دیدگاه جامعه‌محور و امکان پیروی از قاعده به نحو خصوصی

حمیدرضا محمدی؛ محمدرضا عبدالله‌نژاد

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7621

چکیده
  سائول کریپکی، در کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین، تفسیری خاص و نسبتاً رادیکال از بحث پیروی از قاعدۀ ویتگنشتاینرا ارائه می‌دهد که بر اساس آن تمامی زبان و مفهوم سازی‌های آن ناممکن و در­واقع غیرقابل فهم می‌شود. یکی از نتایج این تفسیر، دیدگاهی معروف به «دیدگاه جامعه‌محور» است که معتقد به ضرورتا اجتماعی بودن زبان بوده ...  بیشتر