نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

قول به تقدم رویکرد عملی (پراتیک) بر رویکرد نظری (تئوریک) به عالم را می‌توان یکی از مؤلفه ‌های بنیادین اندیشۀ هایدگر در «وجود و زمان» دانست؛ چه از نظر وی، نخستین گشایش دازاین به عالم، نه گشایشی نظرورزانه که گشایشی مبتنی بر عمل است و بلکه دازاین خود چیزی نیست جز همان پراکسیس. از این منظر، تئوری صرفاً اشتقاقی از پراکسیس خواهد ‌بود. در«وجود و زمان»، هایدگر البته به تصریح از «فرونسیس ارسطو» سخن به میان نمی‌آورد. لیکن محتوای کتاب چنان است که به محققین شهیری چون «ولپی» این مجال را می‌دهد که وجود و زمان را ترجمه‌ای از اخلاق نیکوماخوس ارسطو بدانند. این مقاله تلاش خواهد کرد چهار ظهور ضمنی مفهوم فرونسیس در وجود و زمان را مستخرج و مدلل سازد که این هر چهار ظهور، خود بر مفهوم کایروس که هایدگر در درسگفتار پدیدار‌شناسی حیات دینی مورد تأکید بلیغ قرار داده، ابتناء دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Tacit Presence of Aristotle's Phronesis in Heidegger's Being and Time

نویسنده [English]

  • Mehdi Moinzadeh

Assistant Professor of Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran;

چکیده [English]

The Priority of the practical approach toward the world to theoretical approach is one of the most fundamental components of Heidegger’s “Being and Time”. In fact, Heidegger believes that the first disclosure of Dasein to the world is based on practice rather than speculation and even Dasein is the same practice. Thus, according to Heidegger, the theory is only a derivative form of Praxis. Heidegger doesn’t refer to “Aristotle’s Phronesis” explicitly in “BT”. However, we can find the implicit presence of this concept all over the book to the extent that researchers like Volpi consider “BT” as a translation of Aristotle’s “Nichomachean Ethics”. I Will try, in this article, to present four tacit presences of Phronesis in “Being and Time” and to show that these four presences have founded on KAIROS that Heidegger emphasizes on it especially in the “Phenomenology of Religious Life” Lecture course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phronesis
  • Aristotle
  • Heidegger
  • Being and Time
  • Kairos
Aristotle (1963). Nicomachean Ethics, tr, Ross, W.D, Oxford University Press.
Bernasconi, R. (1989). Heidegger’s Destruction of Phronesis.  In The southern Journal of Philosophy, vol XXVIII, Supplement., Pp 127-147.
Coltman, R. (1998). The Language of Hermeneutics: Gadamer and Heidegger. in Dialogue, SUNY series in Contemporary Continental Philosophy.
Gadamer, H.G. (1985). Philosophical Apprenticeships, tr Sulivan R, MIT Press.
Gadamer, H.G. (1987). "Die Marburger Theologie", in Gadamer’s GW 3, p 197- 208 Tubingen, J.C.B. Mohr.
Heidegger, M. (2001a). Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
Heidegger, M. (2009). Basic Concepts of Aristotelian Philosophy. Tr, Metcalf, R.D and Tanzer, M.B, Indiana University Press.
Heidegger, M. (2001b). Phenomenological Interpretation of Aristotle, Initiation into Phenomenological Research, Tr Richard Rojcewicz, Indian University Press.
Heidegger, M, (1987). Zur Bestimmung der Philosophie (GA56/57), Vittorio Klostermann.
Heidegger, M. (1997). Plato’s Sophist, Tr, Richard Rojecwicz and Andre Schuwer, Indiana University Press.
Heidegger, M. (1992). Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik, Vittorio Klostermann.
Heidegger, M. (2010). The phenomenology of religious life, Tr Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-Ferencei, Indiana University Press.