نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه معاصر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

در این نوشتار با مرور مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ تامس کوهن خواهیم دید که او منتقد تمایز میان مقام گردآوری/داوری در روش‌شناسیِ علم است. دلایل کوهن عبارتند از: 1. موافقان صرفاً به تبیین جایگاه تمایز گردآوری/داوری در بستر آموزشی آن پرداخته‌اند که بر اساس آن تنها شواهد در جهت داوری یک فرضیۀ مؤثر تلقی می‌شوند. و در دیگر زمینه‌های مهمِ داوری مورد غفلت قرار می‌گیرد. 2. تمایز دو مقام مبتنی بر نگاه ساده‌انگارانه به روند تولید علم است که صرفاً به بیان نقاط قوت و نه ضعف نظریه‌ها می‌پردازد. 3. هیچ‌گونه تعیین‌کنندگیِ تجربی در مقام داوری وجود ندارد. 4. در فرآیند تولید علم، جنبه‌های توصیفی و تجویزی فرضیه‌ها انفکاک‌ناپذیر و درهم‌تنیده‌اند. 5. برخلاف موافقان این تمایز، واژگان ساختاریافته در مقام داوری، دارای پیامدهای ثابت و قطعی نیست بلکه، تحت تأثیر اصول پیشینِ نسبیت‌شدۀ کانتی، همواره دچار تغییر، تعدیل و اصلاح قرار می‌گیرند. کوهن پس از بیان این اِشکالات، از سوی موافقان تمایز گردآوری/داوری از چند جهت مورد نقد قرار گرفت: 1. اخذ تعمدی سبک مبهم‌نویسی در آثارش. 2. کاربست رویکرد دُورگونه در ارائۀ فهرستی از معیارهای معرفتی-واقع‌گرایانه و بازگشت دوباره به معیارهای غیرمعرفتی. 3. خلط میان «مقام تصمیم» و «مقام داوری» و توجه به «علت» به‌جای «دلیل». او برای فرار از این نقدها به دو نکته اشاره می‌کند: نخست، فهم نادرست دیدگاه‌هایش توسط این موافقان. دوم، ارائۀ معیارهایی در جهت حفظ عینیت علم متفاوت با موافقان این تمایز.
هدف این نوشتار، تحلیل، تکمیل و نقد اندیشه‌های کوهن درباره‌ی تمایز گردآوری/داوری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kuhn and the Distinction from Discovery/Justification

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ebadi 1
  • Mohammad Emdadi Masouleh 2

1 Associate professor of philosophy ,University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 PhD Candidate of Contemporary Philosophy, Imam Khomeini (R.A) International University, Qazvin, Iran;

چکیده [English]

In this paper, by reviewing the main components of Thomas Kuhn’s philosophy it will become evident that he is a critic on the distinction between the context of discovery/justification in the methodology of science. His reasoning consists of: 1. his proponents have merely dealt with the context of discovery/justification in the educational realm, according to which only the evidence regarding the justification of a hypothesis is considered effective, and the other aspects of justification are ignored. 2. the distinction of two contents is based on oversimplification in process of producing science, which merely refers to the strong point of the theories, not the weakness. 3. there exists no empirical determination in the context of justification. 4. in the process of producing science the descriptive and prescriptive aspects, of the hypotheses, are inseparable and intertwined. 5. unlike the proponents of this distinction the structured lexicon in the context of justification has no fixed and definite consequences but is subject to Kant’s relativized a priori principles facing constant change, modification, and reparation. After pronouncing these problems, Kuhn was criticized by his proponents of distinction of discovery/justification in a few contexts: 1. adopting intention on ambiguous writing style in his works, 2. applying the cyclic approach in providing an epistemic-realistic criteria list and retrieval to the non-epistemic criteria, 3. confusion between the context of decision and context of justification and concerning cause instead of reason. To escape from these criticisms, he points to the following two issues: 1. misunderstanding of his views by sympathizers of the distinction and 2. providing criteria as to preserve the objectivity of science different from the proponents of the distinction. The objective of this paper is to analyze, complete, and criticize Kuhn’s thoughts regarding the distinction of discovery/justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational reconstruction
  • Methodology of Science
  • Relativism
  • Thomas Kuhn
زیباکلام، سعید. (1384). معرفت‌شناسی اجتماعی: طرح و نقد مکتب ادینبورا، تهران، سمت.
مقدم حیدری، غلامحسین. (1390). قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی، تهران، نشر نی.
Amsterdamski, S. (1975). Between experience and metaphysics (Philosophical Problems of the Evolution of Science). Synthese Library, Volume 77. D. Reidel: Boston.
Carnap, R. ([1928] 1969). The Logical Structure of the World. Berkeley: University of California Press.
Duhem, P. (1906). The Aim and Structure of Physical Theory. New York: Atheneum.
Feigl, H. (1974). “Empiricism at Bay? Revisions and a New Defense," in R.S. Cohen and M. W. Wartofsky (eds,) Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences. Boston Studies in the Philosophy of Science 14 (Dordrecht: Reidel).
 _______ . (1970). ”The orthodox view of theories”, in Analyses of theories and methods of physics and psychology, ed. Radner & Winokur, University of Minnesota, pp. 1-15.
Feyerabend, P. (2006). “More letters by Pual Feyerabend to Thomas S. Kuhn on Proto-Structure”, Studies in History and Philosophy of Science Part A, 37 (4), Amsterdam: Elsevier Ltd.
___________. (1995). “Two Letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a Draft of the Structure of Scientific Revolutions”, edited by Paul Hoyningen-Huene, Studies in History and Philosophy of Science, 26, 1995, pp. 353–387.
___________. (1988). Against Method (revised Edition), London.
___________. (1970). “Consolations for the Specialist”, In I. Lakatos & A. Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 197-230.
Fridman, M. (2003). “Kuhn and Logical Empiricism”, in Thomas Kuhn, by Thomas Nickles (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 19-44.
Hacking, Ian. (1981). Scientific Revolutions. Oxford Readings in Philosophy.
Hoyningen-Huene, P. (1987). “Context of Discovery and Context of Justification”, Studies in the History and Philosophy of Science lS (501-515).
Hume, D. [1738] (1978). Treatise of Human Nature, (ed.) L. A. Selby-Biggs and P. H. Nidditch, Oxford University Press.
Kuhn, T. S. (2000). The Road Since Structure. edited by James Conant and John Haugeland, Chicago–London: University of Chicago Press.
______________. (1993). “Afterwords”, in World Changes, eds by Paul Horwich, Cambridga MA: MIT Press.
______________. (1077). The Essential Tension: selected studies in scientific tradition and change, The University of Chicago Press Chicago and London.
______________. (1973). “Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice” in ET 1977.
 ______________. (1970a). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
______________. (1970b). “Reflections on my critics”, In Imre Lakatos & Alan Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press.
______________. (1968). “The History of Science”, in ET 1977.
Laudan, L. (1980). “Why was the Logic of Discovery Abandoned?”, In: Nickles T. (eds) Scientific Discovery, Logic, and Rationality.
Lewis, C. I. (1946). An Analysis of Knowledge and Valuation. Open Court. Reprinted in C. Landesman, (ed.), The Foundations of Knowledge, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall (1970), pp. 17-19.
McMullin, E. (1993). “Rationality and Paradigm Change in Science”, in Word Change: Thomas Kuhn and the Nature of Science (reprinted in Curd and Cover).
Popper, K. R. (2005). The Logic of Scientific Discover. Taylor and Francis e-Library.
Psillos, S. and Curd, M. (eds) (2008). The Routledge Companion to Philosophy of Science, Abingdon and New York: Routledge.
Reichenbach, H., (1965 [1920]). The Theory of Relativity and A Priori Knowledge. Berkeley: University of California Press.
Sankey, H. (1993). “Kuhn’s Changing of incommensurability” the British Journal for the Philosophy of Science, Vol 44, No. 4, 756-774. 
Scheffler, I. ([1967] 1982). Science and Subjectivity. 2nd edition. Indianapolis Hackett Publishing Company.
Seo, M. & Chang, H. (2015), “Context of discovery and context of justification”, in Encyclopedia of Science Education, Gunstone, Richard (Editor). Springer: Dordrecht Heidelberg New York London, pp. 232-229.
Siegel, H. (1980). “Justification, Discovery, and the Naturalizing of Epistemology”. Philosophy of Science 47: No 2, pp. 297-321.
Swedberg, R. (2011). “Theorizing in sociology and social science: turning to the context of discovery”. In Springer Science and Business Media 41, pp. 1-40.
Teller P. (2008). “Of Course Idealizations are Incommensurable!”, in Rethinking Scientific Change and Theory Comparison: Stabilities, Ruptures, Incommensurabilities? Editors by Lena Soler and Howard Sankey and Pual Hoyningen-Huene, Published by Springer.
Videira, A. & Mendonca, A. (2011). “Contextualizing the Contexts of Discovery and Justification: How to do Science Studies in Brazil”. In Brazilian Studies in Philosophy and History of Science (Dordrecht: Springer), pp. 233-234.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/eureka moment.