بدنمندی مُدرِک به عنوان مقدمة صیانت ذات در ملاصدرا و هگل

پیام آقاسی؛ عزیزاله افشار ;کرمانی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1400، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/wph.2021.50951.1830

چکیده
  تعریف متفاوتِ عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان از انسان رویکردهای متفاوتی به انسان را در پی دارد. هگل با نگاه دیالکتیکی خود با کنار هم نشاندن کل و جزء در بستری کانتی– اسپینوزایی تعریفی از انسان به‌عنوان سوژة مدرِک ارائه می‌دهد که در عین اینکه به کلیت او توجه می‌دهد، اهمیت جزئیت و فردیت او را هم نشان می‌دهد. از طرفی ملاصدرا نیز برای ...  بیشتر