لزوم و ضرورت در تفکر ابن‌سینا

میلاد عمرانی؛ فرشته نباتی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1397، ، صفحه 122-148

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9167

چکیده
  در تفکر ابن‌سینا مادۀ قضایا سه نوع است: امکان، ضرورت و امتناع. در یک تقسیم‌بندی صرفاً ساختاری با ضرورت منطقی و ضرورت فلسفی مواجه‌ایم، ملاک این تقسیم‌بندی، محمول بکار گرفته شده در قضایا است. اگر به ضرورت با ملاکی ساختاری نگریسته نشود، باز دو نوع ضرورت خواهیم داشت. ضرورت منطقی‌ای که ملاک آن اصل امتناع تناقض است. محمولاتی که چنین خاصیتی ...  بیشتر