نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

چکیده

بخش قابل توجهی از نظرات ویتگنشتاین متأخر درباره چیستی فهم است. ویتگنشتاین برای بررسی چیستی فهم و بحث ایجابی خود از فهم، ابتدا نشان می‌دهد که فهم چه نیست. از نظر او، در عرف، فهم یک احوال ویژۀ ذهنی دانسته می‌شود که سرچشمه کاربرد صحیح است. وی معتقد است که فهم یک امر ذهنی نیست. منظور او از اینکه فهم امر ذهنی نیست، این است که فهم نه یک تجربۀ ذهنی، نه یک حالت ذهنی، نه یک فرآیند ذهنی و نه نوعی استعداد/ تمایل مغز است. در این مقاله ضمن بررسی نظر ویتگنشتاین دربارۀ اینکه چرا فهم هیچ‌کدام از سه امور ذهنی (تجربه، فرآیند و حالت ذهنی) گفته شده در بالا نیست به ارزیابی نظر ویتگنشتاین پرداخته شده و نشان داده می‌شود که می-توان از منظرهای گوناگون دربارۀ این ادعا که فهم یک حالت، فرآیند یا تجربۀ ذهنی نیست، اعتراض کرد. به عبارت بهتر، نشان خواهم داد که ویتگنشتاین موفق نشده است که نشان بدهد فهم یک امر ذهنی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Later Wittgenstein on Understanding as a Matter of Mind

نویسنده [English]

  • Abolfazl Sabramiz

Assistant Professor of Philosophy ACECR Institute for Humanities and Social Studies (IHSS), Tehran, Iran.

چکیده [English]

“What is understanding” is an important question in Later Wittgenstein's works. To examine what understanding is and his positive discussion of understanding, Wittgenstein first shows what understanding is not. According to him, in common sense, understanding is a special mental state that is the source of correct use. But he believes that understanding is not a matter of the mind. He means that understanding is not a mental experience, not a mental state, not a mental process, not a brain disposition. In this article, I examine Wittgenstein's view of why understanding is none of the three mental things (mental experience, mental state, mental process) mentioned above. Also, I will evaluate Wittgenstein's view and show that it is possible to challenge the claim that understanding is not a mental experience, not a mental state, not a mental process. In other words, I will show that Wittgenstein has failed to show that understanding is not a matter of the mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • understanding
  • mental experience
  • mental state
  • mental process
سوسور، فردینان. (1378). دوره زبانشناسی عمومی. ترجمۀ کورش صفوی. تهران: هرمس.
کنی، آنتونی. (1392). معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین. ترجمۀ محمدرضا اسمخانی. تهران: ققنوس.
گلاک، هانس. (1388). فرهنگ اصطلاحات ویتگنشتاین. ترجمۀ همایون کاکاسلطانی. تهران: گام‌نو.
مک‌گین، ماری. (1382). ویتگنشتاین و پژوهش­های فلسفی. ترجمۀ ایرج قانونی. تهران: نشر نی.
ویتگنشتاین، لودویگ. (1381). پژوهشهای فلسفی. ترجمۀ فریدون فاطمی. تهران: نشر مرکز.
________________ . (1383). فرهنگ و ارزش. ترجمۀ امید مهرگان. تهران: گام نو.
________________ . (1384). برگه­ها. ترجمۀ مالک حسینی. تهران: هرمس.
________________ . (1393). کتاب آبی. ترجمۀ مالک حسینی. تهران: هرمس.
________________ . (1399). تحقیقات فلسفی. ترجمۀ مالک حسینی. تهران: هرمس و نشر کرگدن.
References
Baker, G. P., & Hacker, P. M. S. (1983/ 2005). Wittgenstein: Understanding and Meaning: Volume 1 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Part I: Essays. Blackwell Publishing.
De Saussure, F. (1999). Cours de linguistique générale (Vol. 1). Otto Harrassowitz Verlag. Translated by K. Safavi. Tehran, Hermes. [In Persian].
Dummett, M. A. E. (1993). Origins of Analytic Philosophy, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Glock, H. J. (2009). A Wittgenstein dictionary. Translated by H. Kakasoltani. Tehran, Gam-e-No. [In Persian].
Kenny, A (2013). Wittgenstein. Translated by M. R. Esmkhani. Tehran, Ghoghnoos Publications. [In Persian].
Longworth, G. (2010). "A Plea for Understanding" in New Waves in Philosophy of Language. (Ed) Sarah Sawyer. Palgrave MacMillan.
McGinn, M. (2003). The Routledge guidebook to Wittgenstein's Philosophical investigations. Translated by I, Ghanooni. Tehran, Ney Publications. [In Persian].
Nes, A. (2016). On What We Experience, When We Hear People Speak. Phenomenology and Mind. (10). 58-85.
O’Callaghan, C. (2010). Experiencing speech. Philosophical Issues. 20(1). 305-332.
Pettit, D. (2002). Why knowledge is unnecessary for understanding language. Mind. 111(443). 519-550.
Prinz, J. (2006). Beyond appearances: The content of perception and sensation. Gendler, T. S. and Hawthorne, J., editors, Perceptual Experience. Oxford University Press, Oxford.
Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and brain sciences. Behavioral and Brain Sciences. 3 (03). 417-424.
Siegel, S. (2006). Which Properties are Represented in Perception?. Perceptual Experience. Ed. T. S. Gendler, J. Hawthorne. Oxford: Oxford University Press.
Smith, B. C. (2009). Speech Sounds and the Direct Meeting of Minds. In Nudds, M., & O'Callaghan, C. (Eds.). Sounds and perception: New philosophical essays. Oxford University Press. 183- 210.
Wittgenstein, L. (1974). Philosophical Grammar: Part I, the Proposition, and Its Sense, Part II, On Logic and Mathematics. Blackwell: Oxford University Press.
Wittgenstein, L. (2002). Philosophical investigations. Translated by F. Fatemi. Tehran, Markaz. [In Persian].
Wittgenstein, L. (2005). Zettel. Translated by M. Hosseini. Tehran, Hermes. [In Persian].
Wittgenstein, L. (2014). The blue book. Translated by M. Hosseini. Tehran, Hermes. [In Persian].
Wittgenstein, L. (2020). Philosophical investigations. Translated by M. Hosseini. Tehran, Hermes. [In Persian].
Wittgenstein, L., Von Wright, G. H., Nyman, H., & Pichler, A. (2004). Culture and Value A Selection from the Posthumous Remains. Translated by O. Mehregan. Tehran, Gam-e-No. [In Persian].