نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی پژوهشکده باقرالعلوم قم

چکیده

این مقاله می‌کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر معنویت به‌مثابۀ استعلای وجودی است، چگونه می‌توان بر مبنای فلسفۀ یاسپرس نگرش انسان‌شناسانه‌‌ای تبیین کرد که آن نگرش به‌منزلۀ بنیاد معنویت قلمداد شود؟ نگارنده با ارائه تقریر وجودی از معنویت، نشان می‌دهد که ساحت‌های چهارگانه دازاین، آگاهی کلی، روح و اگزیستانز که در انسان‌شناسی یاسپرس مبنا و امکان جهش فرارونده آدمی را مهیا می‌سازد؛ به‌گونۀ تطبیقی امکان بیان قرائت جدید و بنیادین از «معنویت به‌مثابۀ استعلای وجودی» را فراهم می‌کند. بر این اساس، معنویت به‌منزلۀ جهش درونی است که با درک وجودی از هستیِ خاصِ آدمی – اگزیستانز – معنا می‌یابد و قوام معنویت نیز به فعل از خود فراشدن برای تقرب به اگزیستانز است. از طرف دیگر، یاسپرس فلسفه را به‌سان فعل درونی می‌داند که انسان را به فراروی وجودی برای کسب آگاهی معتبر از خود و واقعیت رهنمون می‌کند. بر همین اساس، انسان معنوی که به استعلای وجودی اقدام کرده است، به خود اصیل خویش آگاهی می‌یابد. این آگاهی از جنس تعلق آگاهی فاعل‌شناسا به امور ابژکتیو نیست؛ چرا که این نحوه از آگاهی که به‌زعم یاسپرس در ساحت «آگاهی کلی» رخ می‌دهد قابل جایگزینی با هر ادراک دیگر بوده و یافته‌ای بین‌الاذهانی است؛ بلکه این آگاهی، درکی معنوی و یافته‌ای سوبژکتیو - اگزیستانسیال است که حیات فردی را معنا می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Spirituality as an Existential Transcendence based on Jaspers' Existential Approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Kiani

bagherolulum research center, qom, iran

چکیده [English]

This article tries to answer the question that if spirituality is an existential transcendence, how can one clarify the anthropological approach as the basis of spirituality based on the philosophy of Jaspers? The author, by presenting an existential presentation of spirituality, shows that the four dimensions of Dasein, Absolute consciousness, Spirit and Existence (Existenz), as the basis of the Jaspers' anthropology provides a comparative possibility of expressing a new and fundamental reading of "spirituality as existential transcendence". Accordingly, spirituality is an internal jump, which is understood by the perception of the existence, and the consistency of spirituality is also a self-evolving action to Approaching existence. On the other hand, Jaspers perceives philosophy as an inner action that leads man to an existential path to gain credible knowledge of himself and reality. Therefore, a spiritual person who has attempted Approaching to transcend existential becomes aware of his original self. This consciousness is not related to objective consciousness, since this mode of consciousness that occurs in the context of "Absolute consciousness" can be replaced by any other perception and interdisciplinary finding; rather, the consciousness that Jaspers means is a kind of spiritual understanding that makes sense of one's life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcending
  • Existential Dimensions
  • New Spirituality
  • Subjectivity
  • Existence (Existenz)
  • Transcendence (God)
-وال، ژان. (1357). اندیشههستی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: طهوری.
-وولف، دیوید. (1386). روانشناسیدین، ترجمۀ محمد دهقانی، تهران: رشد.
-وست، ویلیام. (1393). رواندرمانیومعنویت، ترجمۀ شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن، تهران: رشد.
-کینگ اورسلا. (1387). معنویت،جانهینلز: راهنمایادیانزنده، عبدالرحیم گواهی، قم: بوستان کتاب.
-ورنو، روژه؛ وال، ژان. (1372). نگاهیبهپدیدارشناسیوفلسفههایهستبودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
-هایدگر، مارتین. (1389). هستیوزمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
-یاسپرس، کارل. (1393). زندگینامۀفلسفیمن، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: هرمس.
-یاسپرس، کارل. (1395). فلسفهاگزیستانس، ترجمۀ لیلا روستایی، تهران: پارسه.
-یاسپرس، کارل. (1377). عالمدرآیینهتفکرفلسفی، ترجمۀ محمود عبادیان، تهران: پرسش.
-Bellah, R. N. (1970). Beyond belief, New York: Harper & Row.
-Doyle, D (1992). Have we looked beyond the physical and psychosocial? J Pain Symptom Manage 7(5): 302–311.
-Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A.,&Saunders, C. (1988). "Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement". Journal of Humanistic Psychology, 28(4): 5-18.
-Fisher, john. (2010). development and application of a spiritual well-being questionnaire called shalom, religions, 1(1): 105-121.
-Fry, w. (2003). "toward a theory of spiritual leadership", the leadership quarterly, 14(2): 693 – 727. 
-Jaspers, Karl. (1969). Philosophy 1, E. B. Ashton, Chicago and London: University of Chicago Press.
-Jaspers, Karl. (1969). Philosophy 2, E. B. Ashton, Chicago and London: University of Chicago Press.
-Jaspers, Karl. (1962). Kant, Ralph Manheim, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
-Jaspers, Karl. (1951). Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, Ralph Manheim, London: Gollancz.
-Jaspers, Karl. (1997). General psychopathology, Hoenig, J., Hamilton, M. W. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
-Jaspers, Karl. (1956). Man in the modern age. Eden and Cedar Paul. London: Routledge.
-Nash, R. J. (2002). Spirituality, Ethics, Religions, and Teaching: A Professor’s Journey. New York: Peter Lang Publishing. Inc.
-Nelson, J. M. (2009). Psychology, Religion, and Spirituality, New York: Springer-Verlag. 
-Oswald, schrag. (1971). existence, existenz and transcendence: An Introduction to the Philosophy of Karl Jaspers, Pittsburg: Duquesne University Press.
oxford dictionary online
-Roof Wade. (1993). a Generation of seeker: the Spiritual Journals of the baby boom Generation. San Francisco: Harpercollins.
-Wiseman, james. (2006). spirituality and mysticism: a global view, orbis books.
-Wuthnow, Robert. (1998). the new spiritual freedom, in: cults and new religious movements, Lorne Dawson, Oxford: Blackwell.
-Young, c. (1998). "new age spirituality", self and society, 16 (5): 195 – 201.