant (Vol. 6). New York: Image Books.
Derrida J. (1992) Force of Law :The Mystical Foundation of Authority. In ed. Drucilla Cornell, Michael Rosenfield and David G. Carlson Deconstruction and the Possibility of Justice . Routledge, 3-67.
Duke J. (2009) Mixed income housing policy and public housing residents' right to the city. Critical social policy 29: 100-120.
Gehrke PJ. (2010) Being for the other-to-the-other: Justice and communication in Levinasian ethics. Review of Communication 10: 5-19.
Goebel A. (2015) On their own: Women, urbanization, and the right to the city in South Africa: McGill-Queen's Press-MQUP.
Goonewardena K, Kipfer S, Milgrom R, et al. (2008) Space, difference, everyday life: reading Henri Lefebvre: Routledge.
Harvey D. (2003) The right to the city. International journal of urban and regional research 27: 939-941.
Habibi, Seyyed Mohsen; Amiri, Maryam (2014) The right to the city; The existing city and the desirable city of what is and what should be, Iranian anthropological researches, volume 5, number 2, pp. 9-30. [in Persian]
Iveson K. (2013) Cities within the city: Do‐it‐yourself urbanism and the right to the city. International journal of urban and regional research 37: 941-956.
Jacques D. (1995) The Gift of Death: Chicago: University of Chicago.
Javaheripour, Mehrdad (2014) Urban Subordinate Neighborhoods and the Right to the City in the Study of Khak Sefid Neighborhood of Tehran, Iran Anthropological Research, Volume 5, Number 2, pp. 163-182. [in Persian]
Jaffee LJ. (2016) Insurrection, not inclusion: education and the right to the city in occupied Palestine. Knowledge Cultures 4: 122-140.
Julien P. (1995) Jacques Lacan's return to Freud: the real, the symbolic, and the imaginary: NYU press.
Kalantari, Abdul Hossein; Sediqi Kasmaei, Minou (2016) from the demand for the right to the city to the formation of the urban revolution (Tehran, 1957), Urban Sociological Studies, No. 23, pp. 55-81. [in Persian]
Kant I. (2015) Critique of practical reason: Cambridge University Press.
Kofman E and Lebas E. (1996) Introduction. In: Kofman E and Lebas E (eds) Writings on cities. Blackwell Oxford, 3-60.
Laclau E and Mouffe C. (2001) Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics: Verso Trade.
Lefebvre H. (1968) The right to the city. In: Lefebvre H Writings on cities. Blackwell Oxford, 147-159.
Lefebvre H. (1974) The production of space: Oxford Blackwell.
Lefebvre H. (1996) Writings on cities: Blackwell Oxford.
Lefebvre H. (2009) Dialectical materialism: University of Minnesota Press.
Lipman P. (2010) Education and the right to the city. The Routledge international handbook of the sociology of education: 241.
Lipman P. (2013) The new political economy of urban education: Neoliberalism, race, and the right to the city: Taylor & Francis.
Marcuse P. (2009) From critical urban theory to the right to the city. City 13: 185-197.
Mohall M. (2019) Rights in transit: public transportation and the right to the city in California’s East Bay. The AAG Review of Books 8(1): 54-62.
Platzer M. (2016) The Right to a Safe City for Women and Girls. Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration. Springer, 641-659.
Purcell M. (2014) Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. Journal of urban affairs 36: 141-154.
Rahbari, Ladan; Share’pour, Mahmoud (2013) Gender and the right to the city: testing Lefebvre's theory in Tehran, Sociology of Iran, Volume 15, Number 1, pp. 116-141. [in Persian]
Rafeiyan, Mojtaba; Alvandipour, Nina (2014) Conceptualization of the idea of the right to the city; In search of a conceptual model, Iranian Sociology, Volume 16, Number 2, pp. 25-47. [in Persian]
Sen AK. (2009) The idea of justice: Harvard University Press.
Soja EW. (2010) Seeking spatial justice: University of Minnesota Press.
Weinstein L and Ren X. (2009) The changing right to the city: Urban renewal and housing rights in globalizing Shanghai and Mumbai. City & Community 8: 407-432.
Whitzman C. Planning Education to Advance Children’s ‘Right to the City’. ANZAPS 2010: 96.
Yon A and Nadimpalli S. (2017) Cities for whom? Re-examining identity, to reclaim the right to the city for women. Australian Planner 54: 33-40.