واقع‌گراییِ صدرا و ویتگنشتاین

مهدی محمدی؛ اصغر واعظی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1401، ، صفحه 198-226

https://doi.org/10.22054/wph.2022.62258.1998

چکیده
  طباطبائی و مطهری فلسفة صدرا را یک فلسفة واقع‌گرایانه می‌دانند و در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» مدعی نوعی واقع‌گرایی هستند. ایلهام دیلمان (Ilham Dilman) نیز معتقد است که رد واقع‌گرایی از سوی ویتگنشتاین سبب نمی‌شود که او یک تصوّرگرا باشد. بلکه ویتگنشتاین نیز به یک معنا واقع‌گرا محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی و مقایسة واقع‌گراییِ ...  بیشتر