نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تراژدی آنتیگونه در نظر هگل نه‌تنها آشکار کننده روح قومی یونان، بلکه برترین اثر هنری تمامی ادوار بود. نقش حیاتی که هگل برای این اثر ادبی در پدیدارشناسی روح قائل بود آشکار کردن «منطق تاریخ» بود. مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که هگل چه خوانشی از تراژدی آنتیگونه ارائه می دهد و چگونه «منطق تاریخ» را در این اثر درمی یابد؟ هگل جامعه یونان باستان را الگوی «وحدت زندگانی» می دانست با‌وجوداین معتقد بود در مقطعی از تاریخ این وحدت و وضعیت شادمانه حیات اخلاقیاتی (Sittlichkeit) یونان از هم می‌پاشد. از آنجا که او آثار ادبی و در کل هنر را دارای دلالت فرهنگی تاریخی و نخستین واسطه‌ای می‌داند که روح در ظرف آن به خودآگاهی می‌رسد، در بخش «روح حقیقی، حیات اخلاقیاتی» از کتاب پدیدارشناسی روح فرو پاشی وضعیت شادمانه حیات اخلاقیاتی یونان را با خوانش «تراژدی آنتیگونه» توضیح می دهد. آنچه هگل در تراژدی آنتیگونه دریافت، سلسله‌ای از تعارضات دردناک بود که حاصل تقابل قوای اخلاقیاتی جامعه بود؛ قوایی که پیش از این در وحدتی نیندیشیده بودند اما اکنون که تقابل آنها آشکار شده، حیات اخلاقیاتی جامعه فرو می پاشد و روح به مرحله ای عقلانی‌تر و آزادتر گذار می کند؛ این مراحل همانا منطق جریان غایت‌مند تاریخ به سوی تحقق آزادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegel's Reading of the Tragedy “Antigone”

نویسندگان [English]

  • Amir Maziar 1
  • Mohaddeseh Rabbaninia 2

1 Assistant Professor of Philosophy of Art, Tehran University of Art, Tehran, Iran;

2 Master of Philosophy of Art, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;

چکیده [English]

Hegel believed the Antigone tragedy not only revealed the national spirit of ancient Greece but was indeed the greatest artwork of all time. displaying the “Logic of History”, was the critical role Antigone tragedy played in the phenomenology of spirit from the standpoint of Hegel. This article will attempt to answer how Hegel reads Antigone's tragedy and how he observes the “Logic of History” in it. Ancient Greek society, In Hegel’s point of view, has constantly been the symbol of “unity of life”. however, Hegel believes that at certain times in history, this unity of ethical life and its state of joy in Greece has been destroyed. Since Hegel believes literary works have historical-cultural implications and considers art and literature as the first medium by which the spirit becomes self-conscious, in the section “True Spirit, ethical Life” from the book Phenomenology of Spirit, he describes the fall of the ethical life of Greek society by reading of the Antigone tragedy. What Hegel understood from the Antigone tragedy was a series of painful conflicts that ensued as a consequence of a contradiction between ethical powers within Greek society. powers that had heretofore been in unreflected unity, but now that their contradictions revealed, the ethical life of society collapsed and the spirit moved to a more rational and liberated stage. These stages are in fact very much the irreversible final course of history toward achieving freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Phenomenology of Spirit
  • Ethical Life
  • Antigone
  • Divine law
  • Human law
استرن، رابرت. (1393). هگل و پدیدارشناسی روح. ترجمه محمدمهدی اردبیلی، سید محمدجواد سیدی. تهران: ققنوس.
جیمز، دیوید. (1395). زیبایی‌شناسی هگل، هنر، اسطوره، جامعه. ترجمه عبدالله سالاروند. تهران: نقش‌جهان.
فیندلی، جان ن. (1390). گفتارهایی درباره فلسفه هگل. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: چشمه.
یانگ، جولیان. (1395). فلسفه تراژدی از افلاطون تا ژیژک. ترجمه حسن امیری آرا. تهران: ققنوس.
Dudley, Will. (2009). Hegel and History. Albany: State University of New York Press.
Donougho, Martin. (1989). The woman in white: on the reception of Hegel’s Antigone. The Owl of Minerva, 21(1), 65-89.
Glowacka, drota, & Boos, Stephen. (2002). Between ethics and esthetics. Albany: State University of New York.
Hegel, Ge. Wilh.Fr. (1975). Aesthetics Lecture on Fine Art. Translated by T.M. Knox. London: Oxford.
Hegel, G. W. F. (1991): Elements of the philosophy of Right. Translated by H.B. Nisbet. Cambridge. Cambridge University PRESS.
Hegel, Ge. Wilh.Fr. (2018). The Phenomenology of Sprit. Translated by Terry Pinkard. Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, Ge. Wilh.Fr. (2001). The Philosophy of History. Translated by J. Sibree. Kitchner: Batoche.
Kojève, Alexandre. (1969). Introduction to the Reading of Hegel, translated by James H. Nichols, Jr. New York: Basic Books.
Magee, Glenn Alexander. (2010). The Hegel Dictionary. New yourk: Continuum.
Mills, patricia j. (1986). Hegel’s Antigone. the owl of Minerva, 17(2), 131-152.
Patten, Alan. (1999). Hegel’s Idea of Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Sophocles (2009). The Theban plays: Oedipus the king, Oedipus at Colonus, Antigone. translated by Ruth Fainlight and Robert J. Littman. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.