تصویر هریچ از نقد ویتگنشتاین متأخر بر مابعدالطبیعه و نظریة معنای رساله

رضا مثمر

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1397، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22054/wph.2018.8668

چکیده
  ویتگنشتاین متأخر در آرای دورة متقدم خود که در رسالۀ منطقی-فلسفی ابراز شده‌اند بازنگری کرده است. پل هریچ در بخشی از اثر تازة خویش فرافلسفة ویتگنشتاین (2012) به تشریح و بررسی این انتقادها در پژوهش­های فلسفی پرداخته است.در این مقاله می­کوشم نشان دهم تصویر هریچ از نقدهای ویتگنشتاین متأخر تصویری نادرست، فاقد پشتیبانی متنی و متکی بر فرض­هایی ...  بیشتر