بازسازی راه‌حل «بالقوه»ی ابن‌سینا در حیث‌التفاتی به گذشته و آینده برپایه‌ی نوعی کل‌گروی حداقلی

مهدی اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2021.39902.1687

چکیده
  ابن‌سینا می‌گوید اگر علمی درباره‌ی گذشته یا آینده داشته‌باشیم، چنین علمی بالقوه مضاف به خارج است ولی معنای «بالقوه» را مشخص نمی‌کند. نشان می‌دهیم اگر این دیدگاه «بالقوه»ی ابن‌سینا را به معنای بالقوه بودن متعلق صدق بگیریم و سپس آن‌را به علل مادی ارجاع دهیم می‌توان با اصلاح‌ و بازسازی فراوان به نوعی راه‌حل کل‌گروانه‌ی ...  بیشتر