پارفیت و چالش بی‌طرفی در نظریة اخلاقی کانت

علیرضا آرام

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8063

چکیده
  در این مقاله ابتدا به توصیف و تحلیل مباحثات درک پارفیت در باب موضوع بی‌طرفی از منظر کانت می‌پردازیم. در ادامه ضمن بررسی انتقادی ساختار و پیامدهای سخن پارفیت، میزان استحکام آراء او را بررسی می­کنیم. در فراز پایانی این متن نیز راه حل پیشنهادی خود را به عنوان بدیل تلاش‌های صورت گرفته در این موضوع، تشریح می‌نماییم. به زعم ما نتیجه‌ای ...  بیشتر