ابن سینا؛ فیلسوفی تجربه‌گرا یا عقل‌گرا

مصطفی مومنی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1396، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22054/wph.2018.8404

چکیده
  معرفت­شناسی به مثابۀ یک دانش و شاخۀ علمی در فلسفه اسلامی مطرح نبوده است ولی به فراخور مباحث وجودشناختی از مباحث ( به اصطلاح امروزی) معرفت­شناسی نیز سخن می­گفتند. هر چند رویکرد عقل­گرایی و تجربه­گرایی دارای ملاک­های چندی است ولی قدر مسلم این است که این بحث و تقسیم از مباحث جدید معرفت­شناسی است و چنین اصطلاحاتی، با رهیافت ...  بیشتر