تسویر محمول نزد منطق‌دانان مسلمان در تقابل با دیدگاه هامیلتون

سید محمد علی حجتی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، ، صفحه 7-25

https://doi.org/10.22054/wph.2019.19201.1336

چکیده
  از نظر منطقدانان مسلمان، سور در منطق حملی کمیت افراد موضوع را نشان می دهد؛ لذا بر سر موضوع می آید. در این صورت اگر بر سر محمول ظاهر شود نوعی انحراف در گزاره ایجاد می­شود؛ چنین گزاره ای «قضیه منحرفه» نامیده می شود. در منطق جدید، در مقابل، ویژگی اصلی یک محمول کلی و غیر اشباع بودن آن است؛ و از آنجایی که محمول دارای متغیر آزاد(= شناسه) ...  بیشتر